Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra 45 phút

Được đăng lên bởi phamvu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CAO LỘC
TỔ TOÁN

KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I
MÔN: GIẢI TÍCH LỚP 12 BAN CƠ BẢN

Họ và tên ………………………………….Lớp ….
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA CÔ GIÁO

ĐỀ BÀI. (Số 1)
Câu 1. (6 điểm): Cho hàm số y  f (x)  x 4  2x 2  1 có đồ thị (C).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).
b) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình: x 4  2 x 2  m  0
Câu 2: (3 điểm)
Tìm GTLN, GTNN của hàm số f(x) = x3 + 5x2 + 3x trên đoạn [- 4 , -1]
Câu 3:(1điểm)
Tìm m để hàm số có 1 cực đại và 1 cực tiểu: y= x3 – (m + 2)x2 + (m +2)x + 2
BÀI LÀM

TRƯỜNG THPT CAO LỘC
TỔ TOÁN

KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I
MÔN: GIẢI TÍCH LỚP 12 BAN CƠ BẢN

Họ và tên ………………………………….Lớp ….
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA CÔ GIÁO

ĐỀ BÀI. (Số 2)
Câu 1. (6 điểm )

1 3
2
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số y   x  x  3 x  4 .
3
b) Dựa vào đồ thị (C), biện luận theo m số nghiệm của phương trình

1
 x3  x 2  3x  3  m  0
3
Câu 2: (3 điểm)
Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y  x 3  3x 2  3 trên  1;1 .
Câu 3:(1điểm)
Xác định tham số m để hàm số y  x 4  2mx 2  3 đạt cực tiểu tại x  1 . Tìm giá trị cực

tiểu đó
BÀI LÀM

ĐÁP ÁN: ĐỀ I
Tóm tắt cách giải
Câu1
a)

Thang
điểm
0,25

Tập xác định: D= ¡
 x0
y = 4x – 4x cho y = 0  4x – 4x=0   x  1
 x  1
3

0,75

3

lim y = lim y  
x 

x 

0,25
Bảng biến thiên:

x 
y

y 

–

–1
0 +

0
0

–

-1
–2

1
0



+



-2

Hàm số đồng biến trong 2 khoảng: (–1;0) và (1;  ), nghịch biến trong 2
khoảng: (  ;–1) và (0;1)
Hàm số đạt cực đại tại x=0; yCĐ= -1, cực tiểu tại x= ±2; yCT= -2
Điểm đặc biệt
x -2
-1
0
1
2
y
7
-2
-1
-2
7
Nhận xét: đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng.

b)

x4  2x2  m  0 

0,75

1,0

1,0

x 4  2 x 2  1  m  1 (1)

Số nghiệm PT(1) chính là số giao điểm của (C ) và đường thẳng ( d):
y=m-1. Dựa vào đồ thị ( C) ta có:
 m-1<-2  m<-1: PT đã cho vô nghiệm
 m-1=-2  m=-1: PT đã cho có 2 nghiệm
 -2<m-1<-1  -1<m<0:PT đã chocó 4 nghiệm phân biệt
 m-1=-1  m=0 : PTđã cho có 3 nghiệm
 m-1>-1  m>0: PT đã cho có 2 nghiệm

0,5
0,5
0,5
0,5

Câu 2
y’ = 3x2+10x+3
 x  3
2
y’=0  3x +10x+3=0  
1
x  (loai)

3

0,5
0,75

y(-3) = 9, y(-1) = 1, y(-4) = 4
yMax= y(-3)=9, yMin=y(-1)=1
[-4;-1]
[-4;-1]
Câu 3 TXD: R
y’= 3x2-2(m+2)x+m+2
Đề hàm số có CĐ và CT thì y’= 0 có hai nghiệm phân biệt
 ’>0  (m+2)2-3(m+2)>0  (m+2)(m-1)>0
 m  (-  ;-2)U(1;+  )
ĐÁP ÁN: ĐỀ 2
Câu 1 a) + TXĐ: D  R\
+ y '   x2  2x  3 ;

1
0,75
0,5
0,5
0,25
0,5

 x 1
17
; y (3)  5; y (1) 
3
 x  3

y '  0...
KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I
TỔ TOÁN MÔN: GIẢI TÍCH LỚP 12 BAN CƠ BẢN

  
!"#$%&'(
Câu 1.$6 điểm()*+*,-&
. /
0 1 $2( 2 /2 '
3456*7$(
8( 9*:+-;-<=>?*>@56*7$(
=( ">ABCD*E+,-&F*>A,3G8*HIFJK*)
. /
/ Lx x m
Câu 2: (3 điểm)
K,M3G8*,-&1$2( N2
O
PQ2
/
PO2J5+RST.MT'U
Câu 3:(1điểm)
K,,5V*,-&34'3<35R>'3<3>VC)0N2
O
W$,P/(2
/
P$,P/(2P/
"##
Đề kiểm tra 45 phút - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra 45 phút - Người đăng: phamvu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề kiểm tra 45 phút 9 10 635