Ktl-icon-tai-lieu

Đề khảo sát chất lượng đại học 20132014 THPT Triệu Sơn 4

Được đăng lên bởi danangcity0402
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 4
TỔ TOÁN –TIN
Đề chính thức

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠI HỌC.
NĂM HỌC: 2013 - 2014
MÔN: TOÁN. KHỐI A , A1- B - D.
Thời gian làm bài: 180 phút – không kể thời gian phát đề.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm):
x −1
(C)
Câu 1 (2 điểm). Cho hàm số: y =
2( x + 1)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Tìm những điểm M trên (C) sao cho tiếp tuyến với (C) tại M tạo với hai trục tọa độ một tam giác
có trọng tâm nằm trên đường thẳng 4x + y = 0.
Câu 2 (1 điểm).Giải phương trình: 2cos 2 2 x − 2cos 2 x + 4sin 6 x + cos 4 x = 1 + 4 3 sin 3 x cos x
2 y 3 + y + 2 x 1 − x = 3 1 − x
Câu 3 (1 điểm).Giải hệ phương trình: 
( x, y ∈ R )
 2 y 2 + 1 − y = 2 − x
5 − 4x
10
Câu 4 (1 điểm). Giải bất phương trình: 2 x 3 +
≥ x+ −2 x∈R
x
x
Câu 5 (1 điểm). Cho hình chóp S . ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, 2 AC = BC = 2a. Mặt
phẳng ( SAC ) tạo với mặt phẳng ( ABC ) một góc 600 . Hình chiếu của S lên mặt phẳng ( ABC ) là
trung điểm H của cạnh BC. Tính thể tích khối chóp S . ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng
AH và SB .
Câu 6 (1 điểm). Cho x, y, z ≥ 0 thoả mãn x + y + z > 0.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
x3 + y 3 + 16 z 3
P=
3
(x + y + z)
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) : Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B).
A. Theo chương trình Chuẩn.
Câu 7.a (1 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC vuông tại A , biết B và C đối
xứng nhau qua gốc tọa độ. Đường phân giác trong góc B của tam giác ABC là đường thẳng
( d ) : x + 2 y − 5 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác, biết đường thẳng AC đi qua điểm K ( 6; 2 )

Câu 8.a (1 điểm). Trong không gian Oxyz cho tam gi¸c ABC cã: A ( 2;3;1) , B ( −1; 2; 0 ) , C (1;1; −2 ) .
ViÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng ( d) ®i qua trùc t©m H cña tam gi¸c ABC vµ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng
( P): x - 3y + 2z + 6 = 0.
Câu 9.a(1 điểm). Cho n là số nguyên dương thỏa mãn

c +c
1

2

n

n

n −1

+ ... + cn + cn = 255
n

Hãy tìm số hạng chứa x14 trong khai triển nhị thức Niu tơn P(x) = (1 + x + 3 x 2 ) .
n

B. Theo chương trình Nâng cao.
Câu 7.b. (1 điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A ( 2; 6 ) , chân
3

đường phân giác trong kẻ từ đỉnh A là điểm D 2;−  và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là
2

 1 
điểm I  − ;1 . Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC.
 2 
Câu8.b(1điểm).Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho bốn điểm A(0;0;−1) , B(1;2;1) , C (2;1;−1) ,
D(3;3;−3) .Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng AB và điểm N thuộ...
1
TRƯỜNG THPT TRIU SƠN 4
T TOÁN –TIN
Đề chính thc
ĐỀ KHO SÁT CHT LƯỢNG THI ĐẠI HC.
NĂM HC: 2013 - 2014
MÔN: TOÁN. KHI A , A
1
- B - D.
Thi gian làm bài: 180 phút – không k thi gian phát đề.
I. PH
N CHUNG CHO TT C CÁC THÍ SINH (7,0 đim):
Câu 1
(2 đim)
. Cho hàm s:
1
2( 1)
x
y
x
=
+
(C)
1. Kho sát s biến thiên và v đồ th (C) ca hàm s.
2. Tìm nhng đim M trên (C) sao cho tiếp tuyến vi (C) ti M to vi hai trc ta độ mt tam giác
có trng tâm nm trên đường thng 4x + y = 0.
Câu 2
(1 đim)
.Gii phương trình:
2
2cos 2 2cos2 4sin6 cos4 1 4 3sin3 cos
x x x x x x
+ + = +
Câu 3 (1 đim).Gii h phương trình:
=+
=++
xyy
xxxyy
212
13122
2
3
( Ryx , )
Câu 4
(1 đim)
. Gii bt phương trình: 2
1045
2
3
+
+
x
x
x
x
x
Rx
Câu 5
(1 đim).
Cho hình chóp
.S ABC
đáy ABC là tam giác vuông ti A,
2 2 .
AC BC a
= =
Mt
phng
( )
SAC
to vi mt phng
( )
ABC
mt góc
0
60
. Hình chiếu ca S lên mt phng
( )
ABC
là
trung đim H ca cnh BC. Tính th tích khi chóp
.S ABC
khong cách gia hai đường thng
AH
SB
.
Câu 6
(1 đim).
Cho x, y, z
0
tho
mãn x + y + z > 0.Tìm giá tr
nh
nh
t c
a bi
u th
c
( )
3 3 3
3
16
x y z
P
x y z
+ +
=
+ +
II. PHN RIÊNG
(3,0 đim)
:
T sinh ch đưc làm mt trong hai phn (phn A hoc B).
A. Theo chương trình Chun.
Câu 7.a
(1 đim).
Trong m
t ph
ng v
i h
t
a
độ
Oxy cho tam giác
ABC
vuông t
i
, bi
ế
t
B
C
đố
i
x
ng nhau qua g
c t
a
độ
.
Đườ
ng phân giác trong góc B c
a tam giác ABC
đườ
ng th
ng
( )
: 2 5 0
d x y+ =
. Tìm t
a
độ
các
đỉ
nh c
a tam giác, bi
ế
t
đườ
ng th
ng
AC
đ
i qua
đ
i
m
( )
6;2
K
Câu 8.a
(1 đim).
Trong không gian Oxyz cho
tam gi¸c ABC cã:
( ) ( ) ( )
2;3;1 , 1;2;0 , 1;1; 2A B C
.
ViÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng ( d) ®i qua trùc t©m H cña tam gi¸c ABC vµ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng
( P): x - 3y + 2z + 6 = 0.
Câu 9.a
(1 đim).
Cho n là s
nguyên d
ươ
ng th
a mãn
255...
121
=++++
cccc
n
n
n
nnn
y
m s
ố hạ
ng ch
a x
14
trong khai tri
n nh
th
c Niu t
ơ
n P(x) =
( )
2
1 3
n
x x
+ +
.
B. Theo chương trình Nâng cao.
Câu 7.b
.
(1 đim)
Trong m
t ph
ng v
i h
tr
c t
a
độ
Oxy
cho tam giác ABC
đỉ
nh
( )
2;6A , chân
đườ
ng phân giác trong k
t
đỉ
nh A
đ
i
m
2
3
;2D
tâm
đườ
ng tròn ngo
i ti
ế
p tam giác ABC
đ
i
m
1;
2
1
I
. Vi
ế
t ph
ươ
ng trình
đườ
ng th
ng ch
a c
nh BC.
Câu8.b
(1
đ
i
m).Trong không gian v
i h
t
a
độ
Oxyz cho b
n
đ
i
m
( )
1;0;0 A
,
( )
1;2;1B
,
( )
1;1;2 C
,
( )
3;3;3 D
.Tìm t
a
độ
đ
i
m M thu
c
đườ
ng th
ng
AB
đ
i
m N thu
c tr
c hoành sao cho
đườ
ng
th
ng MN vuông góc v
i
đườ
ng th
ng
CD
độ
dài
3
MN
=
.
Câu 9.b (1 đim).
Gi
i h
ph
ươ
ng trình:
=+
=+
+yxyxx
xy
3.23.28
6)82(log
2
Đề khảo sát chất lượng đại học 20132014 THPT Triệu Sơn 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề khảo sát chất lượng đại học 20132014 THPT Triệu Sơn 4 - Người đăng: danangcity0402
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề khảo sát chất lượng đại học 20132014 THPT Triệu Sơn 4 9 10 257