Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN TIN HOC 12

Được đăng lên bởi Phương Thanh Giào
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT NA RI

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN TIN HOC 12

Thời gian làm bài: 15 phút;
(20 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 001

Họ, tên:..........................................................................
Lớp :...............................................................................
Câu 1: Bản ghi của Table chứa những gì
A. Chứa tên trường
B. Chứa các giá trị của cột
C. Tất cả đều sai
D. Chứa tên cột
Câu 2: Hệ quản trị CSDL là:
A. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ và khai thác một CSDL
B. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ một CSDL
C. Phần mềm để thao tác và xử lý các đối tượng trong CSDL
D. Phần mềm dùng tạo lập CSDL
Câu 3: Để chỉ định khóa chính cho một bảng, sau khi chọn trường, ta chọn:
A. Edit  Primary key
B. Table  Primary key
C. View  Primary key
D. Insert  Primary key
Câu 4: Để định dạng, tính toán, tổng hợp và in dữ liệu ta lựa chọn :
A. Table
B. Form
C. Query
D. Report
Câu 5: Để tạo một tập tin cơ sở dữ liệu (CSDL) mới và đặt tên tệp trong Access, ta phải;
A. Khởi động Access, vào File chọn New hoặc kích vào biểu tượng New
B. Vào File chọn New
C. Kích vào biểu tượng New
D. Khởi động Access, vào File chọn New hoặc kích vào biểu tượng New, kích tiếp vào Blank
DataBase đặt tên file và chọn Create.
Câu 6: Tập tin trong Access chứa những gì:
A. Chứa các bảng, nơi chứa dữ liệu của đối tượng cần quản lý
B. Chứa hệ phần mềm khai thác dữ liệu
C. Chứa các công cụ chính của Access như: table, query, form, report...
D. Câu a và b
Câu 7: Tên cột (tên trường) được viết bằng chữ hoa hay thường
A. Không phân biệt chữ hoa hay thường
B. Tùy theo trường hợp
C. Bắt buộc phải viết thường
D. Bắt buộc phải viết hoa
Câu 8: Tập tin trong Access đươc gọi là
A. Tập tin dữ liệu
B. Tập tin truy cập dữ liệu
C. Tập tin cơ sở dữ liệu
D. Bảng
Câu 9: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép
A. Nhập, sửa xóa dữ liệu
B. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL
C. Câu b và a
D. Cập nhật dữ liệu
Câu 10: Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ
CSDL
A. Người dùng cuối
B. Người lập trình ứng dụng
C. Người QTCSDL
D. Cả ba người trên
Câu 11: Access là gì?
A. Là phần mềm công cụ
B. Là hệ QTCSDL do hãng Microsoft sản xuất
C. Là phần cứng
D. Là phần mềm ứng dụng

Câu 12: Giả sử lúc tạo cấu trúc bảng thiếu một trường, để thêm một trường không phải ở vị trí
cuối ta chọn vị trí cần thêm, sau đó chọn:
A. Insert\Row
B. Edit \Row
C. Insert\Field
D. Edit\Field
Câu 13: Để tạo biểu mẫu ta chọn đối tượ...




Thời gian làm bài: 15 phút;
(20 câu trắc nghiệm)
!"#$%&''
()$*+,--------------------------------------------------------------------------
./0,-------------------------------------------------------------------------------
12,34+5%&67889:;6%<8+%=+55>
-%<8$*+$?@A+5 3-%<86B65&B$?C6786D$
-E$64"#2F8& -%<8$*+6D$
12 ,GH24+$?C.:I,
-%J+K#KLM+5$NO:P0):@2$?=QIR%8&$%B6KD$.
3-%J+K#KLM+5$NO:P0):@2$?=KD$.
-%J+K#K"S$%8O$B6QITU:V6B6"W&$@X+5$?O+5.
-%J+K#KLM+5$NO:P0.
12Y,S6%Z"C+%R%[86%\+%6%OKD$94+5)F82R%&6%(+$?@A+5)$86%(+,
-]L&$?&K8?^R;^ 3-89:;?&K8?^R;^
-&;_?&K8?^R;^ -+F;?$?&K8?^R;^
12`,S"C+%LN+5)$\+%$OB+)$a+5%X0QI&+L=:&G2$8:b86%(+,
-89:; 3-cO?K -d2;?^ -;0O?$
12,S$NOKD$$P0$&+6eFfL=:&G2g.hK/&QI"i$$*+$G0$?O+566;FF)$80%4&j
-%f&"D+566;FF)QIOc&:;6%(+;_%Oi6R\6%QIO9&S2$@X+5;_
3-IOc&:;6%(+;_
-\6%QIO9&S2$@X+5;_
-%f&"D+566;FF)QIOc&:;6%(+;_%Oi6R\6%QIO9&S2$@X+5;_)R\6%$&k0QIO3:8+R
8$838F;"i$$*+l&:;QI6%(+?;8$;-
12m,P0$&+$?O+566;FF6%<8+%=+55>,
-%<86B694+5)+e&6%<8L=:&G2678"W&$@X+56J+H24+:V
3-%<8%G0%J+K#KR%8&$%B6L=:&G2
-%<86B66n+56o6%\+%67866;FF+%@,$89:;)H2;?^)lO?K)?;0O?$---
-128QI9
12p,*+6D$g$*+$?@A+5h"@X6Q&k$9q+56%=%O8%8^$%@A+5
-%n+50%1+9&G$6%=%O8%8^$%@A+5 3-M^$%;O$?@A+5%X0
-3r$92D60%4&Q&k$$%@A+5 -3r$92D60%4&Q&k$%O8
12s,P0$&+$?O+566;FF"@e65(&:I
-P0$&+L=:&G2 3-P0$&+$?2^6P0L=:&G2
-P0$&+6eFfL=:&G2 -34+5
12t,5n++5=$%8O$B6L=:&G298O5uK6B6:G+%6%O0%v0
-%P0)FU8T[8L=:&G2
3-%8&9BOR&S2)6E2$?w6)6B6?I+592D6$?*+L=:&G2678.
-129QI8
-P0+%P$L=:&G2
12',5@A&+IO"!$NO?86B60%J+K#K<+5Lo+5"B0<+5+%26J2R%8&$%B6$%n+5$&+$x
.
-5@A&LM+562W& 3-5@A&:P0$?>+%<+5Lo+5
-5@A&d. -498+5@A&$?*+
12,66;FF:I5>y
-.I0%J+K#K6n+56o 3-.I%Gd.LO%!+5&6?OFOl$F4+T2E$
-.I0%J+6<+5 -.I0%J+K#K<+5Lo+5
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN TIN HOC 12 - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN TIN HOC 12 - Người đăng: Phương Thanh Giào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN TIN HOC 12 9 10 503