Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra 1 tiết sinh học lớp 12 cơ bản kì 2

Được đăng lên bởi Tạ NhanNữ Tú Anh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KIỂM TRA 1 TIẾT MÃ ĐỀ 01
Họ và tên: ……………………………………………………….Thời gian làm bài : 45
Khoanh tròn vào một đáp án đúng nhất

Câu 1: Cá thể không thể là đơn vị tiến hoá vì
A. mỗi cá thể chỉ có một kiểu gen, khi kiểu gen đó bị biến đổi, cá thể có thể bị chết hoặc mất khả năng sinh sản,
đời sống cá thể có giới hạn, còn QTthì tồn tại lâu dài.
B. cá thể không đa hình về kiểu gen và kiểu hình.
C. cá thể có thể không xảy ra đột biến nên không tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hoá đa hình về kiểu gen và
kiểu hình.
D. đời sống cá thể có giới hạn, còn QTthì tồn tại lâu dài
Câu 2: Nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi, cây trồng là:
A. Chọn lọc tự nhiên
C. Biến dị cá thể ở vật nuôi, cây trồng
B. Chọn lọc nhân tạo
D. Biến dị xác định ở vật nuôi, cây trồng
Câu 3: Vốn gen của một QTkhông thay đổi qua nhiều thế hệ. Điều kiện nào là cần thiết để hiện tượng trên xảy
ra?
A. Giao phối ngẫu nhiên
B. Di cư và nhập cư diễn ra cân bằng.
C. Một số alen có hệ số chọn lọc cao hơn những alen khác. D. Nội phối thường xuyên xảy ra ở động vật.
Câu 4: QT giao phối được coi là đơn vị sinh sản, đơn vị tồn tại của loài trong tự nhiên vì
A. đa hình về kiểu gen và kiểu hình.
B. có sự giao phối ngẫu nhiên và tự do trong quần thể, phụ thuộc nhau về mặt sinh sản, hạn chế giao phối giữa
các cá thể thuộc các QTkhác nhau trong loài
C. là hệ gen kín, không trao đổi gen với các loài khác.
D. có cấu trúc di truyền ổn định, cách ly tương đối với các QTkhác trong loài, có khả năng biến đổi vốn gen
dưới tác dụng của các nhân tố tiến hoá.
Câu 5: Quá trình hình thành loài mới thường gắn liền với
A. quá trình hình thành QTthích nghi .
B. sự xuất hiện QTmới .
C. quá trình chọn lọc tự nhiên .
D. quá trình đột biến tự nhiên .
Câu 6: Trong tiến hoá, không chỉ có các alen có lợi được giữ lại mà nhiều khi các alen trung tính, hoặc có hại ở
một mức độ nào đó vẫn được duy trì trong QTbởi
A. quá trình giao phối.
C. chọn lọc tự nhiên.
B. các yếu tố ngẫu nhiên.
D. di nhập gen.
Câu 7: Theo Đacuyn, lọai biến dị có nhiều ý nghĩa đối với tiến hóa và chọn giống là:
A. Biến dị tổ hợp
B. Biến dị cá thể
C. Biến dị tổ hợp và biến dị xác định
D. Biến dị xác định
Câu 8: Ý nào sau đây không nêu được vai trò của hoá thạch ?
A. cung cấp bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới .
B. cung cấp bằng chứng gián tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới .
C. từ tuổi hoá thạch cho ta biết mối quan hệ họ hàng giữa các loài đã chết với các loài đang sống .
D. từ tuổi hoá thạch cho ta biết loài n...
KIỂM TRA 1 TIẾT MÃ ĐỀ 01
Họ và tên: ……………………………………………………….Thời gian làm bài : 45
Khoanh tròn vào một đáp án đúng nhất
Câu 1: Cá thể không thể là đơn vị tiến hoá vì
A. mỗi cá thể chỉ có một kiểu gen, khi kiểu gen đó bị biến đổi, cá thể có thể bị chết hoặc mất khả năng sinh sản,
đời sống cá thể có giới hạn, còn QTthì tồn tại lâu dài.
B. cá thể không đa hình về kiểu gen và kiểu hình.
C. thể thể không xảy ra đột biến nên không tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hoá đa nh về kiểu gen
kiểu hình.
D. đời sống cá thể có giới hạn, còn QTthì tồn tại lâu dài
Câu 2: Nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi, cây trồng là:
A. Chọn lọc tự nhiên C. Biến dị cá thể ở vật nuôi, cây trồng
B. Chọn lọc nhân tạo D. Biến dị xác định ở vật nuôi, cây trồng
Câu 3: Vốn gen của một QTkhông thay đổi qua nhiều thế hệ. Điều kiện nào là cần thiết để hiện tượng trên xảy
ra?
A. Giao phối ngẫu nhiên B. Di cư và nhập cư diễn ra cân bằng.
C. Một số alen có hệ số chọn lọc cao hơn những alen khác. D. Nội phối thường xuyên xảy ra ở động vật.
Câu 4: QT giao phối được coi là đơn vị sinh sản, đơn vị tồn tại của loài trong tự nhiên vì
A. đa hình về kiểu gen và kiểu hình.
B. sự giao phối ngẫu nhiên tự do trong quần thể, phụ thuộc nhau về mặt sinh sản, hạn chế giao phối giữa
các cá thể thuộc các QTkhác nhau trong loài
C. là hệ gen kín, không trao đổi gen với các loài khác.
D. cấu trúc di truyền ổn định, cách ly tương đối với các QTkhác trong loài, khả ng biến đổi vốn gen
dưới tác dụng của các nhân tố tiến hoá.
Câu 5: Quá trình hình thành loài mới thường gắn liền với
A. quá trình hình thành QTthích nghi . B. sự xuất hiện QTmới .
C. quá trình chọn lọc tự nhiên . D. quá trình đột biến tự nhiên .
Câu 6: Trong tiến hoá, không chỉ có các alen có lợi được giữ lại mà nhiều khi các alen trung tính, hoặc có hại ở
một mức độ nào đó vẫn được duy trì trong QTbởi
A. quá trình giao phối. C. chọn lọc tự nhiên.
B. các yếu tố ngẫu nhiên. D. di nhập gen.
Câu 7: Theo Đacuyn, lọai biến dị có nhiều ý nghĩa đối với tiến hóa và chọn giống là:
A. Biến dị tổ hợp B. Biến dị cá thể C. Biến dị tổ hợp và biến dị xác định D. Biến dị xác định
Câu 8: Ý nào sau đây không nêu được vai trò của hoá thạch ?
A. cung cấp bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới .
B. cung cấp bằng chứng gián tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới .
C. từ tuổi hoá thạch cho ta biết mối quan hệ họ hàng giữa các loài đã chết với các loài đang sống .
D. từ tuổi hoá thạch cho ta biết loài nào đã xuất hiện trước, sau .
Câu 9: Chất hữu cơ đơn giản đầu tiên được hình thành trong quá trình phát sinh sự sống trên quả đất thuộc loại:
A. Prôtêin và axit nuclêic C. Prôtêin, saccarit và lipit
B. Cacbua hyđrô D. Saccarit và lipit
Câu 10: Yếu tố không duy trì sự đa hình di truyền của QT là
A. trạng thái lưỡng bội của SV. B. ưu thế đồng hợp tử.
C. các đột biến trung tính. D. ưu thế dị hợp tử.
Câu 11: Điều không đúng khi nói đột biến là nguồn nguyên liệu của quá trình tiến hoá
A. Tất cả các đột biến đều biểu hiện ra kiểu hình mới có khả năng thích nghi cao.
B. Nhờ quá trình giao phối, các đột biến được phát tán trong QTtạo ra vô số biến dị tổ hợp.
C. Giá trị thích của đột biến còn có thể thay đổi tuỳ tổ hợp gen, nó có thể trở thành có lợi.
D. Đột biến phần lớnhại nhưng khi môi trường thay đổi, thể đột biến thể thay đổi giá trị thích nghi của
nó.
Câu 12: Mặt tác dụng chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là
A. Tạo ra sự biến đổi kiểu hình của cá thể
B. Tạo ra số cá thể ngày càng đông
Đề kiểm tra 1 tiết sinh học lớp 12 cơ bản kì 2 - Trang 2
Đề kiểm tra 1 tiết sinh học lớp 12 cơ bản kì 2 - Người đăng: Tạ NhanNữ Tú Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra 1 tiết sinh học lớp 12 cơ bản kì 2 9 10 233