Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra 15 phút tin học 10 lần 1

Được đăng lên bởi hien-nguyen-huynh-ton
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1534 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn
Tổ: Tin học - Kỹ Thuật

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KỲ I
MÔN: TIN HỌC – LỚP 10
Mã đề: 101

I/ TRẮC NGHIỆM :
Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 1: Số 3310 được biểu diễn trong hệ cơ số 2 là:
A. 11111
B. 100001
C. 11110
D. 10011
Câu 2: Bộ nhớ ngoài dùng để:
A. Lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ cho bộ nhớ trong
B.Lưu trữ lâu dài dữ liệu
C. Hỗ trợ cho bộ nhớ trong
D. Tất cả đều sai
Câu 3: Số 17F16 được biểu diễn trong hệ cơ số 10 là: A. 338
B. 833
C. 388
D. 383
Câu 4: Bộ xử lí trung tâm (CPU) là
A. Bộ nhớ ngoài và bộ nhớ trong.
B.Thiết bị chính thực hiện và điều khiển chương trình
C. Gồm bộ nhớ ROM và bộ nhớ RAM.
D.Thanh ghi
Câu 5: Các thiết bị sau đây, thiết bị nào thuộc bộ nhớ ngoài?
A.Thiết bị nhớ Flash (USB).
B.Đĩa cứng.
C.Đĩa CD.
D.Cả ba phương án trên đều đúng
Câu 6: Đặc điểm nổi bật của sự phát triển trong xã hội hiện nay là gì?
A.Sự ra đời của máy tính điện tử.
B. Sự ra đời của máy bay.
C.Sự ra đời của các phương tiện giao thông.
D.Sự ra đời của máy cơ khí.
Câu 7: Hệ Hexa sử dụng các kí hiệu:
A. 10 chữ số: 0,1,2 ...,9 và A, B, C, D, E, F.
B. 2 chữ số: 0 và 1
C. 8 chữ số: 0, 1, 2,...,7
D. 10 chữ số: 0,1,2 ...,9
Câu 8: Một quyển truyện A gồm 10 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 2 MB. Hỏi nếu lưu trữ 10 quyển truyện A thì
chiếm trên đĩa cứng là bao nhiêu KB?
A. 10240
B. 20480
C. 40280
D. 20000
Câu 9: Số 4510 được biểu diễn trong hệ cơ số 16 là
A. 1A
B. 3D
C.2D
D.5A
Câu 10: Thiết bị nào là quan trọng nhất đối với máy tính trong các thiết bị sau?
A. Đĩa mềm
B. RAM
C. Màn hình
D. CPU
II/ TỰ LUẬN : (5 điểm)

Chuyển đổi sang hệ tương ứng
a. 110110112 = ?10
c. 2FEC16
= ?10

b. 468
d. 5920

= ?2
= ?16

e. 10101110111

=?16

Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn
Tổ: Tin học - Kỹ Thuật

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KỲ I
MÔN: TIN HỌC – LỚP 10
Mã đề: 102

I/ TRẮC NGHIỆM :
Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 1: Thiết bị nào là quan trọng nhất đối với máy tính trong các thiết bị sau?
A. Đĩa mềm
B. RAM
C. Màn hình
D. CPU
Câu 2: Số 6110 được biểu diễn trong hệ cơ số 16 là
A. 1A
B. 3D
C.2D
D.5A
Câu 3: Một quyển truyện A gồm 10 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 2 MB. Hỏi nếu lưu trữ 15 quyển truyện A thì
chiếm trên đĩa cứng là bao nhiêu KB?
A. 20240
B. 30720
C. 30280
D. 30000
Câu 4: Hệ Hexa sử dụng các kí hiệu:
A. 10 chữ số: 0,1,2 ...,9 và A, B, C, D, E, F.
B. 2 chữ số: 0 và 1
C. 8 chữ số: 0, 1, 2,...,7
D. 10 chữ số: 0,1,2 ...,9
Câu 5: Công cụ nào dưới đây đặc trưng cho nề...
Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KỲ I
Tổ: Tin học - Kỹ Thuật MÔN: TIN HỌC – LỚP 10
Mã đề: 101
I/ TRẮC NGHIỆM :
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
Câu 1: Số 33
10
được biểu diễn trong hệ cơ số 2 là:
A. 11111 B. 100001 C. 11110 D. 10011
Câu 2: Bộ nhớ ngoài dùng để:
A. Lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ cho bộ nhớ trong B.Lưu trữ lâu dài dữ liệu
C. Hỗ trợ cho bộ nhớ trong D. Tất cả đều sai
Câu 3: Số 17F
16
được biểu diễn trong hệ cơ số 10 là: A. 338 B. 833 C. 388 D. 383
Câu 4: Bộ xử lí trung tâm (CPU) là
A. Bộ nhớ ngoài và bộ nhớ trong. B.T hiết bị chính thực hiện và điều khiển chương trình
C. Gồm bộ nhớ ROM và bộ nhớ RAM. D.Thanh ghi
Câu 5: Các thiết bị sau đây, thiết bị nào thuộc bộ nhớ ngoài?
A.Thiết bị nhớ Flash (USB). B.Đĩa cứng. C.Đĩa CD. D. Cả ba phương án trên đều đúng
Câu 6: Đặc điểm nổi bật của sự phát triển trong xã hội hiện nay là gì?
A.Sự ra đời của máy tính điện tử. B. Sự ra đời của máy bay.
C.Sự ra đời của các phương tiện giao thông. D.Sự ra đời của máy cơ khí.
Câu 7: Hệ Hexa sử dụng các kí hiệu:
A. 10 chữ số: 0,1,2 ...,9 và A, B, C, D, E, F. B. 2 chữ số: 0 và 1
C. 8 chữ số: 0, 1, 2,...,7 D. 10 chữ số: 0,1,2 ...,9
Câu 8: Một quyển truyện A gồm 10 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 2 MB. Hỏi nếu lưu trữ 10 quyển truyện A thì
chiếm trên đĩa cứng là bao nhiêu KB?
A. 10240 B. 20480 C. 40280 D. 20000
Câu 9: Số 45
10
được biểu diễn trong hệ cơ số 16 là
A. 1A B. 3D C.2D D.5A
Câu 10: Thiết bị nào là quan trọng nhất đối với máy tính trong các thiết bị sau?
A. Đĩa mềm B. RAM C. Màn hình D. CPU
II/ TỰ LUẬN : (5 điểm)
Chuyển đổi sang hệ tương ứng
a. 11011011
2
= ?
10
b. 468
= ?
2
e. 10101110111 =?
16
c. 2FEC
16
= ?
10
d. 5920
= ?
16
đề kiểm tra 15 phút tin học 10 lần 1 - Trang 2
đề kiểm tra 15 phút tin học 10 lần 1 - Người đăng: hien-nguyen-huynh-ton
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề kiểm tra 15 phút tin học 10 lần 1 9 10 120