Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra cuối kỳ môn hệ điều hành

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ tên:..........................................................
MSSV:...........................................................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ
MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH – Ngày thi: 03/06/2008
Thời gian: 90 phút

Đề KSTN
Sinh viên được phép sử dụng tài liệu, không được phép s ử dụng máy tính xách tay.
Sinh viên PHẢI nộp lại đề thi
Chỉ có duy nhất một đáp án cho mỗi câu
1. Khi hệ thống có page fault xảy ra thường xuyên, ta nên:
a. Tăng dung lượng lưu trữ của đĩa cứng.
b. Tăng mức độ đa lập trình của hệ thống.
c. Tăng tốc độ xử lý của CPU.
d. Tăng thêm dung lượng bộ nhớ chính.
2. Nhiệm vụ ánh xạ địa chỉ luận lý sang địa chỉ vật lý được thực hiện bởi:
a. Các chương trình của người sử dụng.
b. Hệ điều hành và đơn vị quản lý bộ nhớ (Memory Management Unit).
c. Các hàm xin cấp phát vùng nhớ như malloc(), free() của th ư viện lập trình.
d. I/O Controller.
Dữ liệu dành cho hai câu theo sau:
Xét một file hiện tại gồm 100 block. Giả sử FCB và thư mục đã n ằm trong bộ nh ớ. Hãy xác đ ịnh số tác
vụ đĩa (đọc/ghi block) cần thiết cho hiện thực cấp phát theo danh sách liên kết khi thêm hay xóa một
block. Không cần đếm các tác vụ đĩa đọc/ghi FCB và thư mục.
3. Thêm block (đã biết địa chỉ) vào đầu file
a. 0
c. 2

b. 1
d. 3

4. Xóa block cuối của file
a. 0
c. 100

b. 99
d. 101

5. Chọn câu phát biểu SAI về kỹ thuật polling xử lý I/O:
a. Bộ xử lý bị chiếm dụng bởi device driver trong một vòng lặp kiểm tra thiết bị cho đến khi thiết b ị s ẵn sàng
nhận lệnh mới.
b. Khi device driver đang busy-waiting, bộ xử lý có thể thực thi quá trình khác.
c. Cơ chế polling không thể dùng đối với các thiết bị I/O xử lý quá chậm.
d. Trong nhiều kiến trúc máy tính, có thể chỉ cần thực thi vài lệnh máy để hoàn t ất việc polling m ột thiết bị
I/O.
6. Chọn câu phát biểu đúng:
a. Cơ chế ngắt quãng dùng vector ngắt hiện nay giúp cho việc xác định nguồn gây ra ng ắt quãng mà không c ần
phải duyệt qua các thiết bị.
b. Các thiết bị phần cứng chỉ dùng những ngắt có thể che được.
c. Cơ chế ngắt quãng dùng ngắt che được giúp tránh những trường hợp trì hoãn xử lý ngắt.
d. Các hệ điều hành ngày nay đang dần bỏ cơ chế ngắt đa mức vì tính phức t ạp không cần thiết của nó.
7. Hệ điều hành có thể tương tác với cơ chế ngắt quãng tại
a. Thời điểm xử lý sự kiện I/O và xử lý page fault.
b. Thời điểm xử lý exception và interrupt.
c. Thời điểm khởi động hệ thống, xử lý sự kiện I/O và xử lý exception.
d. Thời điểm xử lý sự kiện I/O và software interrupt.
8. Chọn phát biểu SAI:
a. Các trình xử lý ngắt không thể chạy đồ...
H tên :..........................................................
MSSV:............................................... ............
Đ KSTN
Sinh viên đ c phép s d ng tài li u, không đ c phép s d ng máy tính xách tay.ượ ượ
Sinh viên PH I n p l i đ thi
Ch có duy nh t m t đáp án cho m i câu
1. Khi h th ng có page fault x y ra th ng xuyên, ta nên: ườ
a. Tăng dung l ng l u tr c a đĩa c ng.ượ ư b. Tăng m c đ đa l p trình c a h th ng.
c. Tăng t c đ x lý c a CPU. d. Tăng thêm dung l ng b nh chính.ượ
2. Nhi m v ánh x đ a ch lu n lý sang đ a ch v t lý đ c th c hi n b i: ượ
a. Các ch ng trình c a ng i s d ng.ươ ư
b. H đi u hành và đ n v qu n lý b nh (Memory Management Unit). ơ
c. Các hàm xin c p phát vùng nh nh malloc(), free() c a th vi n l p trình. ư ư
d. I/O Controller.
D li u dành cho hai câu theo sau:
Xét m t file hi n t i g m 100 block. Gi s FCB và th m c đã n m trong b nh . Hãy xác đ nh s tác ư
v đĩa (đ c/ghi block) c n thi t cho hi n th c c p phát theo danh sách liên k t khi thêm hay xóa m t ế ế
block. Không c n đ m các tác v đĩa đ c/ghi FCB và th m c. ế ư
3. Thêm block (đã bi t đ a ch ) vào đ u fileế
a. 0 b. 1
c. 2 d. 3
4. Xóa block cu i c a file
a. 0 b. 99
c. 100 d. 101
5. Ch n câu phát bi u SAI v k thu t polling x lý I/O:
a. B x lý b chi m d ng b i device driver trong m t vòng l p ki m tra thi t b cho đ n khi thi t b s n sàng ế ế ế ế ị ẵ
nh n l nh m i.
b. Khi device driver đang busy-waiting, b x lý có th th c thi quá trình khác.
c. C ch polling không th dùng đ i v i các thi t b I/O x lý quá ch m.ơ ế ế
d. Trong nhi u ki n trúc máy tính, có th ch c n th c thi vài l nh máy đ hoàn t t vi c polling m t thi t b ế ế
I/O.
6. Ch n câu phát bi u đúng:
a. C ch ng t quãng dùng vector ng t hi n nay giúp cho vi c xác đ nh ngu n gây ra ng t quãng mà không c nơ ế
ph i duy t qua các thi t b . ế
b. Các thi t b ph n c ng ch dùng nh ng ng t có th che đ c.ế ượ
c. C ch ng t quãng dùng ng t che đ c giúp tránh nh ng tr ng h p trì hoãn x lý ng t.ơ ế ượ ườ
d. Các h đi u hành ngày nay đang d n b c ch ng t đa m c vì tính ph c t p không c n thi t c a nó. ơ ế ế
7. H đi u hành có th t ng tác v i c ch ng t quãng t i ươ ơ ế
a. Th i đi m x lý s ki n I/O và x lý page fault.
b. Th i đi m x lý exception và interrupt.
c. Th i đi m kh i đ ng h th ng, x lý s ki n I/O và x lý exception.
d. Th i đi m x lý s ki n I/O và software interrupt.
8. Ch n phát bi u SAI:
a. Các trình x lý ng t không th ch y đ ng th i.
b. H th ng các m c u tiên ng t quãng giúp CPU x lý k p th i nh ng tr ng h p kh n c p. ư ườ
Đ KSTN
1/7
Đ KI M TRA CU I KỲ
N H ĐI U HÀNH – Ngày thi: 0 3/06/2008
Th i gian: 90 pt
Đề kiểm tra cuối kỳ môn hệ điều hành - Trang 2
Đề kiểm tra cuối kỳ môn hệ điều hành - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra cuối kỳ môn hệ điều hành 9 10 983