Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra 1 tiết - Môn Hóa học 9 (kèm đáp án)

Được đăng lên bởi nguyenxuantoan_03_03
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 80218 lần   |   Lượt tải: 95 lần
Họ và tên: ………………………………………....
Lớp: 9 A
Điểm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (số 1)
Môn: Hóa học 9
Thời gian: 45 phút

Lời phê của giáo viên

Đề bài
A. Trắc nghiệm: (3 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn vào một trong
các chữ cái A, B, C hoặc D
I. Có các chất sau: Al2O3, CaO, CO, Mn2O7, P2O5, NO, N2O5, SiO2, ZnO, Fe2O3
1. Các chất là oxit axit
A. Al2O3, CO, P2O5, NO, SiO2
B. Mn2O7, P2O5, N2O5, ZnO
C. Mn2O7, P2O5, N2O5, SiO2
2. Các chất là oxit bazơ
A. Al2O3, CaO, SiO2, Fe2O3
B. CaO, Fe2O3
C. Mn2O7, ZnO, Fe2O3, Al2O3
3. Các chất là oxit lưỡng tính
A. Al2O3, ZnO
B. Mn2O7, NO, SiO2, ZnO
C. CaO, CO, SiO2
4. Các chất là oxit trung tính
A. CaO, CO, SiO2
B. CO, NO
C. Mn2O7, NO, ZnO
II. Axit nµo tác dụng được với Mg tạo ra khí H2
A. H2SO4đặc, HCl
B. HNO3(l), H2SO4(l)
C. HNO3đặc, H2SO4đặc
D. HCl, H2SO4(l)
III.Axit Clohiđric không tác dụng với kim loại nào sau:
A. Fe;
B. Zn;
C. Cu;
D. Al
B. Tự luận (7 điểm)
1.(3đ) Cho các chất sau: HCl, H 2O, Al2O3, Cu, CO, Mg, SO2, NaOH. Chất nào tác dụng được với
nhau? Viết phương trình phản ứng?
2.(1đ) Có 4 lọ dung dịch mất nhãn sau: HCl, H 2SO4, NaCl. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận
biết các dung dịch trên. Viết PTPƯ?
3.(3đ) Cho một lượng Magiê tác dụng vừa đủ với 200 g dd HCl; phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48l
khí ở đktc.
a. Tính khối lượng Mg đó phản ứng.
b. Tính nồng độ % của dd HCl đó phản ứng.
c. Tính nồng độ % của muối trong dd sau PƯ.

Bài làm
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................
Họ và tên: ……………………………………….... ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (số 1)
Lớp: 9 A Môn: Hóa học 9
Thời gian: 45 phút
Điểm Lời phê của giáo viên
Đề bài
A. Trắc nghiệm: (3 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn vào một trong
các chữ cái A, B, C hoặc D
I. Có các chất sau: Al
2
O
3
, CaO, CO, Mn
2
O
7
, P
2
O
5
, NO, N
2
O
5
, SiO
2
, ZnO, Fe
2
O
3
1. Các chất là oxit axit
A. Al
2
O
3
, CO, P
2
O
5
, NO, SiO
2
B. Mn
2
O
7
, P
2
O
5
, N
2
O
5
, ZnO
C. Mn
2
O
7
, P
2
O
5
, N
2
O
5
, SiO
2
2. Các chất là oxit bazơ
A. Al
2
O
3
, CaO, SiO
2
, Fe
2
O
3
B. CaO, Fe
2
O
3
C. Mn
2
O
7
, ZnO, Fe
2
O
3
, Al
2
O
3
3. Các chất là oxit lưỡng tính
A. Al
2
O
3
, ZnO B. Mn
2
O
7
, NO, SiO
2
, ZnO C. CaO, CO, SiO
2
4. Các chất là oxit trung tính
A. CaO, CO, SiO
2
B. CO, NO C. Mn
2
O
7
, NO, ZnO
II. Axit nµo tác dụng được với Mg tạo ra khí H
2
A. H
2
SO
4
đặc, HCl B. HNO
3
(l), H
2
SO
4
(l) C. HNO
3
đặc, H
2
SO
4
đặc D. HCl, H
2
SO
4
(l)
III.Axit Clohiđric không tác dụng với kim loại nào sau:
A. Fe; B. Zn; C. Cu; D. Al
B. Tự luận (7 điểm)
1.(3đ) Cho các chất sau: HCl, H
2
O, Al
2
O
3
, Cu, CO, Mg, SO
2
, NaOH. Chất nào tác dụng được với
nhau? Viết phương trình phản ứng?
2.(1đ) Có 4 lọ dung dịch mất nhãn sau: HCl, H
2
SO
4
, NaCl. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận
biết các dung dịch trên. Viết PTPƯ?
3.(3đ) Cho một lượng Magiê tác dụng vừa đủ với 200 g dd HCl; phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48l
khí ở đktc.
a. Tính khối lượng Mg đó phản ứng.
b. Tính nồng độ % của dd HCl đó phản ứng.
c. Tính nồng độ % của muối trong dd sau PƯ.
Bài làm
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
1
Đề kiểm tra 1 tiết - Môn Hóa học 9 (kèm đáp án) - Trang 2
Đề kiểm tra 1 tiết - Môn Hóa học 9 (kèm đáp án) - Người đăng: nguyenxuantoan_03_03
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra 1 tiết - Môn Hóa học 9 (kèm đáp án) 9 10 635