Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn công nghệ 7

Được đăng lên bởi linh83th
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 147 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày giảng:………………….
TIẾT 45:

KIỂM TRA 1 TIẾT

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- KiÓm tra nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n trong ch¬ng I nhân gièng vËt nu«i, thức ăn
vËt nu«i, vai trò của thức ăn đối với vËt nu«i, chế biến và dự trữ thức ăn cho vật
nuôi, sản xuất thức ăn vật nuôi.
2. Kĩ năng:
- BiÕt c¸ch ®¸nh gi¸ møc ®é ®¹t ®îc
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức tự giác và nghiêm túc trong khi làm bài kiểm tra.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
- Hình thức TNKQ + Tự luận
III. CHUẬN BỊ:
1. Ma trận:
Mức độ

Nhận biết

Chủ đề

TNKQ

Thức ăn vật
nuôi

Biết được
nguồn gốc
và vai trò
của thức
ăn vật
nuôi

TNTL

Thông hiểu

Vận dụng thấp

TNKQ

TNKQ

TNTL
Trình bày
lại nguồn
gốc thức
ăn và
thành
phần dinh
dưỡng
của thức
ăn vật
nuôi và
lấy được
ví dụ về
nguồn

TNTL

gốc thức
ăn vật
nuôi
Số câu: 4

3 câu

1 câu

Số điểm: 3,75

0,75 điểm

3 điểm

Tỉ lệ: 37,5%

7,5%

30%

Vai trò của thức
ăn vật nuôi

Trình
bày lại
kết quả
của sự
tiêu hoá
thức ăn

Số câu: 2

2 câu

Số điểm: 2

2 điểm

Tỉ lệ: 20%

20%

Chế biến và dự
trữ thức ăn cho
vật nuôi

Biết
được
mục đích
của việc
chế biến
và dự trữ
thức ăn
cho vật
nuôi

Số câu: 1

1 câu

Số điểm: 2

2 điểm

Tỉ lệ: 20%

20%

Sản xuất thức
ăn vật nuôi

Biết được
1 số

Trình
bày được

phương
pháp sản
xuất các
loại thức
ăn vật
nuôi

một số
phương
pháp sản
xuất thức
ăn vật
nuôi

Số câu: 2

1 câu

1 câu

Số điểm: 2,25

0,25 điểm

2 điểm

Tỉ lệ: 22,5%

2,5 %

20%

Tổng số câu: 9

5 câu

3 câu

1 câu

Tổng số điểm:
10

3 điểm

5điểm

2 câu

30%

50%

20%

Tỉ lệ: 100%
2. Đề bài:
I. tr¾c nghiÖm : ( 3,0 §iÓm)
Khoanh trßn vào chữ cái ở đầu trong các câu em cho là đúng.
C©u 1. Bột cá là thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ: (0,25đ)
A. Chất khoáng.
B. Thực vật.
C. Động vật.
D.Vitamin.
C©u 2. Thức ăn vật nuôi có vai trò : (0,25đ)
A. Cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra các sản phẩm chăn nuôi.
B. Tăng sức đề kháng cho vật nuôi.
C. Cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển.
D. Cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng cho vật nuôi.
C©u 3. Điền tõ hoÆc côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng (1đ)
Prôtêin ®îc c¬ thÓ hÊp thô díi d¹ng c¸c……… .……….. .Lipit ®îc c¬ thÓ hÊp
thô díi d¹ng c¸c…….. ………..
…….. ………..®îc c¬ thÓ hÊp thô díi d¹ng ®êng ®¬n. Muèi kho¸ng ®îc c¬ thÓ hÊp
thô díi d¹ng c¸c …….. ………..
C©u 4. D¹ng thøc ¨n cã hµm lîng prôtêin nh thÕ nµo ®îc ph©n lo¹i thøc ¨n giµu
prôtêin. (0,25đ)
A. > 30 %
B. > 50 %
C. > 14 %
D. > 36 %
Câu 5. Thức ăn vật nuôi gồm có: (0,25đ)
A. Nước và chất khoáng.
B. Prôtêin, lipit, gluxit.

C. Vitamin, lipit và chất khoáng...
Ngày giảng:………………….
TIẾT 45: KIỂM TRA 1 TIẾT
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- KiÓm tra nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n trong ch¬ng I nhân gièng vËt nu«i, thức ăn
vËt nu«i, vai trò của thức ăn đối với vËt nu«i, chế biến và dự trữ thức ăn cho vật
nuôi, sản xuất thức ăn vật nuôi.
2. Kĩ năng:
- BiÕt c¸ch ®¸nh gi¸ møc ®é ®¹t ®îc
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức tự giác và nghiêm túc trong khi làm bài kiểm tra.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
- Hình thức TNKQ + Tự luận
III. CHUẬN BỊ:
1. Ma trận:
Mức độ
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp
TNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL
Thức ăn vật
nuôi
Biết được
nguồn gốc
và vai trò
của thức
ăn vật
nuôi
Trình bày
lại nguồn
gốc thức
ăn và
thành
phần dinh
dưỡng
của thức
ăn vật
nuôi và
lấy được
ví dụ về
nguồn
đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn công nghệ 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn công nghệ 7 - Người đăng: linh83th
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn công nghệ 7 9 10 575