Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra cuối HKI môn Tiếng Việt lớp 3

Được đăng lên bởi gaubong987
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điểm

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 3
(Thời gian: 45 phút)
Họ và tên học sinh: …………………………………………………………… Lớp: ………
Trường Tiểu học: …………………………………………………………………………………….

Bài 1: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng
a/ Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:
C. 123

A. 100

B. 102

B. 45948

C. 45959

B. 350

C. 305

B. 100

C. 10

B. 32

C. 40

b/ Số liền sau của 45949 là:
A. 45950
c/ 3dam5m = …… m ?
A. 35
d/ 1kg =……g
A. 1000
e/ 5 gấp 8 lần được
A. 13

g/ Chu vi của hình vuông có cạnh 7cm là:
A. 28

B. 14cm

C. 28cm

Bài 2: Đặt tính rồi tính
a/ 415 – 280

b/ 235+ 382

c/ 814 x 6

d/ 948 : 4

.......................

.......................

......................

.......................

.......................

.......................

......................

.......................

.......................

.......................

......................

.......................
.......................
……………...
……………..

Bài 3: Tính giá trị của các biểu thức sau:
a/ 12  3 + 36

b/ 42 – 36 : 9

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Nhà Hoa có 60 con gà. Hôm nay nhà Hoa bán đi

1
3

số gà. Hỏi nhà Hoa còn

lại bao nhiêu con gà?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Viết các số có ba chữ số có hàng chục gấp 3 lần hàng đơn vị, hàng trăm
bằng

1
3

hàng chục.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điểm

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 3
(Thời gian: 60 phút)
Họ và tên học sinh: …………………………………………………………… Lớp: ………
Trường Tiểu học: …………………………………………………………………………………….

1. Chính tả: (Nghe viết): Giáo viên đọc cho học sinh viết bài Về quê ngoại (Khổ
thơ đầu), sá...
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 3
(Thời gian: 45 phút)
Họ và tên học sinh: …………………………………………………………… Lớp: ………
Trường Tiểu học: …………………………………………………………………………………….
Bài 1: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng
a/ Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:
C. 123 A. 100 B. 102
b/ Số liền sau của 45949 là:
A. 45950 B. 45948 C. 45959
c/ 3dam5m = …… m ?
A. 35 B. 350 C. 305
d/ 1kg =……g
A. 1000 B. 100 C. 10
e/ 5 gấp 8 lần được
A. 13 B. 32 C. 40
g/ Chu vi của hình vuông có cạnh 7cm là:
A. 28 B. 14cm C. 28cm
Bài 2: Đặt tính rồi tính
a/ 415 – 280 b/ 235+ 382 c/ 814 x 6 d/ 948 : 4
....................... ....................... ...................... .......................
....................... ....................... ...................... .......................
....................... ....................... ...................... .......................
.......................
……………...
……………..
Điểm
Đề kiểm tra cuối HKI môn Tiếng Việt lớp 3 - Trang 2
Đề kiểm tra cuối HKI môn Tiếng Việt lớp 3 - Người đăng: gaubong987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra cuối HKI môn Tiếng Việt lớp 3 9 10 526