Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra 1 tiết môn Công nghệ lớp 8

Được đăng lên bởi huynhnvh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên:..........................................
Lớp: 8.............
Điểm

kiÓm tra 1 tiÕt
m«n: c«ng nghÖ 8
Lời phê của giáo viên

Đề 1:
I/ Phần trắc nghiệm khách quan:
Câu 1: Để chế tạo một chiếc quạt thì cần vật liệu nào?
A.Vật liệu dẫn điện
B.Vật liệu cách điện
C. Vật liệu dẫn từ
D. Cả 3 loại vật liệu trên
Câu 2: Máy sấy tóc thuộc loại đồ dùng điện nào?
A. Điện - nhiệt
B. Điện - cơ
C. Điện - nhiệt và điện cơ
D. Điện - quang
Câu 3: Khi sử dụng bếp điện ta không được:
A. Để dây đốt nóng chạm vào xoong,nồi.
B. Sử dụng quá điện áp định mức.
C. Để thức ăn, nước rơi vào dây đốt nóng. D. Tất cả A,B,C đều đúng.
Câu 4: V× sao ®Ìn sîi ®èt cã c«ng suÊt lín th× bãng thñy tinh còng ph¶i to?
A. Để chứa nhiều khí trơ
B . Để tương ứng với kích thước của sợi đốt
C. Để chiếu sáng được diện tích rộng

D. Để khi làm việc không bị nổ do nhiệt cao

Câu 5: Chọn từ,cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:
a.Máy biến áp một pha là thiết bị điện dùng để tăng hoặc giảm.........................của
dòng điện xoay chiều 1 pha. Máy biến áp một pha gồm hai bộ phận chính
là ............................ và...........................
b.Đèn huỳnh quang gồm hai bộ phận chính là.......................và.................................
II/ Phần tự luận:
Câu 6: Nêu ứng dụng của động cơ điện xoay chiều 1 pha? Để động cơ điện làm việc
bền, tốt thì khi sử dụng cần chú ý gì?
Câu 7: Vì sao phải giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm?
Câu 8: Một gia đình sử dụng các đồ dùng điện sau:
5 đèn huỳnh quang loại 220V-40W mỗi ngày dùng 5 giờ
1 nồi cơm điện loại 220V-800W mỗi ngày dùng 2 giờ
1 máy bơm nước loại 220V-250W mỗi ngày dùng 1 giờ
1 tủ lạnh loại 220V-150W mỗi ngày dùng 24 giờ
1 ti vi loại 220V-100W mỗi ngày dùng 6 giờ
1. Tính điện năng tiêu thụ (kWh) trong 1 tháng ( 30 ngày) của các đồ dùng điện?
2. Tính tiền điện phải trả trong 1 tháng , biết 1kWh giá 1200 đồng?
Bài làm
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Họ và tên:..........................................
Lớp: 8............
Điểm

kiÓm tra 1 tiÕt
m«n: c«ng nghÖ 8
Lời phê của giáo viên

Đề 2:
I/ Phần trắc nghiệm khách quan:
Câu 1: Để chế t...
 kiÓm tra 1 tiÕt
 m«n: c«ng nghÖ 8




Đề 1:
I/ Phần trắc nghiệm khách quan:
Câu 1 !"#$%
&'"#$()*$+'"#$*$
,'"#$()- .,/0#"#$1
Câu 2234536#*7(8*$%
&$9$ +$9:
,$9$*$: .$9
Câu 3 Khi sử dụng bếp điện ta không được:
&(;3*<6=>7+?@(A*$*BC
,CD>E1:(;3*<6.F5/&>+>,*G*H
Câu 4:V× sao ®Ìn sîi ®èt cã c«ng suÊt lín th× bãng thñy tinh còng ph¶i to?
& CGIJ1:+E:CIJE4K*<
CĐể chiếu sáng được diện tích rộngDĐể khi làm việc không bị nổ do nhiệt cao
Câu 5,->A-JK*GL1<1;4
23M#MB*$(8*DN/
(O*$=3GP23M7M"J
#
MQR7M"J#
II/ Phần tự luận:
Câu STC(A*:*$=3GP%*:*$#$
MG>< I4@(A!HU %
Câu 7: ' 4//MA*$D1*%
Câu 82* 4@(A*7(8*$4
V*QR#WWX'9YXZL3(8V
P7:*$#WWX'9XXZL3(8W
P3M:E#WWX'9WVXZL3(8P
P##WWX'9PVXZL3(8WY
P#WWX'9PXXZL3(8S
PFJ*$DA[IZ\1P[0X3\*7(8*$%
WFJG*$/1/1P>MPIZPWXX*7%
Bài làm



Đề kiểm tra 1 tiết môn Công nghệ lớp 8 - Trang 2
Đề kiểm tra 1 tiết môn Công nghệ lớp 8 - Người đăng: huynhnvh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra 1 tiết môn Công nghệ lớp 8 9 10 468