Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra công nghệ 8

Được đăng lên bởi nguyenthihonghiepntd
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2014 - 2015
MÔN: CÔNG NGHỆ 8
Hình thức: Tự luận

Mức độ

Nhận biết
(30%)

Vận dụng

Thông
hiểu(35%)

Cấp độ thấp
TL

Chủ đề

Tổng

(35%)

TL
TL

Cấp độ
cao
TL

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

- Đọc được các hình
chiếu của vật thể
có dạng khối đa
diện

Hình chiếu

Số câu

1

Số điểm Tỉ lệ %

2

1

20 %

2 20%

Chi tiết máy và
lắp ghép

- Hiểu được
khái niệm và
các kiểu lắp
ghép của chi tiết
máy.

Số câu

1

1

Số điểm Tỉ lệ %

1.5 15%

1.5 15%

Vật liệu cơ khí

- Biết các loại
vật liệu cơ khí
và tính chất
của cơ khí.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
1.5

1
15%

1.5 15%

- Biết được
quy tăc an
An
toàn điện
toàn khi
sử Đằng
Trường
THCS Nguyễn
Thanh
dụng và sửa
Họ và tên: …………………………
chữa điện.

- Vận dụng thao
tác trong sửa
chữa
điện.
KIỂM
TRA HỌC KÌ I

Lớp…………………………………..
Số câu
0.5

MÔN :CÔNG
NGHỆ 8.
0.5

Ngày
kiểm
Số
điểm
Tỉ tra
lệ %……………………
1,5 15%

(Thời15%
gian: 45 phút)
1.5

NĂM HỌC: 2014-2015

SBD
……….Phòng
……………….. - Xác định được
Truyền
và biến
đổi chuyển
tỉ sốChữ
truyền
Chữ ký giám thị :
ký của
người chấm
động
một số bộ
truyền chuyển
động
Số câu

1

Điểm

1
3 30%
Nhận xét

1

Đề bài
Câu 1: (1,5điểm ) Hãy phân loại các vật liệu cơ khí trong thực tế? Trong cơ khí người ta thường quan
tâm đến các tính chất gì của vật liệu cơ khí?
Câu 2: (1,5điểm ) Nêu dấu hiệu nhận biết chi tiết máy? Nêu hai ví dụ về nhóm chi tiết có công dụng
chung, một ví dụ về nhóm chi tiết có công dụng riêng
Câu 3: (3điểm ) Khi sử dụng điện cần thực hiện những nguyên tắc an toàn điện nào? Bóng đèn điện bị
hỏng. Cần lưu ý gì khi sửa chữa bóng đèn ?
Câu 4 : (2điểm )Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền i và cho biết chi
tiết nào quay nhanh hơn?
Câu 5: (2điểm )Cho các vật thể A ; B ; C và các bản vẽ hình chiếu 3;2 ;4 sau đây
Hãy đánh dấu X vào bảng dưới đây:
A

B

Vật thể
A

B

C

C

Hình chiếu
2
3
HƯƠNG
DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 8
4
NĂM HỌC 2014- 2015
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu
Câu 1
(1,5điểm)

Đáp án

Điểm

- Phân loại vật liệu cơ khí: chia thành 2 nhóm: Kim loại và phi kim loại.
+ Kim loại: Gồm kim loại đen và kim lọai màu

1

-Kim loại đen: Gang và thép
-Kim loại màu: Đồng, nhôm và hợp kim của chúng
+ Phi kim loại: Gồm: Chất dẻo, cao su, ….
-Tính chất của vật liệu cơ khí:
+ Tính cơ học.
+ Tính chất vật lý.
+ Tính chất hóa học.

0,5

+ Tính chất công nghệ.
Câu 2
(1.5điểm)

Dấu hiệu nhận biết chi tiết máy: Là phấn tử có cấu tạo hoàn chỉnh và không
thể tháo rời ra được nữa .
Ví dụ nhóm chi tiết có công ...
MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2014 - 2015
MÔN: CÔNG NGHỆ 8
Hình thức: Tự luận
đề kiểm tra công nghệ 8 - Trang 2
đề kiểm tra công nghệ 8 - Người đăng: nguyenthihonghiepntd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề kiểm tra công nghệ 8 9 10 924