Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra 1 tiết đại số toán 8 chương 3

Được đăng lên bởi Sau Nguyen Van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1955 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Nhận biết

Thông hiểu

Chủ đề
1. Mở đầu về
phương trình.

Học sinh biết
nghiệm của
phương trình.
Số câu
1
Số điểm.
1
Tỉ lệ %
10%
2. Phương trình bậc Học sinh biết
nhất một ẩn và cách được phương
giải.
trình bậc nhất
một ẩn
Số câu
Số điểm.
Tỉ lệ %
3. Phương trình
đưa được về dạng
ax + b = 0.
Số câu
Số điểm.
Tỉ lệ %
4. Phương trình
tích

Số câu
Số điểm.
Tỉ lệ %

2
2
20%
Học sinh biết
nhận dạng
phương trình
đưa được về
dạng ax + b = 0
1
1
10%

Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1
1
10%
Học sinh hiểu
cách giải
phương trình
bậc nhất một
ẩn
1
1
10%

3
3
30%
Học sinh vận
dụng cách giải
để giải phương
trình
1
1
10%

Học sinh hiểu
cách giải
phương trình
tích
1
1
10%

1
1
10%
Học sinh giải
được Phương
trình chứa ẩn ở
mẫu
1
1
10%

5. Phương trình
chứa ẩn ở mẫu

Số câu
Số điểm.
Tỉ lệ %
6. Giải bài toán
bằng cách lập

2
2
20%

Học sinh
vận dụng

1
1
10%

phương trình
Số câu
Số điểm.
Tỉ lệ %
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

4
4
40%

2
2
20%

cách giải để
giải bài tập
1
2
20%
1
2
20%

2
2
20%

1
2
20%
9
10
100%

TRƯỜNG THCS BÌNH THẮNG
LỚP: 8A……..
HỌ & TÊN:……………………………….
Điểm

ĐỀ KIỂM TRA
MÔN: ĐẠI SỐ 8
THỜI GIAN: 45 PHÚT
Lời phê của giáo viên

I – LÝ THUYẾT: (2 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Nêu định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn. Cho một ví dụ về phương trình
bậc nhất một ẩn?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
II – TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Xét xem trong các giá trị x = -1, x = 1, giá trị nào là nghiệm của của phương
trình: 4x – 1 = 3x – 2.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
1. Mở đầu về
phương trình.
Học sinh biết
nghiệm của
phương trình.
Số câu
Số điểm.
Tỉ lệ %
1
1
10%
1
1
10%
2. Phương trình bậc
nhất một ẩn và cách
giải.
Học sinh biết
được phương
trình bậc nhất
một ẩn
Học sinh hiểu
cách giải
phương trình
bậc nhất một
ẩn
Số câu
Số điểm.
Tỉ lệ %
2
2
20%
1
1
10%
3
3
30%
3. Phương trình
đưa được về dạng
ax + b = 0.
Học sinh biết
nhận dạng
phương trình
đưa được về
dạng ax + b = 0
Học sinh vận
dụng cách giải
để giải phương
trình
Số câu
Số điểm.
Tỉ lệ %
1
1
10%
1
1
10%
2
2
20%
4. Phương trình
tích
Học sinh hiểu
cách giải
phương trình
tích
Số câu
Số điểm.
Tỉ lệ %
1
1
10%
1
1
10%
5. Phương trình
chứa ẩn ở mẫu
Học sinh giải
được Phương
trình chứa ẩn ở
mẫu
Số câu
Số điểm.
Tỉ lệ %
1
1
10%
1
1
10%
6. Giải bài toán
bằng cách lập
Học sinh
vận dụng
Đề kiểm tra 1 tiết đại số toán 8 chương 3 - Trang 2
Đề kiểm tra 1 tiết đại số toán 8 chương 3 - Người đăng: Sau Nguyen Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra 1 tiết đại số toán 8 chương 3 9 10 339