Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra chương III số học lớp 6

Được đăng lên bởi ngoctuandateh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2343 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA CHƯƠNG III
MÔN : SỐ HỌC LỚP 6 Năm học: 2012 – 2013
Cấp độ
Chủ đề
Chủ đề 1:

Phân số. Phân số
bằng nhau. Tính
chất cơ bản cuả
phân số
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
Chủ đề 2:

Cộng, trừ, nhân,
chia phân số
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
Chủ đề 3:

Các phép tính về
phân số

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
Chủ đề 4:

Nhận biêt

Thông hiểu

TNKQ
TL
Nhận biết số x cần
tìm trong hai p/số
bằng nhau; Kết quả
rút gọn p/số đến tối
giản và so sánh phân
số(C1,2,3)

TNKQ

2

Cộng

2
1

1,0

10%
Nhận biết số đối ;số
nghịch đảo của các
phân số(C4,5)

10%

Thực hiện đúng
công, trừ, chia
phân số (B1a,b,c)

2

3
1

10%
Nhận biết kết quả khi
viết hỗn số dưới dạng
phân số (C6)

25%

Tính nhanh giá trị
biểu thức(B2b)
Tìm được số chưa
biết trong cộng,
trừ, nhân, chia
phân số(B3a,b)
1
3
1
3
10%
30%
Biết tính nửa chu vi
của hình chữ nhật.
So sánh giữa chiều
dài và chiều rộng
(B4a,b)
2
1,5
15%

1
10%

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

4

5

3
30%

2,5

Tính nhanh giá trị
biểu thức(B2a)

2

6

5
1,5
15%

Toán giải

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

TL

Vận dung
Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL

5
50%

2
1,5
15%

15

2,5
25%

6

4,5
45%

10
100%

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
1. Trắc nghiệm :(3.0 điểm) Khoanh tròn đáp án đúng trong các đáp án sau :
x 6
Câu 1: Cho biết = . Số x là :
4 8
A. 2
B. 4
C. 3
D. 6
− 26
Câu 2: Rút gọn phân số
đến tối giản :
130
−13
−2
1
−1
A.
B.
C.
D.
10
5
5
65
Câu 3: Trong các kết quả sau, kết quả nào đúng
−3 −1
−2
6
−7
−1
1
>
=
<0
>
A.
B.
C.
D.
4
4
5 −15
−6
2 100
3
Câu 4: Số đối của là :
2
2
3
3
−2
A.
B.
C.
D.
3
−2
2
3
1
Câu 5: Số nghịch đảo của -2 là:
3
1
3
7
−3
A. 2
B.
C. D.
3
−2
3
7
1
Câu 6: Hỗn số -5 viết dưới dạng phân số là :
3
−16
−5
−14
−51
A.
B.
C.
D.
3
3
3
3
II. Tự luận : (7.0 điểm)
Bài 1. (1,5điểm) Thực hiện phép tính :
5 1
a) +
4 2
7 3
b) −
8 4
7 14
:
c)
12 3
Bài 2. (2 điểm) Tính nhanh (nếu có thể ) :
3  4
3
a) 11 −  2 + 5 ÷
13  7
13 
−5 2 −5 9
5
. +
. +1
b)
7 11 7 11 7
Bài 3. (2 điểm) Tìm x, biết :
4
a) 5 : x = 13
7
2
1
15
b) x − x =
3
2
12
Bài 4. ( 1,5 điểm) Một thửa vườn HCN có chiều dài
a/ Tính nửa chu vi thửa vườn (bằng ki-lô-mét)?
b/ Tính chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu ?

4
7
km, chiều rộng là
km.
5
10

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Phần 1. Trắc nghiệm (5.0 điểm)
Câu
1
Đáp án
C
Phần 2. Tự luận (5.0 điểm)
Câu

2
D

3
B
Nội dung

5 1
+
4 2
5 2 7
= + =
4 4 4
7 3
1b) −
8 4
7 6 1
= − =
8 8 8
7 14
:
1c)
12 3
7 3 1
. =
=
12 14 8

4
C

5
D

6
A
Điểm

1a)

Bài 1.
(1,5đ)

3  4
3
−2 +5 ÷
13  7
13 
3
4
 3
= 11 − 5 ÷− 2
7
 13 13 
4...
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA CHƯƠNG III
MÔN : SỐ HỌC LỚP 6 Năm học: 2012 – 2013
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biêt Thông hiểu Vận dung Cộng
Cấp độ Thấp Cấp độ Cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Chủ đề 1:
Phân số. Phân số
bằng nhau. Tính
chất cơ bản cuả
phân số
Nhận biết số x cần
tìm trong hai p/số
bằng nhau; Kết quả
rút gọn p/số đến tối
giản và so sánh phân
số(C1,2,3)
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%
2
1,0
10%
Chủ đề 2:
Cộng, trừ, nhân,
chia phân số
Nhận biết số đối ;số
nghịch đảo của các
phân số(C4,5)
Thực hiện đúng
công, trừ, chia
phân số (B1a,b,c)
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%
3
1,5
15%
5
2,5
25%
Chủ đề 3:
Các phép tính về
phân số
Nhận biết kết quả khi
viết hỗn số dưới dạng
phân số (C6)
Tính nhanh giá trị
biểu thức(B2a)
Tính nhanh giá trị
biểu thức(B2b)
Tìm được số chưa
biết trong cộng,
trừ, nhân, chia
phân số(B3a,b)
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%
1
1
10%
3
3
30%
6
5
50%
Chủ đề 4:
Toán giải
Biết tính nửa chu vi
của hình chữ nhật.
So sánh giữa chiều
dài và chiều rộng
(B4a,b)
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1,5
15%
2
1,5
15%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
3
30%
4
2,5
25%
5
4,5
45%
15
10
100%
Đề kiểm tra chương III số học lớp 6 - Trang 2
Đề kiểm tra chương III số học lớp 6 - Người đăng: ngoctuandateh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra chương III số học lớp 6 9 10 726