Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra 1 tiết môn vật lý lớp 10

Được đăng lên bởi atulla83
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 564 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề 01

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT – NĂM HỌC: 2012- 2013
Môn: Vật lý 10(cơ bản)
I. LÝ THUYẾT:(5đ)
Câu 1: (2đ) Phát biểu định nghĩa và viết biểu thức công suất. Nêu ý nghĩa của công suất.
Câu 2: (3đ) Phát biểu và viết biểu thức định luật Sac- Lơ
Áp dụng: Một bình kín chứa khí oxi ở nhiệt độ 20 0C và áp suất 105 pa. Nếu đem bình
phơi nắng ở nhiệt độ 400C thì áp suất trong bình sẽ là bao nhiêu?
II. BÀI TẬP: (5đ)
Câu 1: (2đ) Một bình thủy tinh kín chịu nhiệt chứa không khí ở điều kiện chuẩn và có thể
tích là 20cm3. Nén đẳng nhiệt lượng khí trên để thể tích giảm còn 10cm3 . Hãy xác định áp
suất của lượng khí sau khi nén.
Câu 2: (3đ) Một vật có khối lượng 1 kg từ độ cao 240 m rơi xuống đất với vận tốc ban đầu
10m/s. Coi ma sát không khí không đáng kể. lấy g = 10 m/s2
a. Tính cơ năng tại lúc rơi
b. Tính vận tốc lúc chạm đất
c. Khi đi đến mặt đất vật đi sâu vào đất một đoạn S. Biết lực cản trung bình của đất tác
dụng lên vật 12250N. Tính quãng đường vật đi được.

Đề 02

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT – NĂM HỌC: 2012- 2013
Môn: Vật lý 10(cơ bản)
I. LÝ THUYẾT:(5đ)
Câu 1: (2đ) Phát biểu định nghĩa và viết biểu thức công trong trường hợp tổng quát. Nêu ý
nghĩa công âm.
Câu 2: (2đ) Phát biểu và viết biểu thức định luật Bôi lơ-Mariôt.
Áp dụng: Một lượng khí ở nhiệt độ 200C, có thể tích 1m3 và áp suất 1 atm. Người ta nén
đẳng nhiệt khí tới áp suất 2 atm. Tính thể tích khí nén ra đơn vị lít.
II. BÀI TẬP: (5đ)
Câu 1: (2đ) Một bình thủy tinh kín chịu nhiệt chứa không khí ở điều kiện chuẩn. Nung
nóng bình lên tới 2000C. Áp suất không khí trong bình là bao nhiêu? Coi sự nở vì nhiệt của
bình là không đáng kể.
Câu 2: (3đ) Một vật có khối lượng 2 kg rơi tự do ở độ cao Z, có thế năng 4000 J, lấy g = 10
m/s2. Coi ma sát không khí không đáng kể. Tính:
a. Độ cao cực đại.
b. Tính vận tốc khi chạm đất.
c. Sau khi rơi vật lún xuống đất một đoạn 2 cm. Tính lực cản trung bình của đất tác dụng
lên vật.

...
Đề 01
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT – NĂM HỌC: 2012- 2013
Môn: Vật lý 10(cơ bản)
I. LÝ THUYẾT:(5đ)
Câu 1: (2đ) Phát biểu định nghĩa và viết biểu thức công suất. Nêu ý nghĩa của công suất.
Câu 2: (3đ) Phát biểu và viết biểu thức định luật Sac- Lơ
Áp dụng: Một bình kín chứa khí oxi nhiệt độ 20
0
C áp suất 10
5
pa. Nếu đem bình
phơi nắng ở nhiệt độ 40
0
C thì áp suất trong bình sẽ là bao nhiêu?
II. BÀI TẬP: (5đ)
Câu 1: (2đ) Một bình thủy tinh kín chịu nhiệt chứa không khí ở điều kiện chuẩn và có thể
tích là 20cm
3
. Nén đẳng nhiệt lượng khí trên để thể tích giảm còn 10cm
3
. Hãy xác định áp
suất của lượng khí sau khi nén.
Câu 2: (3đ) Một vật có khối lượng 1 kg từ độ cao 240 m rơi xuống đất với vận tốc ban đầu
10m/s. Coi ma sát không khí không đáng kể. lấy g = 10 m/s
2
a. Tính cơ năng tại lúc rơi
b. Tính vận tốc lúc chạm đất
c. Khi đi đến mặt đất vật đi sâu vào đất một đoạn S. Biết lực cản trung bình của đất tác
dụng lên vật 12250N. Tính quãng đường vật đi được.
Đề 02
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT – NĂM HỌC: 2012- 2013
Môn: Vật lý 10(cơ bản)
I. LÝ THUYẾT:(5đ)
Câu 1: (2đ) Phát biểu định nghĩa viết biểu thức công trong trường hợp tổng quát. Nêu ý
nghĩa công âm.
Câu 2: (2đ) Phát biểu và viết biểu thức định luật Bôi lơ-Mariôt.
Áp dụng: Một lượng khí nhiệt độ 20
0
C, thể tích 1m
3
áp suất 1 atm. Người ta nén
đẳng nhiệt khí tới áp suất 2 atm. Tính thể tích khí nén ra đơn vị lít.
II. BÀI TẬP: (5đ)
Câu 1: (2đ) Một bình thủy tinh n chịu nhiệt chứa không khí điều kiện chuẩn. Nung
nóng bình lên tới 200
0
C. Áp suất không khí trong bình bao nhiêu? Coi sự nở nhiệt của
bình là không đáng kể.
Câu 2: (3đ) Một vật có khối lượng 2 kg rơi tự do ở độ cao Z, có thế năng 4000 J, lấy g = 10
m/s
2
. Coi ma sát không khí không đáng kể. Tính:
a. Độ cao cực đại.
b. Tính vận tốc khi chạm đất.
c. Sau khi rơi vật lún xuống đất một đoạn 2 cm. Tính lực cản trung bình của đất tác dụng
lên vật.
đề kiểm tra 1 tiết môn vật lý lớp 10 - Người đăng: atulla83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề kiểm tra 1 tiết môn vật lý lớp 10 9 10 764