Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra chất lượng HKI

Được đăng lên bởi kimloanll2012-net
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề Kiểm Tra Chất Lượng Học Kì 1
Năm Học : 2012-2013
Môn : Tiếng Anh Lớp 4
Thời gian làm bài : 40 phút
Họ và tên : __________________________ Lớp : ________ Điểm : ________
Bài 1.Khoanh tròn một từ khác loại.(1 diểm)
1.a.speak
b.song
c.play
d.swim
2.a.countryside
b.city
c.street
d.map
3.a.milk
b.chicken
c.bread
d.fish
4.a.August
b.November
c.May
d.Match
5.a.Maths
b.English
c.Science
d.Vietnam
Bài 2.Chọn một đáp án thích hợp nhất. (2 điểm)
1.Where are you today ?
a.I`m at home.
b.I`m from Vietnam.
c.I `m ten years old.
2.How many students are there in Mai`s class ?
a.There are 30 students b.There is a teacher c.There are 30 students in his class
3.Can your mother speak English ?
a.Yes , I can.
b.No , she can`t.
c.No , he can`t
4.Would you like ……………….. orange juice ?
a.some
b.an
c.a
5.When is your birthday ?
a.It`s in September . b.It`s in September 2nd. c.Your birthday`s in September.
Bài 3.Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau. (2 điểm)
1.Yes. I`d like some milk. _____________________________________
2.He has Maths and Art on Monday .
______________________________________
3.Because I like to sing songs . ______________________________________
4.There are four books on my desk.
______________________________________
5.My pen friend is from America. _____________________________________
Bài 4.Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm)
1.doll / for / This/ you/ is .
____________________________________________
2.is / My / classroom / big.
____________________________________________
3.subjects / What / like / he/ does ?
_______________________________________
4.you / do / like / Why/ English ?
________________________________________
5.was / I / in/ April / born. _________________________________________Bài 5. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. (2 điểm)
1. What do you do ………. Science lessons?
2. He is …………… Australia.

3.There …………. three maps on the wall.
4. I can ……….. a bike.
5. She ………… like Maths because it`s difficult.

...
Đề Kiểm Tra Chất Lượng Học Kì 1
Năm Học : 2012-2013
Môn : Tiếng Anh Lớp 4
Thời gian làm bài : 40 phút
Họ và tên : __________________________ Lớp : ________ Điểm : ________
Bài 1.Khoanh tròn một từ khác loại.(1 diểm)
1.a.speak b.song c.play d.swim
2.a.countryside b.city c.street d.map
3.a.milk b.chicken c.bread d.fish
4.a.August b.November c.May d.Match
5.a.Maths b.English c.Science d.Vietnam
Bài 2.Chọn một đáp án thích hợp nhất. (2 điểm)
1.Where are you today ?
a.I`m at home. b.I`m from Vietnam. c.I `m ten years old.
2.How many students are there in Mai`s class ?
a.There are 30 students b.There is a teacher c.There are 30 students in his class
3.Can your mother speak English ?
a.Yes , I can. b.No , she can`t. c.No , he can`t
4.Would you like ……………….. orange juice ?
a.some b.an c.a
5.When is your birthday ?
a.It`s in September . b.It`s in September 2nd. c.Your birthday`s in September.
Bài 3.Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau. (2 điểm)
1.Yes. I`d like some milk. _____________________________________
2.He has Maths and Art on Monday .
______________________________________
3.Because I like to sing songs . ______________________________________
4.There are four books on my desk.
______________________________________
5.My pen friend is from America. _____________________________________
Bài 4.Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm)
1.doll / for / This/ you/ is .
____________________________________________
2.is / My / classroom / big.
____________________________________________
3.subjects / What / like / he/ does ?
_______________________________________
4.you / do / like / Why/ English ?
________________________________________
5.was / I / in/ April / born. _________________________________________-
Bài 5. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. (2 điểm)
1. What do you do ………. Science lessons?
2. He is …………… Australia.
Đề kiểm tra chất lượng HKI - Trang 2
Đề kiểm tra chất lượng HKI - Người đăng: kimloanll2012-net
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra chất lượng HKI 9 10 445