Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra 1 tiết hóa 8

Được đăng lên bởi hoangtram_bmt
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên học sinh:…………………………………… . .Lớp:… . . .
Phần trắc nghiệm : ( 3đ )
Khoanh tròn vào một trong các chữ các chữ A hoặc B, C, D mà em cho là câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong các hiện tượng sau,hiện tượng nào là hiện tượng vật lí :
A. Về mùa hè thức ăn thường bị thiu
B. Đun quá lửa mỡ sẽ khét
C. Sự kết tinh của muối ăn
D. Sắt để lâu ngày trong không khí bị gỉ
Câu 2: Trong một phản ứng hóa học,các chất tham gia và sản phẩm phải chứa cùng
A. số nguyên tử của mỗi nguyên tố
B. số nguyên tử của mỗi chất
C. số phân tử của mỗi chất
D. số chất
Câu 3: Cho phương trình hóa học sau: 4Al + 3O2  2Al2O3 . Chất tham gia phản ứng là
A. Al2O3
B. Al ; Al2O3
C. O2 ; Al2O3
D. Al ;O2
Câu 4: Khi quan sát một hiện tượng ,dựa vào đâu em có thể dự đoán đó là hiện tượng hóa học,
trong đó có phản ứng hóa hoc xảy ra :
A. sự bay hơi , B. sự nóng chảy
C. sự đông đặc
D. sự biến đổi chất này thành chất
khác
Câu 5: Cho phương trình hóa học sau : 4Na + O2  Na2O . Sản phẩm của phản ứng là
A. Na
B. O2
C. Na2O
D. Na ; O2
Câu 6: Có mấy bước để lập phương trình hóa học:
A. 3 bước
B. 4 bước
C. 5 bước
D. 6 bước
Câu 7: Trong phản ứng hóa học chỉ có…………………………giữa các nguyên tử thay đổi làm
cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Cụn từ cần điền vào chỗ ( ………) là
A.liên kết
B. nguyên tố hóa học C. phân tử
D. nguyên tử
Câu 8: Trong các hiện tượng sau,hiện tượng nào là hiện tượng hóa học :
A. Khi nấu canh cua,gạch cua nổi lên trên
B. Cồn để trong lọ không đây nắp bị cạn dần
C.Đun nước,nước sôi bốc hơi
D. Đốt cháy than để nấu nướng
Câu9: Khẳng định sau đây gồm 2ý: Trong phản ứng hóa học,chỉ phân tử biến đổi còn nguyên tử
giữ nguyên(1), Nên tổng khối lượng của các chất được bảo toàn
A. ý 1 đúng ,ý 2 sai
B. cả 2 ý đều đúng,nhưng ý 1 không giải thích cho ý 2
C. ý 1 sai , ý 2 đúng
D. cả 2 ý đều đúng, nhưng ý 1 giải thích cho ý 2.
Câu 10: Hiện tượng vật lí là hiện tượng
A. có sự biến đổi về chất
B. không có sự biến đổi về chất
C. có chất mới tạo thành
D. chất tham gia có tính chất khác với chất tạo thành
Câu 11: Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn
A. chất B.Công thức hóa học C. Ký hiệu hóa học D. Phản ứng hóa học
Câu 12: Nếu phản ứng giữa chất N và M tạo ra chất P và Q thì công thức về khối lượng được viết
như sau
A. mN = mM +mQ + mP
B. mN + mM = mP + mQ
C. mP = mM + mQ + mN
D. mQ = mN + mM + mP
II. Tự luận: ( 7 đ )
Câu 13: Cho các sơ đồ phản ứng sau (3 đ )
a) Al + HCl - - - > AlCl3 + H2 b)Na + O2 ------> Na2O
c) Fe + Cl2 -----> FeCl3
d) Fe2O3 + CO - - - - -> Fe + CO2
I) Lập PTHH của các phản ứn...
Họ và tên học sinh:…………………………………… . .Lớp:… . . .
Phần trắc nghiệm : ( 3đ )
Khoanh tròn vào một trong các chữ các chữ A hoặc B, C, D mà em cho là câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong các hiện tượng sau,hiện tượng nào là hiện tượng vật lí :
A. Về mùa hè thức ăn thường bị thiu B. Đun quá lửa mỡ sẽ khét
C. Sự kết tinh của muối ăn D. Sắt để lâu ngày trong không khí bị gỉ
Câu 2: Trong một phản ứng hóa học,các chất tham gia và sản phẩm phải chứa cùng
A. số nguyên tử của mỗi nguyên tố B. số nguyên tử của mỗi chất
C. số phân tử của mỗi chất D. số chất
Câu 3: Cho phương trình hóa học sau: 4Al + 3O
2
2Al
2
O
3
. Chất tham gia phản ứng là
A. Al
2
O
3
B. Al ; Al
2
O
3
C. O
2
; Al
2
O
3
D. Al ;O
2
Câu 4: Khi quan sát một hiện tượng ,dựa vào đâu em có thể dự đoán đó là hiện tượng hóa học,
trong đó có phản ứng hóa hoc xảy ra :
A. sự bay hơi , B. sự nóng chảy C. sự đông đặc D. sự biến đổi chất này thành chất
khác
Câu 5: Cho phương trình hóa học sau : 4Na + O
2
Na
2
O . Sản phẩm của phản ứng là
A. Na B. O
2
C. Na
2
O D. Na ; O
2
Câu 6: Có mấy bước để lập phương trình hóa học:
A. 3 bước B. 4 bước C. 5 bước D. 6 bước
Câu 7: Trong phản ứng hóa học chỉ có…………………………giữa các nguyên tử thay đổi làm
cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Cụn từ cần điền vào chỗ ( ………) là
A.liên kết B. nguyên tố hóa học C. phân tử D. nguyên tử
Câu 8: Trong các hiện tượng sau,hiện tượng nào là hiện tượng hóa học :
A. Khi nấu canh cua,gạch cua nổi lên trên B. Cồn để trong lọ không đây nắp bị cạn dần
C.Đun nước,nước sôi bốc hơi D. Đốt cháy than để nấu nướng
Câu9: Khẳng định sau đây gồm 2ý: Trong phản ứng hóa học,chỉ phân tử biến đổi còn nguyên tử
giữ nguyên(1), Nên tổng khối lượng của các chất được bảo toàn
A. ý 1 đúng ,ý 2 sai B. cả 2 ý đều đúng,nhưng ý 1 không giải thích cho ý 2
C. ý 1 sai , ý 2 đúng D. cả 2 ý đều đúng, nhưng ý 1 giải thích cho ý 2.
Câu 10: Hiện tượng vật lí là hiện tượng
A. có sự biến đổi về chất B. không có sự biến đổi về chất
C. có chất mới tạo thành D. chất tham gia có tính chất khác với chất tạo thành
Câu 11: Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn
A. chất B.Công thức hóa học C. Ký hiệu hóa học D. Phản ứng hóa học
Câu 12: Nếu phản ứng giữa chất N và M tạo ra chất P và Q thì công thức về khối lượng được viết
như sau
A. m
N
= m
M
+m
Q
+ m
P
B. m
N
+ m
M
= m
P
+ m
Q
C. m
P
= m
M
+ m
Q
+ m
N
D. m
Q
= m
N
+ m
M
+ m
P
II. Tự luận: ( 7 đ )
Câu 13: Cho các sơ đồ phản ứng sau (3 đ )
a) Al + HCl - - - > AlCl
3
+ H
2
b)Na + O
2
------> Na
2
O
c) Fe + Cl
2
-----> FeCl
3
d) Fe
2
O
3
+ CO - - - - -> Fe + CO
2
I) Lập PTHH của các phản ứng trên?
II) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử , phân tử trong các phản ứng trên
Đề kiểm tra 1 tiết hóa 8 - Trang 2
Đề kiểm tra 1 tiết hóa 8 - Người đăng: hoangtram_bmt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra 1 tiết hóa 8 9 10 879