Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN 2 SINH HỌC 12

Được đăng lên bởi truongtantaisphk33
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN 2 SINH HỌC 12
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Câu 1: Cho phép lai: P.AaBbDD X Aabbdd (mỗi gen quy định một tính trạng trội, lặn hoàn toàn). Theo
lý thuyết tỉ lệ đời con ở F1 có kiểu hình mang toàn tính trạng trội là:
A. 12,5 %
B. 37,5 %
C. 6,25%
D. 25%
Câu 2: Ở nguời, bệnh mù màu dỏ và lục duợc quy dịnh bởi một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính
X, không có alen tuong ứng trên nhiễm sắc thể Y. Bố bị bệnh mù màu dỏ và lục; mẹ không biểu hiện
bệnh. Họ có con trai dầu lòng bị bệnh mù màu dỏ và lục. Xác suất để họ sinh ra dứa con thứ hai là con gái
bị bệnh mù màu dỏ và lục là
A. 50%.
B. 25%.
C. 75%.
D. 12,5%.
Câu 3: một gen có 900 cặp nucleotit A-T và 600 cặp G-X bị đột biến mất một cặp A-T nhưng chiều dài
của gen không đổi. Số nu mỗi loại của gen đột biến là
A. A=T=599; G=X=901
B. A=T=1798; G=X=1200
C. A=T=899; G=X=600
D. A=T=1189; G=X=1800
Câu 4: Quy trình chuyển gen gồm các có trình tự là:
A. tạo ADN tái tổ hợp, đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận
B. tạo ADN tái tổ hợp, đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ
hợp
C. đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, tạo ADN tái tổ hợp, phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ
hợp
D. phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp, đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, tạo ADN tái tổ
hợp
Câu 5: Khi cho con ngựa lai với con lừa sinh ra con la không có khả năng sinh sản là do cách li:
A. Cơ học
B. Khoảng cách
C. sau hợp tử
D. trước hợp tử
Câu 6: Alen A: hoa đỏ, alen a: hoa vàng. Phép lai AAaa x Aaaa cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là:
A. 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng
B. 35 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng
C. 11 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng
D. 3 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng
Câu 7: Khi viết sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa ADN và ARN trong quá trình tổng hợp mARN, một bạn
học sinh đã viết các mạch chưa đầy đủ như sau: Ghi chú? Là nu nào chưa biết
(1) …-A-?-X-?-?-U-?-G-?-…
(2) …-?-G-?-A-?-T-X-?-A-…
(3) …-T-X-?-?-A-?-?-X-?-…
Trong các mạch trên, mạch làm khuôn để tổng hợp mARN là
A. mạch 3
B. không có mạch nào C. mạch 1
D. mạch 2
Câu 8: Ở cà chua, gen A quy dịnh quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho biết quá
trình giảm phân diễn ra bình thuờng, theo lí thuyết, phép lai Aa × Aa cho đời con có kiểu hình phân li
theo tỉ lệ
A. 9 cây quả dỏ : 7 cây quả vàng.
B. 3 cây quả dỏ : 1 cây quả vàng.
C. 3 cây quả vàng : 1 cây quả đỏ.
D. 1 cây quả dỏ : 1 cây quả vàng.
Câu 9: Trong quá trình ...
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN 2 SINH HỌC 12
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Câu 1: Cho phép lai: P.AaBbDD X Aabbdd (mỗi gen quy định một tính trạng trội, lặn hoàn toàn). Theo
lý thuyết tỉ lệ đời con ở F1 có kiểu hình mang toàn tính trạng trội là:
A. 12,5 % B. 37,5 % C. 6,25% D. 25%
Câu 2: nguời, bệnhmàu dỏ và lục duợc quy dịnh bởi một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính
X, không alen tuong ứng trên nhiễm sắc thể Y. Bố bị bệnh mù màu dỏ lục; m không biểu hiện
bệnh. Họ có con trai dầu lòng bị bệnh mù màu dỏ và lục. Xác suất để họ sinh ra dứa con thứ hai là con gái
bị bệnh mù màu dỏ và lục là
A. 50%. B. 25%. C. 75%. D. 12,5%.
Câu 3: một gen có 900 cặp nucleotit A-T 600 cặp G-X bị đột biến mất một cặp A-T nhưng chiều dài
của gen không đổi. Số nu mỗi loại của gen đột biến là
A. A=T=599; G=X=901 B. A=T=1798; G=X=1200
C. A=T=899; G=X=600 D. A=T=1189; G=X=1800
Câu 4: Quy trình chuyển gen gồm các có trình tự là:
A. tạo ADN tái tổ hợp, đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận
B. tạo ADN tái tổ hợp, đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ
hợp
C. đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, tạo ADN tái tổ hợp, phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ
hợp
D. phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp, đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, tạo ADN tái tổ
hợp
Câu 5: Khi cho con ngựa lai với con lừa sinh ra con la không có khả năng sinh sản là do cách li:
A. Cơ học B. Khoảng cách C. sau hợp tử D. trước hợp tử
Câu 6: Alen A: hoa đỏ, alen a: hoa vàng. Phép lai AAaa x Aaaa cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là:
A. 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng B. 35 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng
C. 11 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng D. 3 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng
Câu 7: Khi viết sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa ADN và ARN trong quá trình tổng hợp mARN, một bạn
học sinh đã viết các mạch chưa đầy đủ như sau: Ghi chú? Là nu nào chưa biết
(1) …-A-?-X-?-?-U-?-G-?-…
(2) …-?-G-?-A-?-T-X-?-A-…
(3) …-T-X-?-?-A-?-?-X-?-…
Trong các mạch trên, mạch làm khuôn để tổng hợp mARN là
A. mạch 3 B. không có mạch nào C. mạch 1 D. mạch 2
Câu 8: chua, gen A quy dịnh quả đ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho biết quá
trình giảm phân diễn ra bình thuờng, theo thuyết, phép lai Aa × Aa cho đời con kiểu hình phân li
theo tỉ lệ
A. 9 cây quả dỏ : 7 cây quả vàng. B. 3 cây quả dỏ : 1 cây quả vàng.
C. 3 cây quả vàng : 1 cây quả đỏ. D. 1 cây quả dỏ : 1 cây quả vàng.
Câu 9: Trong quá trình tiến hóa, nếu giữa các quần thể cùng loài sự phân hóa về vốn gen thì dạng
cách li nào sau dây khi xuất hiện giữa các quần thể này sẽ dánh dấu sự hình thành loài mới?
A. Cách li dịa lí. B. Cách li tập tính. C. Cách li sinh thái. D. Cách li sinh sản.
Câu 10: Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của công nghệ tế bào:
A. Tạo ra giống cừu sản sinh protein huyết tương người trong sữa
B. Tạo ra giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt
C. Tạo ra giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen
D. Tạo ra giống lúa gạo vàng có khả năng tổng hợp β – caroten trong hạt
Câu 11: Trong kỹ thuật ADN tái tổ hợp, để tạo ra đầu dính phù hợp giữa gen cần chuyển thể truyền,
người ta sử dụng cùng 1 loại enzim cắt giới hạn:
A. Rrestrictaza B. ADN polimeaza C. ligaza D. ARN polimeaza
Câu 12: Cho cây có kiểu gen AaBb tự thụ phấn. Biết các gen phân li dộc lập, tổ hợp tự do và quá
trình giảm phân diễn ra bình thuờng. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen AABB thu duợc ở dời con là
Trang 1/2 - Mã đề thi 132
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN 2 SINH HỌC 12 - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN 2 SINH HỌC 12 - Người đăng: truongtantaisphk33
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN 2 SINH HỌC 12 9 10 424