Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ tên:..........................................................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ
MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH – Ngày thi: 03/06/2008
Thời gian: 90 phút

MSSV:...........................................................

Đề 0208
Sinh viên được phép sử dụng tài liệu, không được phép sử dụng máy tính xách tay.
Sinh viên PHẢI nộp lại đề thi
Chỉ có duy nhất một đáp án cho mỗi câu
1. Cơ chế Copy-on-Write (COW) trong quản lý bộ nhớ ảo của UNIX:
a. Được dùng để hiện thực shared memory.
b. Giúp tăng tốc độ tạo process mới khi dùng lệnh fork().
c. Làm tăng lượng bộ nhớ cần sao chép khi tạo process mới khi dùng lệnh fork().
d. Làm tăng tốc độ truy xuất bộ nhớ.
2. Thrashing xảy ra khi:
a. Tổng lượng bộ nhớ của các process yêu cầu lớn hơn kích thước bộ nhớ vật lý.
b. Tổng lượng bộ nhớ trong các working set lớn hơn kích thước bộ nhớ vật lý.
c. Đĩa cứng không còn khoảng trống cho swap file.
d. Process được tạo và kết thúc liên tục.
3. Chọn phát biểu đúng:
a. Trong một giải thuật thay trang bất kỳ, khi tăng lượng frame cấp phát thì s ố lần x ảy ra page-fault luôn luôn
giảm.
b. Bất thường Belady là: trong giải thuật thay trang FIFO, khi tăng lượng frame cấp phát thì s ố l ần page-fault s ẽ
tăng.
c. Số lần page fault phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố: lượng frame được cấp phát và giải thu ật thay trang.
d. Bất thường Belady có thể xảy ra ở bất kỳ giải thuật thay trang nào.
Dữ kiện sau đây dùng cho 4 câu tiếp theo:
Cho chuỗi tham chiếu trang:
1 2 1 3 4 1 5 2 3 4 1 4

2

1

4. Khi sử dụng giải thuật thay trang Optimal với số lượng frame được cấp là 3 frame, s ố l ần page fault
(tính cả lần nạp trang vào bộ nhớ lần đầu) là:
a. 4 lần
b. 6 lần
c. 7 lần
d. 9 lần
5. Số lượng frame được cấp là 4 frame. Dùng giải thuật thay trang FIFO, những trang nào còn l ại trong b ộ
nhớ sau khi kết thúc chuỗi tham chiếu trang?
a. 1, 2, 4, 5
b. 1, 3, 4, 5
c. 2, 3, 4, 5
d. 1, 2, 3, 4 (1, 2, 4, 5)
6. Sử dụng giải thuật thay trang LRU, số lượng frame được cấp là 3 frame. Ở lần page fault cu ối cùng,
trang được swap out là:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
7. Dùng giải thuật thay trang Clock (second chance) với số lượng frame được c ấp là 4 frame. Sau khi k ết
thúc chuỗi tham chiếu trang, những trang nào có use bit (reference bit) được bật?
a. 2, 4, 5
b. 2, 3, 4
c. 1, 3, 4
d. 1, 2, 4
8. Chọn phát biểu đúng về cơ chế demand paging:
1/8

Đề 0208

a. Giúp chương trình chạy nhanh hơn.
b. Chương trình sẽ khởi động nhanh hơn.
c. Tốc độ truy xuất bộ nhớ nhanh hơn.
d. Người lập trình cần quản lý việc swap in/out các trang.
9. C...
H tên :..........................................................
MSSV:............................................... ............
Đ 0208
Sinh viên đ c phép s d ng tài li u, không đ c phép s d ng máy tính xách tay.ượ ượ
Sinh viên PH I n p l i đ thi
Ch có duy nh t m t đáp án cho m i câu
1. C ch Copy-on-Write (COW) trong qu n lý b nh o c a UNIX:ơ ế
a. Đ c dùng đ hi n th c shared memory.ượ
b. Giúp tăng t c đ t o process m i khi dùng l nh fork().
c. Làm tăng l ng b nh c n sao chép khi t o process m i khi dùng l nh fork().ượ
d. Làm tăng t c đ truy xu t b nh .
2. Thrashing x y ra khi:
a. T ng l ng b nh c a các process yêu c u l n h n kích th c b nh v t lý. ượ ơ ướ
b. T ng l ng b nh trong các working set l n h n kích th c b nh v t lý. ượ ơ ướ
c. Đĩa c ng không còn kho ng tr ng cho swap file.
d. Process đ c t o và k t thúc liên t c.ượ ế
3. Ch n phát bi u đúng:
a. Trong m t gi i thu t thay trang b t kỳ, khi tăng l ng frame c p phát thì s l n x y ra page-fault luôn luôn ượ
gi m.
b. B t th ng Belady là: trong gi i thu t thay trang FIFO, khi tăng l ng frame c p phát thì s l n page-fault s ườ ượ
tăng.
c. S l n page fault ph thu c ch y u vào các y u t : l ng frame đ c c p phát và gi i thu t thay trang. ế ế ượ ượ
d. B t th ng Belady có th x y ra b t kỳ gi i thu t thay trang nào. ườ
D ki n sau đây dùng cho 4 câu ti p theo: ế
Cho chu i tham chi u trang: ế
1 2 1 3 4 1 5 2 3 4 1 4 2 1
4. Khi s d ng gi i thu t thay trang Optimal v i s l ng frame đ c c p là 3 frame, s l n page fault ượ ư
(tính c l n n p trang vào b nh l n đ u) là:
a. 4 l n b. 6 l n
c. 7 l n d. 9 l n
5. S l ng frame đ c c p là 4 frame. Dùng gi i thu t thay trang FIFO, nh ng trang nào còn l i trong b ượ ư
nh sau khi k t thúc chu i tham chi u trang? ế ế
a. 1, 2, 4, 5 b. 1, 3, 4, 5
c. 2, 3, 4, 5 d. 1, 2, 3, 4 (1, 2, 4, 5)
6. S d ng gi i thu t thay trang LRU, s l ng frame đ c c p là 3 frame. l n page fault cu i cùng, ượ ư
trang đ c swap out là:ượ
a. 1 b. 2
c. 3 d. 4
7. Dùng gi i thu t thay trang Clock (second chance) v i s l ng frame đ c c p là 4 frame. Sau khi k t ượ ượ ế
thúc chu i tham chi u trang, nh ng trang nào có ế use bit (reference bit) đ c b t?ượ
a. 2, 4, 5 b. 2, 3, 4
c. 1, 3, 4 d. 1, 2, 4
8. Ch n phát bi u đúng v c ch demand paging: ơ ế
Đ 0208
1/8
Đ KI M TRA CU I KỲ
N H ĐI U HÀNH – Ngày thi: 0 3/06/2008
Th i gian: 90 pt
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH 9 10 714