Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn toán lớp 4

Được đăng lên bởi Kinh Ry
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TIỂU HỌC BTX

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1
MÔN TOÁN LỚP 4

Họ tên .............................................

Năm học 2015 - 2016

Lớp 4......

(Thời gian làm bài : 35 phút)
ĐIỂM

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...

pHÇN TR¾C NGHIÖM:
Câu 1 (2 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
a)Giá trị của chữ số 7 trong số 572 684
A.700
B. 70
.

C. 7000

D. 70000

b) Trong các số: 29 214 ; 35 305 ; 53 410 ; 60 958, số nào lớn nhất.
A. 29 214

B. 35 305

C. 53 410

D. 60 958

c)Tìm giá trị của x: X - 306 = 504
A. 801

B. 810

C. 180

D. 198

d) Hình chữ nhật có chiều dài là 35cm, chiều rộng là 11cm thì diện tích là:
A. 385cm

B. 385cm 2

C. 308cm

D. 358cm 2

Câu 2 (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 87m 2 4dm 2 = …………… dm 2
b) 26 000cm 2 = ………….. dm 2
II – PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 (2 điểm). Đặt tính rồi tính:
265 816 + 353 546

946 496 – 473857

428 x 523

8750 : 35

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….
Câu 2 (2 điểm).

…………………….

…………………….

…………………….

a) Tìm x:
1855 : x = 35

b) Tính giá trị của biểu thức sau:
25 800 : 100 + 32 x 10 =

Câu 3 (2 điểm). Lớp học có 41 học sinh.Trong đó số học sinh trai nhiều hơn số học sinh
gái là 4 học sinh. Hỏi có bao nhiêu học sinh trai,bao nhiêu học sinh gái?
Bài giải

Câu 4 (1 điểm).
Tính bằng cách thuận tiện:
350 x 97 +350 x 3=…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tínhgiá trị biểu thức:
601759 -1988 : 14=…………….........................................................................
…………………………………………………………………………………………

ĐIỂM

Đọc :

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………...………………………

Viết :

…………………………………………………………………………………...

TB :

…………………………………………………………………………………...

A- KIỂM TRA ĐỌC (10 ®iÓm)
I. Đọc thành tiếng: ( …./5 điểm)

Bài đọc .............................................................................................
II. Đọc hiểu: (…./5 điểm) (20 phút) - Đọc thầm bài đọc sau:

Bàn tay người nghệ sĩ
Ngay từ nhỏ, Trương Bạch đã rất yêu thiên nhiên. Lúc nhàn rỗi, cậu nặn những con
giống bằng đất sét trông y như thật.
Lớn lên, Trương Bạch xin đi làm ở một cửa hàng đồ ngọc. Anh say mê làm việc hết
mình, không bao giờ chịu dừng khi thấy những chỗ cần gia công tinh tế mà mình chưa là...
TRƯỜNG TIỂU HỌC BTX
Họ tên .............................................
Lớp 4......
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1
MÔN TOÁN LỚP 4
Năm học 2015 - 2016
(Thời gian làm bài : 35 phút)
ĐIỂM
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
pHÇN TR¾C NGHIÖM:
Câu 1 (2 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
a)Giá trị của chữ số 7 trong số 572 684
A.700 B. 70 C. 7000 D. 70000
.
b) Trong các số: 29 214 ; 35 305 ; 53 410 ; 60 958, số nào lớn nhất.
A. 29 214 B. 35 305 C. 53 410 D. 60 958
c)Tìm giá trị của x: X - 306 = 504
A. 801 B. 810 C. 180 D. 198
d) Hình chữ nhật có chiều dài là 35cm, chiều rộng là 11cm thì diện tích là:
A. 385cm B. 385cm
2
C. 308cm D. 358cm
2
Câu 2 (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 87m
2
4dm
2
= …………… dm
2
b) 26 000cm
2
= ………….. dm
2
II – PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 (2 điểm). Đặt tính rồi tính:
265 816 + 353 546
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
946 496 – 473857
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
428 x 523
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
8750 : 35
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
Câu 2 (2 điểm).
Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn toán lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn toán lớp 4 - Người đăng: Kinh Ry
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn toán lớp 4 9 10 334