Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra 1 tiết Âm nhạc

Được đăng lên bởi sybiu-quoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hä Vµ Tªn:…………………………………
Líp…………………………………………..
®Ò kiÓm tra 1 tiÕt
M«n: ¢m nh¹c líp 7 (
Thêi gian: 45 phót)
§iÓm Lêi phª cña c« gi¸o
§Ò bµi:
C©i 1:
§iÒn vµo chç trèng nh÷ng th«ng tin phï hîp:
- Bµi M¸i trêng mÕn yªu lµ s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ:……………………………………
- Bµi LÝ c©y ®a lµ d©n ca……………………………………………………………......
- Bµi T§N sè 1 – Ca ngîi tæ quèc lµ s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ……………………………..
- Bµi Chóng em cÇn hoµ b×nh lµ s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ…………………………………..
C©u 2:
Nªu nh÷ng Th«ng tin vÒ nhÞp 4/4:
- NhÞp 4/4 cã……………………ph¸ch. - Mçi ph¸ch b»ng mét nèt…………………
- Ph¸ch thø nhÊt lµ ph¸ch……………….. - Ph¸ch thø ba lµ ph¸ch……………………
- Ph¸ch thø hai lµ ph¸ch………………… - Ph¸ch thø t lµ ph¸ch……………………
C©u 3:
§iÒn vµo chç trèng nh÷ng th«ng tin phï hîp:
- §µn pi-a-n« cßn gäi lµ………………………………………………………………
- §µn Vi-«-l«ng cßn gäi lµ……………………………………………………………
- §µn ¾c-coãc-®ª-«ng cßn gäi lµ………………………………………………………
- Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt tªn khai sinh lµ:……………………………………………….
Quª qu¸n: ………………………………………………………………………………
¤ng sinh n¨m……………………………..MÊt n¨m………………………………….
Mét sè t¸c phÈm næi tiÕng cña «ng: ……………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………
C©u 4:
ChÐp lêi bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu, tõ ¥i hµng c©y ®Õn tÊm lßng thiÕt tha.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….............................
Hä Vµ Tªn:…………………………………
Líp…………………………………………..
®Ò kiÓm tra 1 tiÕt
M«n: ¢m nh¹c líp 6 (
Thêi gian: 45 phót)
§iÓm Lêi phª cña c« gi¸o
Đề kiểm tra 1 tiết Âm nhạc - Trang 2
Đề kiểm tra 1 tiết Âm nhạc - Người đăng: sybiu-quoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra 1 tiết Âm nhạc 9 10 506