Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 1 Vật Lý 11

Được đăng lên bởi nhatlinh08svl
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kiểm tra 45 phút - Năm học 2014-2015
Môn: Vật Lý 11
Câu 1. Những điều nào không cần thực hiện khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số?
A. Không đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế vượt quá giới hạn thang đo đã chọn
B. Phải lập tức thay pin ngay khi đồng hồ báo hết pin.
C. Không chuyển đổi thang đo khi đang có điện đưa vào hai cực của đồng hồ
D. Nếu không biết rõ giá trị giới hạn của đại lượng cần đo, thì phải chọn thang đo có giá trị lớn nhất phù hợp
với chức năng đã chọn
Câu 2. Môi truờng nào dưới đây chứa nhiều điện tích tự do ?
A. Sứ
B. Nhôm
C. Nước cất
D. Thuỷ tinh.
Câu 3. Đặt một điện tích thử - 1μC tại một điểm, nó chịu một lực điện 1mN có hướng từ trái sang phải. Cường
độ điện trường có độ lớn và hướng là
A. 1000 V/m, từ trái sang phải.
B. 1 V/m, từ phải sang trái.
C. 1000 V/m, từ phải sang trái.
D. 1V/m, từ trái sang phải.
Câu 4. Biểu thức biểu diễn 1 đại lượng có đơn vị là vôn:
A. Ed
B. qE
C. qEd
D. E/q
Câu 5. Nếu đoạn mạch AB chứa nguôn điện có suất điện động E điện trở trong r và điện trở mạch ngoài là R thì
hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch cho bởi biểu thức
A. UAB = E - I(r+R)
B. UAB = E + I(r+R)
C. UAB = I(r+R) - E
D. E/I(r+R).
Câu 6. Một acquy 3 V, điện trở trong 20 mΩ, khi đoản mạch thì dòng điện qua acquy là
A. 0,06 A.
B. 150 A.
C. 20/3 A.
D. 15 A
Câu 7. Trong thời gian 4s một điện lượng 1,5C chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc bóng đèn. Cường độ dòng
điện qua bóng đèn là:
A. 2,66A
B. 3,75A
C. 6A
D. 0,375A
Câu 8. Công của lực điện tác dụng lên điện tích q khi di chuyển điện tích q từ điểm M đến N trong điện trường
thì không phụ thuộc vào
A. Độ lớn của cđđt tại các điểm trên đường đi
B. Vị trí của điểm M, N.
C. Độ lớn điện tích q.
D. Hình dạng của đường đi.
Câu 9. Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q = 5.10 -9 (C), tại một điểm trong chân không cách điện tích
một khoảng 10 (cm) có độ lớn là:
A. 2250 (V/m).
B. 0,225 (V/m)
C. 0,450 (V/m).
D. E = 4500 (V/m).
Câu 10. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về điện tích điểm
A. Là những vật mang điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm xét
B. Là những vật mang điện có kích thước rất lớn
C. Điện tích điểm là những vật tích điện có kích thước rất lớn so với khoảng cách tới điểm xét
D. Là những vật mang điện có kích thước rất nhỏ
Câu 11. Một êlectron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường E = 100
(V/m). Vận tốc ban đầu của êlectron bằng 300 (km/s). Khối lượng của êlectron là m = 9,1.10 -31 (kg). Từ lúc bắt
đầu chuyển động đến lúc vận tốc của...
Kiểm tra 45 phút - Năm học 2014-2015
Môn: Vật Lý 11
Câu 1.
Những điều nào không cần thực hiện khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số?
A.
Không đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế vượt quá giới hạn thang đo đã chọn
B.
Phải lập tức thay pin ngay khi đồng hồ báo hết pin.
C.
Không chuyển đổi thang đo khi đang có điện đưa vào hai cực của đồng hồ
D.
Nếu không biết rõ giá trị giới hạn của đại lượng cần đo, thì phải chọn thang đo có giá trị lớn nhất phù hợp
với chức năng đã chọn
Câu 2.
Môi truờng nào dưới đây chứa nhiều điện tích tự do ?
A.
Sứ
B.
Nhôm
C.
Nước cất
D.
Thuỷ tinh.
Câu 3.
Đặt một điện tích thử - 1μC tại một điểm, chịu một lực điện 1mN hướng từ trái sang phải. Cường
độ điện trường có độ lớn và hướng là
A.
1000 V/m, từ trái sang phải.
B.
1 V/m, từ phải sang trái.
C.
1000 V/m, từ phải sang trái.
D.
1V/m, từ trái sang phải.
Câu 4.
Biểu thức biểu diễn 1 đại lượng có đơn vị là vôn:
A.
Ed
B.
qE
C.
qEd
D.
E/q
Câu 5.
Nếu đoạn mạch AB chứa nguôn điệnsuất điện động E điện trở trong r điện trở mạch ngoài là R thì
hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch cho bởi biểu thức
A.
U
AB
= E - I(r+R)
B.
U
AB
= E + I(r+R)
C.
U
AB
= I(r+R) - E
D.
E/I(r+R).
Câu 6.
Một acquy 3 V, điện trở trong 20 mΩ, khi đoản mạch thì dòng điện qua acquy là
A.
0,06 A.
B.
150 A.
C.
20/3 A.
D.
15 A
Câu 7.
Trong thời gian 4s một điện lượng 1,5C chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc bóng đèn. Cường độ dòng
điện qua bóng đèn là:
A.
2,66A
B.
3,75A
C.
6A
D.
0,375A
Câu 8.
Công của lực điện tác dụng lên điện tích q khi di chuyển điện tích q từ điểm M đến N trong điện trường
thì không phụ thuộc vào
A.
Độ lớn của cđđt tại các điểm trên đường đi
B.
Vị trí của điểm M, N.
C.
Độ lớn điện tích q.
D.
Hình dạng của đường đi.
Câu 9.
Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q = 5.10
-9
(C), tại một điểm trong chân không cách điện tích
một khoảng 10 (cm) có độ lớn là:
A.
2250 (V/m).
B.
0,225 (V/m)
C.
0,450 (V/m).
D.
E = 4500 (V/m).
Câu 10.
Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về điện tích điểm
A.
Là những vật mang điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm xét
B.
Là những vật mang điện có kích thước rất lớn
C.
Điện tích điểm là những vật tích điện có kích thước rất lớn so với khoảng cách tới điểm xét
D.
Là những vật mang điện có kích thước rất nhỏ
Câu 11.
Một êlectron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường E = 100
(V/m). Vận tốc ban đầu của êlectron bằng 300 (km/s). Khối lượng của êlectron m = 9,1.10
-31
(kg). Từ lúc bắt
đầu chuyển động đến lúc vận tốc của êlectron bằng không thì êlectron chuyển động được quãng đường là:
A.
2,56mm
B.
2,56m.
C.
2m.
D.
2mm.
Câu 12.
Chọn câu trả lời sai?
A.
1mF = 10
-3
μF
B.
1pF = 10
-6
mF
C.
1pF = 10
-12
F
D.
1nF = 10
3
pF
Câu 13.
Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua
A.
tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.
B.
tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn
C.
tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.
D.
tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.
Câu 14.
Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường dùng cường độ 60µA. Số electron tới đập
vào màn hình của tivi trong mỗi giây là:
A.
2, 66.10
-14
B.
0,266.10
-4
C.
3,75.10
14
D.
7,35.10
14
Câu 15.
Hai điện tích điểm như nhau đặt trong môi trường chân không cách nhau một đoạn 4cm, lực đẩy tĩnh
điện giữa chúng là 10
-5
N. Để lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là 2,5.10
-6
N thì khoảng cách giữa chúng là bao nhiêu?
A.
4cm
B.
6cm
C.
2cm.
D.
8cm
Câu 16.
Dụng cụ nào sau đây không dùng trong thí nghiệm xác định suất điện động và điện trở trong của nguồn?
Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 1 Vật Lý 11 - Trang 2
Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 1 Vật Lý 11 - Người đăng: nhatlinh08svl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 1 Vật Lý 11 9 10 654