Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG ĐỢT II

Được đăng lên bởi ngoc-tran1
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 801 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG ĐỢT II
MÔN TOÁN KHỐI A-A1, NĂM HỌC 2012-2013
(Thời gian làm bài 180 phút)
(Đề gồm 01 trang)

SỞ GDĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT BỈM SƠN

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7.0 điểm)
x−2
Câu I (2.0 điểm) ) Cho hàm số y =
, có đồ thị (C).
x +1
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số
2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến tạo với hai đường tiệm cận của (C) một
tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp lớn nhất.
Câu II (2.0 điểm)
5x
x
4 3 sin x cos 2 x − 2 cos cos + 3 sin 2x + 3cos x + 2
2
2
1. Giải phương trình:
=0
2sin x − 3
2. Giải hệ phương trình:

3x +3y −2 + 6.3y2 + 4x −2 = 35y −3x + 2.3( y +1)

1 + 2. x + y − 1 = 3. 3 3y − 2x

2

 1x

 e + x  x + 2 tan x   dx

∫  2  cos2 x

3π x


4 
π

Câu III (1.0 điểm) Tính tích phân:

Câu IV (1.0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O; AC = 2a 3 , BD = 2a; hai mặt
phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Biết khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng
a 3
(SAB) bằng
, tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.
4
Câu V (1.0 điểm) Cho a, b, c là các số thực dương có tổng bằng 1. Chứng minh rằng:
3

1 
1 
1   10 

 a +  b +  c +  ≥  
b 
c 
a  3 

PHẦN RIÊNG ( 3.0 điểm) (Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần A hoặc B ).
A.Theo chương trình chuẩn:
Câu VI.a (2.0 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình thoi MNPQ có M(1; 2), phương trình NQ là
x − y − 1 = 0 . Tìm toạ độ các đỉnh còn lại của hình thoi, biết rằng NQ = 2MP và N có tung độ âm.

(P)

2. Trong không gian với hệ trục tọa độ vuông góc Oxyz, cho điểm I (1;1;1) . Viết phương trình mặt phẳng

qua I cắt các trục tọa độ Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác
ABC.

CâuVII.a (1.0 điểm) Cho khai triển: (1 + 2x )

10

(x

2

+ x + 1) = a o + a1x + a 2 x 2 + ... + a14 x14 . Hãy tìm giá trị của a 6 .
2

B. Theo chương trình nâng cao:
Câu VI.b (2.0 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ vuông góc Oxy, cho hình bình hành ABCD tâm I, biết A(0; 1) và
B(3; 4) thuộc parabol ( P ) : y = x 2 − 2x + 1, điểm I nằm trên cung AB của (P) sao cho tam giác IAB có diện
tich lớn nhất. Tìm tọa độ C và D.
2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua O, vuông góc với
mặt phẳng (Q): 5x − 2y + 5z = 0 và tạo với mặt phẳng (R): x − 4y − 8z + 6 = 0 góc 45o .


1


CâuVII.b (1.0 điểm) Cho khai triển đa thức:

(1 − 2x...
www.MATHVN.com
www.DeThiThuDaiHoc.com
1
S GDĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT BM SƠN
ĐỀ KIM TRA CHT LƯỢNG BI DƯỠNG ĐỢT II
MÔN TOÁN KHI A-A1, NĂM HC 2012-2013
(Thi gian làm bài 180 phút)
(Đề gm 01 trang)
PHN CHUNG CHO TT C CÁC THÍ SINH (7.0 đim)
Câu I (2.0 đim) ) Cho hàm s
x 2
y
x 1
=
+
, có
đồ
th
(C).
1.
Kh
o sát s
bi
ế
n thiên và v
đồ
th
(C) c
a hàm s
2.
Vi
ế
t ph
ươ
ng trình ti
ế
p tuy
ế
n c
a
đồ
th
(C), bi
ế
t ti
ế
p tuy
ế
n t
o v
i hai
đườ
ng ti
m c
n c
a (C) m
t
tam giác có bán kính
đườ
ng tròn n
i ti
ế
p l
n nh
t.
Câu II (2.0 đim)
1.
Gi
i ph
ươ
ng trình:
2
5x x
4 3sin x cos x 2cos cos 3sin 2x 3cos x 2
2 2
0
2sin x 3
+ + +
=
2.
Gi
i h
ph
ươ
ng trình:
( )
2
2
y 1
x 3y 2 y 4x 2 5y 3x
3
3 6.3 3 2.3
1 2. x y 1 3. 3y 2x
+
+ +
+ = +
+ + =
Câu III (1.0 đim)
Tính tích phân:
1
x
2 2
3
4
e x
x 2tan x dx
x cos x
π
π
+ +
Câu IV (1.0 đim)
Cho hình chóp S.ABCD
đ
áy ABCD hình thoi tâm O; AC =
, BD = 2a; hai m
t
ph
ng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc v
i m
t ph
ng (ABCD). Bi
ế
t kho
ng cách t
đ
i
m O
đế
n m
t ph
ng
(SAB) b
ng
a 3
4
, tính th
tích kh
i chóp S.ABCD theo a.
Câu V (1.0 đim)
Cho a, b, c là các s
th
c d
ươ
ng có t
ng b
ng 1. Ch
ng minh r
ng:
3
1 1 1 10
a b c
b c a 3
+ + +
PHN RIÊNG ( 3.0 đim) (Thí sinh ch được làm mt trong hai phn A hoc B ).
A.Theo chương trình chun:
Câu VI.a (2.0 đim)
1. Trong mt phng vi h to độ Oxy, cho hình thoi MNPQ M(1; 2), phương trình NQ
x y 1 0
=
. Tìm to độ các đỉnh còn li ca hình thoi, biết rng NQ = 2MP và N có tung độ âm.
2. Trong không gian vi h trc ta độ vuông góc Oxyz, cho đim
(
)
I 1;1;1
. Viết phương trình mt phng
(
)
P
qua I ct c trc ta đ Ox, Oy, Oz ln lượt ti A, B, C sao cho I tâm đường tròn ngoi tiếp tam giác
ABC.
CâuVII.a (1.0 đim)
Cho khai trin:
( )
(
)
2
10
2 2 14
o 1 2 14
1 2x x x 1 a a x a x ... a x
+ + + = + + + +
. Hãy tìm giá tr ca
6
a
.
B. Theo chương trình nâng cao:
Câu VI.b (2.0 đim)
1. Trong mt phng vi h trc ta độ vuông góc Oxy, cho hình nh hành ABCD tâm I, biết A(0; 1)
B(3; 4) thuc parabol
(
)
2
P : y x 2x 1,
= +
đim I nm trên cung AB ca (P) sao cho tam giác IAB din
tich ln nht. Tìm ta độ C và D.
2. Trong không gian vi h trc ta độ Oxyz, viết phương trình mt phng (P) đi qua O, vuông góc vi
mt phng (Q):
5x 2y 5z 0
+ =
và to vi mt phng (R):
x 4y 8z 6 0
+ =
góc
o
45
.
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG ĐỢT II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG ĐỢT II - Người đăng: ngoc-tran1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG ĐỢT II 9 10 1