Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra 15 phút môn lý 10

Được đăng lên bởi trankimlientc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên:…………………………..Lớp 10A

I. TRẮC NGHIỆM

Kiểm tra 15 phút
Thời gian : 30 phút
Đề 001

Câu 1: Chọn câu khẳng định ĐÚNG.Đứng ở Trái Đất ta sẽ thấy:
A.Mặt Trời đứng yên, Trái Đất quay quanh Mặt Trời, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.
B.Mặt Trời và Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng quay quanh trái đất.
C.Mặt Trời đứng yên, Trái Đất và Mặt Trăng quay quanh Mặt Trời.
D.Trái Đất đứng yện, Mặt Trời và Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.
Caâu 2: Tröôøng hôïp naøo sau ñaây vaät coù theå coi laø chaát ñieåm?
A. OÂâtoâ ñang di chuyeån trong saân tröôøng
B.Traùi Ñaát chuyeån ñoäng töï quay quanh truïc cuûa noù
C.Vieân bi rôi töø taàng thöù naêm cuûa toaø nhaø xuoáng ñaát
D. Gioït caø pheâ ñang nhoû xuoáng ly
Caâu 3: Ñieàu naøo sau ñaây laø ñuùng nhất khi noùi veà chaát ñieåm?
A.Chaát ñieåm laø nhöõng vaät coù kích thöôùc nhoû
B.Chaát ñieåm laø nhöõng vaät coù kích thöôùc raát nhoû
C.Chaát ñieåm laø nhöõng vaät coù kích thöôùc raát nhoû so vôùi chieàu daøi quó ñaïo cuûa vaät
D.Caùc phaùt bieåu A, B, C ñeàu ñuùng
Câu 4. Trong chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu:
A. vaän toác luoân döông.
B. gia toác luoân luoân aâm
C. a luoân luoân traùi daáu vôùi v.
D. a luoân luoân cuøng daáu vôùi v.
Câu 5. Chuyeån ñoäng chậm daàn ñeàu laø chuyeån ñoäng coù :
A. Gia toác a >0.
B. Tích soá a.v > 0.
C .Tích soá a.v < 0.
D .Vaän toác taêng theo thôøi gian.
Câu 6. :Phương trình chuyển động của chất điểm chuyển động thẳng đều là:
A. x = x0 + vt B. x = x0 + v0t + at2/2 C. v = v0 + at D. x = at2/2
Câu 7..Chuyeån ñoäng rôi töï do laø chuyeån ñoäng cuûa
A.chieác laù rôi. B.ngöôøi nhaûy duø. C.haït buïi bay. D.maãu giaáy trong bình ruùt heát khoâng khí.
Caâu 8. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa moät chaát ñieåm doïc theo truïc Ox coù daïng : x = 10 + 60t ; (x ño
baèng meùt vaø t ño baèng giaây). Toaï ñoä ban ñaàu vaø vaän toác chuyeån ñoäng cuûa chaát ñieåm laø :
A. 0 m vaø 10 m/s
B. 10 m vaø 60 m/s
C. 60m vaø 10 m/s
D. 10 m vaø 5
m/s
Câu 9. Chuyển động nào dưới đây không phải là chuyển động thẳng biến đổi đều?
A. Một viên bi lăn trên máng nghiêng.
B. Một vật rơi từ độ cao h xuống mặt đất.
C. Một ôtô chuyển động từ Hà nội tới thành phố Hồ chí minh.
D.Một hòn đá được ném lên cao theo phương thẳng đứng
Câu 10. Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống mặt đất. Công thức tính vận tốc v của vật rơi tự do là:
2h
A. v 2 gh . B. v 
. C. v  2 gh .
D. v  gh .
g

II. Bài tập
Bài 1: Hai xe chạy chuyển động cùng chiều, cùng khởi hành một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau
120km. Vận tốc của xe đi từ A là 40km/h, c...
Kiểm tra 15 phút
Họ và tên:…………………………..Lớp 10A Thời gian : 30 phút
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Chọn câu khẳng định ĐNG.Đứng ở Trái Đất ta sẽ thấy:
A.Mặt Trời đứng yên, Trái Đất quay quanh Mặt Trời, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.
B.Mặt Trời và Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng quay quanh trái đất.
C.Mặt Trời đứng yên, Trái Đất và Mặt Trăng quay quanh Mặt Trời.
D.Trái Đất đứng yện, Mặt Trời và Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.
Caâu 2: Tröôøng hôïp naøo sau ñaây vaät coù theå coi laø chaát ñieåm?
A. OÂâtoâ ñang di chuyeån trong saân tröôøng
B.Traùi Ñaát chuyeån ñoäng töï quay quanh truïc cuûa noù
C.Vieân bi rôi töø taàng thöù naêm cuûa toaø nhaø xuoáng ñaát
D. Gioït caø pheâ ñang nhoû xuoáng ly
Caâu 3: Ñieàu naøo sau ñaây laø ñuùng nht khi noùi veà chaát ñieåm?
A.Chaát ñieåm laø nhöõng vaät coù kích thöôùc nhoû
B.Chaát ñieåm laø nhöõng vaät coù kích thöôùc raát nhoû
C.Chaát ñieåm laø nhöõng vaät coù kích thöôùc raát nhoû so vôùi chieàu daøi quó ñaïo cuûa vaät
D.Caùc phaùt bieåu A, B, C ñeàu ñuùng
Câu 4. Trong chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu:
A. vaän toác luoân döông. B. gia toác luoân luoân aâm
C. a luoân luoân traùi daáu vôùi v. D. a luoân luoân cuøng daáu vôùi v.
u 5. Chuyeån ñoäng chậm daàn ñeàu laø chuyeån ñoäng coù :
A. Gia toác a >0. B. Tích soá a.v > 0.
C .Tích soá a.v < 0. D .Vaän toác taêng theo thôøi gian.
Câu 6. :Phương trình chuyển động của chất điểm chuyển động thẳng đều là:
A. x = x
0
+ vt B. x = x
0
+ v
0
t + at
2
/2 C. v = v
0
+ at D. x = at
2
/2
Câu 7..Chuyeån ñoäng rôi töï do laø chuyeån ñoäng cuûa
A.chieác laù rôi. B.ngöôøi nhaûy duø. C.haït buïi bay. D.maãu giaáy trong bình ruùt heát khoâng khí.
Caâu 8. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa moät chaát ñieåm doïc theo truïc Ox coù daïng : x = 10 + 60t ; (x ño
baèng meùt vaø t ño baèng giaây). Toaï ñoä ban ñaàu vaø vaän toác chuyeån ñoäng cuûa chaát ñieåm laø :
A. 0 m vaø 10 m/s B. 10 m vaø 60 m/s C. 60m vaø 10 m/s D. 10 m vaø 5
m/s
Câu 9. Chuyển động nào dưới đây không phải là chuyển động thẳng biến đổi đều?
A. Một viên bi lăn trên máng nghiêng. B. Một vật rơi từ độ cao h xuống mặt đất.
C. Một ôtô chuyển động từ Hà nội tới thành phố Hồ chí minh.
D.Một hòn đá được ném lên cao theo phương thẳng đứng
Câu 10. Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống mặt đất. Công thức tính vận tốc v của vật rơi tự do là:
A.
ghv 2
. B.
g
h
v
2
. C.
ghv 2
. D.
ghv
.
II. Bài tập
Bài 1: Hai xe chạy chuyển động cùng chiều, cùng khởi hành một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau
120km. Vận tốc của xe đi từ A là 40km/h, của xe đi từ B là 20km/h.
1. Phương trình chuyển động của hai xe khi chọn trục toạ độ 0x hướng từ A sang B, gốc 0A là?
2. Thời điểm mà 2 xe gặp nhau ?
Bài 2. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với phương trình chuyển động như sau:
x = 20 + 8t + t
2 (
Với x tính bằng mét và t tình bằng giây)
1. Hãy cho biết vận tốc đầu, gia tốc và toạ độ ban đầu của vật.
2. Hãy viết pt đường đi và pt vận tốc ?
3. Lúc t = 5s, vật có tọa độ và vận tốc là bao nhiêu ?
Đề 001
Đề kiểm tra 15 phút môn lý 10 - Trang 2
Đề kiểm tra 15 phút môn lý 10 - Người đăng: trankimlientc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra 15 phút môn lý 10 9 10 32