Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra 15 phút tin học 10 về Mạng

Được đăng lên bởi lydt-tin
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KIÓM TRA 15’ - líp 10
Hoï teân : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Líp…………stt:….……§iÓm……….
Noäi dung ñeà soá : 001
stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
dn
1. §Ó kÕt nèi m¹ng m¸y tÝnh cÇn tèi thiÓu c¸c thiÕt bÞ nµo?

A. C¸c m¸y tÝnh, c¸c ph¬ng tiÖn vµ phÇn mÒm phôc vô kÕt nèi
B. Hub, Ruoter, Swich
C. C¸p m¹ng, vØ m¹ng vµ gi¾c c¾m
D. Kh«ng ®¸p ¸n nµo ®óng
2. TCP/IP lµ viÕt t¾t cña
A. Techonoghy Central Prosessing / Intel Penturm
B. Techonoghy Control Prosessing/ Internet Protocol
C. Transmission Control Protocol / Internet Protocol
D. Transmission Central Protocol/Intel Penturm
3. M¹ng diÖn réng (WAN) Lµ viÕt t¾t cña:
A. Wireless Access Netcaffe
B. Wide Area Network
C. Wide Area Netcaffe
D. Wireless Access Network
4. M¹ng côc bé (LAN) lµ viÕt t¾t cña:
A. Local Access Network
B. Local Area Network
C. List Area Netcaffe
D. List Access Netcaffe
5. C¸c thµnh phÇn cña mét m¹ng m¸y tÝnh bao gåm
A. PhÇn mÒm cho phÐp thùc hiÖn viÖc giao tiÕp gi÷a c¸c m¸y trong m¹ng
B. C¸c m¸y tÝnh
D. C¸c thiÕt bÞ m¹ng ®¶m b¶o kÕt nèi c¸c m¸y tÝnh víi
C. TÊt c¶ c¸c ph¬ng ¸n trªn
6. Ph¸t biÓu nµo chÝnh x¸c nhÊt vÒ m¹ng Internet
A. Lµ m¹ng m¸y tÝnh toµn cÇu sö dông bé giao thøc truyÒn th«ng TCP/IP
B. Lµ m¹ng cã hµng triÖu m¸y chñ
C. Lµ m¹ng cung cÊp khèi lîng th«ng tin lín nhÊt
D. Lµ m¹ng lín nhÊt trªn thÕ giíi
7. Mçi m¸y tÝnh tham gia m¹ng kh«ng d©y ®Òu ph¶i cã:
A. VØ m¹ng kh«ng d©y (Wireless Network Card)
B. §iÓm truy cËp kh«ng d©y (Wireless Access Point)
C. Bé ®Þnh tuyÕn kh«ng d©y (Wireless Router)
D. C¶ ba ®¸p ¸n trªn
8. ViÖc thiÕt kÕ, bè trÝ m¸y tÝnh trong m¹ng phô thuéc c¸c yÕu tè nµo?
A. Sè lù¬ng m¸y tÝnh trong m¹ng
B. Tèc ®é truyÒn th«ng trong m¹ng
C. §Þa ®iÓm l¾p ®Æt m¹ng vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh
D. TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn
9. Dø¬i gãc ®é ®Þa lý cã thÓ ph©n m¹ng m¸y tÝnh thµnh nh÷ng lo¹i m¹ng nµo
A. M¹ng hµng ngang, sao, vßng
B. Kh«ng cã ph¬ng ¸n nµo c¶
C. M¹ng côc bé, m¹ng diÖn réng, m¹ng toµn cÇu
D. TÊt c¶ c¸c ph¬ng ¸n trªn
10. §èi tù¬ng nµo sau ®©y sÏ cho chóng ta t×m kiÕm ®ùoc th«ng tin trªn Internet?
A. Hßm th ®iÖn tö
B. M¸y t×m kiÕm
C. Bé giao thøc TCP/IP
D. M¸y chñ DNS
E. TÊt c¶ c¸c ®¸p ¸n trªn
11. Chän mét c©u ®óng:
A. Khi cha cã th ph¶n håi ta kh¼ng ®Þnh ngõ¬i nhËn cha nhËn ®ù¬c th
B. Trong hép th (Inbox) kh«ng thÓ cã th cña ngõ¬i kh«ng quen
C. Trong th ®iÖn tö cã ®Ýnh kÌm tÖp, ngõ¬i göi cã thÓ nªu gi¶i thÝch ng¾n gän vÒ mét sè ®Æc ®iÓm cña tÖp
D. ChØ cã ngõ¬i nhËn th míi cã quyÒn truy nhËp tÖp ®Ýnh kÌm
12. Néi dung cña ...
KIÓM TRA 15 - líp 10
Hoï teân : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Líp…………stt:….……§iÓm……….
Noäi dung ñeà soá : 001
stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
dn
1. §Ó kÕt nèi m¹ng m¸y tÝnh cÇn tèi thiÓu c¸c thiÕt bÞ nµo?
A. C¸c m¸y tÝnh, c¸c ph¬ng tiÖn vµ phÇn mÒm phôc vô kÕt nèi B. Hub, Ruoter, Swich
C. C¸p m¹ng, vØ m¹ng vµ gi¾c c¾m D. Kh«ng ®¸p ¸n nµo ®óng
2. TCP/IP lµ viÕt t¾t cña
A. Techonoghy Central Prosessing / Intel Penturm
B. Techonoghy Control Prosessing/ Internet Protocol
C. Transmission Control Protocol / Internet Protocol
D. Transmission Central Protocol/Intel Penturm
3. M¹ng diÖn réng (WAN) Lµ viÕt t¾t cña:
A. Wireless Access Netcaffe B. Wide Area Network
C. Wide Area Netcaffe D. Wireless Access Network
4. M¹ng côc bé (LAN) lµ viÕt t¾t cña:
A. Local Access Network B. Local Area Network
C. List Area Netcaffe D. List Access Netcaffe
5. C¸c thµnh phÇn cña mét m¹ng m¸y tÝnh bao gåm
A. PhÇn mÒm cho phÐp thùc hiÖn viÖc giao tiÕp gi÷a c¸c m¸y trong m¹ng B. C¸c m¸y tÝnh
D. C¸c thiÕt bÞ m¹ng ®¶m b¶o kÕt nèi c¸c m¸y tÝnh víi C. TÊt c¶ c¸c ph¬ng ¸n trªn
6. Ph¸t biÓu nµo chÝnh x¸c nhÊt vÒ m¹ng Internet
A. Lµ m¹ng m¸y tÝnh toµn cÇu sö dông bé giao thøc truyÒn th«ng TCP/IP
B. Lµ m¹ng cã hµng triÖu m¸y chñ
C. Lµ m¹ng cung cÊp khèi lîng th«ng tin lín nhÊt
D. Lµ m¹ng lín nhÊt trªn thÕ giíi
7. Mçi m¸y tÝnh tham gia m¹ng kh«ng d©y ®Òu ph¶i cã:
A. VØ m¹ng kh«ng d©y (Wireless Network Card)
B. §iÓm truy cËp kh«ng d©y (Wireless Access Point)
C. Bé ®Þnh tuyÕn kh«ng d©y (Wireless Router)
D. C¶ ba ®¸p ¸n trªn
8. ViÖc thiÕt kÕ, bè trÝ m¸y tÝnh trong m¹ng phô thuéc c¸c yÕu tè nµo?
A. Sè lù¬ng m¸y tÝnh trong m¹ng B. Tèc ®é truyÒn th«ng trong m¹ng
C. §Þa ®iÓm l¾p ®Æt m¹ng vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh D. TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn
9. Dø¬i gãc ®é ®Þa lý cã thÓ ph©n m¹ng m¸y tÝnh thµnh nh÷ng lo¹i m¹ng nµo
A. M¹ng hµng ngang, sao, vßng B. Kh«ng cã ph¬ng ¸n nµo c¶
C. M¹ng côc bé, m¹ng diÖn réng, m¹ng toµn cÇu D. TÊt c¶ c¸c ph¬ng ¸n trªn
10. §èi tù¬ng nµo sau ®©y sÏ cho chóng ta t×m kiÕm ®ùoc th«ng tin trªn Internet?
A. Hßm th ®iÖn tö B. M¸y t×m kiÕm
C. Bé giao thøc TCP/IP D. M¸y chñ DNS E. TÊt c¶ c¸c ®¸p ¸n trªn
11. Chän mét c©u ®óng:
A. Khi cha cã th ph¶n håi ta kh¼ng ®Þnh ngõ¬i nhËn cha nhËn ®ù¬c th
B. Trong hép th (Inbox) kh«ng thÓ cã th cña ngõ¬i kh«ng quen
C. Trong th ®iÖn tö ®Ýnh kÌm tÖp, n¬i göi t u gii thÝch ng¾n n mét ®Æc ®m cña tÖp
D. ChØ cã ngõ¬i nhËn th míi cã quyÒn truy nhËp tÖp ®Ýnh kÌm
12. Néi dung cña mét gãi tin bao gåm:
A. §Þa chØ ngõ¬i nhËn, ®Þa chØ ngõ¬i göi, tªn ngõ¬i giao dÞch ngµy giê göi...
B. §Þa chØ ngõ¬i nhËn, ®Þa chØ ngõ¬i göi
C. §Þa chØ ngõ¬i nhËn, ®Þa chØ ngõ¬i göi, d÷ liÖu, ®é dµi vµ c¸c th«ng tin liªn quan
D. Kh«ng ®¸p ¸n nµo ®óng
1
Đề kiểm tra 15 phút tin học 10 về Mạng - Trang 2
Đề kiểm tra 15 phút tin học 10 về Mạng - Người đăng: lydt-tin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra 15 phút tin học 10 về Mạng 9 10 637