Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III hình học LỚP 8

Được đăng lên bởi Thanh Hoàng Gia
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên.......................
Lớp:................

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
Môn : Hình học 8

Điểm

Lời phê của thầy, cô giáo

C©u 1 (4®)
Cho ∆ ABC.Trªn c¹nh AB lÊy ®iÓm M, trªn c¹nh AC lÊy ®iÓm N sao
cho

AM AN
=
, ®êng trung tuyÕn AI (I thuéc BC) c¾t MN t¹i K.
AB AC

Chøng minh r»ng
KM = KN.
C©u 2 (6®)
Cho ∆ ABC vu«ng t¹i A. Mét ®êng th¼ng song song víi BC c¾t hai
c¹nh AB vµ AC theo thø tù t¹i M vµ N, ®êng th¼ng qua N song song
AB c¾t c¹nh BC t¹i D.
a) TÝnh ®é dµi NC; MN vµ BC.
b) TÝnh diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh BMND.
III. §¸p ¸n biÓu ®iÓm:
C©u 1 (4®)
- VÏ h×nh 1®

A

AM AN
=
⇒ MN // BC (0,5®)
AB AC
XÐt ∆ ABI cã MK // BI Theo Ta lÐt ta

V×

M

K

N

cã:

MK AK
=
(1) (1®)
BI
AI
XÐt ∆ AIC cã KN // IC. Theo Ta lÐt

ta cã

KN AK
=
IC
AI

(2)

Tõ 1 vµ 2 →

MK KN
=
mµ BI = IC
BI
IC

(GT)
→ MK = KN
C©u 2 (6®)

(1®)

(0,5®)

B

I

C

- VÏ h×nh 1®
a) (3®) V× MN // BC. xÐt ∆ ABC theo
AM AN
=
Ta lÐt ta cã:
BM NC
6
8
8.4
=
→ NC =
≈ 5,3 cm
hay
4 NC
6

(1®)
* TÝnh MN: XÐt ∆ AMN theo Py-tago ta cã:

B
4

M
D
6

A

8

N

C

MN = AM 2 + AN 2

hay MN = 62 + 82 = 100 = 10 (cm) (1®)
* TÝnh BC: XÐt ∆ ABC cã MN // BC, theo ta lÐt cã:

MN AM
10
6
10.10
=
=
→ BC =
≈ 16,67 (cm)
hay
(1®)
BC
AB
BC 10
6
1
1
b) (2®) ta cã SABC = AB.AC hay SABC = .10.(8 + 5,3) = 66,5(cm2 ) (0,5®)
2
2
1
1
SNDC = DN.NC = 4.5,3 = 10,6(cm 2 )
(0,5®)
2
2
1
1
SAMN = AM .AN = .6.8 = 24(cm 2 )
(0,5®)
2
2
SBDNM = SABC − SDNC − SAMN
SBDNM = 66,5 − 10,6 − 24
SBDNM = 31,9cm 2

(Häc sinh cã thÓ lµm theo c¸ch kh¸c)

...
Họ và tên....................... ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
Lớp:................ Môn : Hình học 8
Điểm Lời phê của thầy, cô giáo
C©u 1 (4®)
Cho
ABC.Trªn c¹nh AB lÊy ®iÓm M, trªn c¹nh AC lÊy ®iÓm N sao
cho
AM AN
AB AC
=
, ®êng trung tuyÕn AI (I thuéc BC) c¾t MN t¹i K.
Chøng minh r»ng
KM = KN.
C©u 2 (6®)
Cho
ABC vu«ng t¹i A. Mét ®êng th¼ng song song víi BC c¾t hai
c¹nh AB vµ AC theo thø tù t¹i M vµ N, ®êng th¼ng qua N song song
AB c¾t c¹nh BC t¹i D.
a) TÝnh ®é dµi NC; MN vµ BC.
b) TÝnh diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh BMND.
III. §¸p ¸n biÓu ®iÓm:
C©u 1 (4®)
- VÏ h×nh 1®
//
AM AN
MN BC
AB AC
=
(0,5®)
XÐt
ABI cã MK // BI Theo Ta lÐt ta
cã:
MK AK
BI AI
=
(1) (1®)
XÐt
AIC cã KN // IC. Theo Ta lÐt
ta cã
KN AK
IC AI
=
(2) (1®)
Tõ 1 vµ 2
MK KN
BI IC
=
mµ BI = IC
(GT)
MK = KN (0,5®)
C©u 2 (6®)
K
I
B
A
C
M
N
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III hình học LỚP 8 - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III hình học LỚP 8 - Người đăng: Thanh Hoàng Gia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III hình học LỚP 8 9 10 0