Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra cuối kỳ môn hệ điều hành

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ tên:..........................................................
MSSV:...........................................................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ
MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH – Ngày thi: 05/06/2007
Thời gian: 90 phút

Đề 8410
Sinh viên được phép sử dụng tài liệu, không được phép s ử dụng máy tính xách
tay.
Sinh viên PHẢI nộp lại đề thi
Chỉ có duy nhất một đáp án cho mỗi câu
1. Mỗi file được xác định bằng một i-node, trong đó có 11 entry ch ứa địa ch ỉ block, mỗi đ ịa ch ỉ là
32 bit. Trong đó, 10 entry đầu trỏ đến data block, entry th ứ 11 trỏ đến single indirect block, kích
thước mỗi block là 512 byte. Kích thước tối đa của file là:
a. 67 KB
b. 68 KB
c. 69 KB
d. 70 KB
2. Chọn phát biểu SAI về working set.
a. Là tập hợp các trang được sử dụng gần đây nhất
b. Phản ánh program locality
c. Khi chọn Δ vô hạn, working set chính là tập hợp tất cả các trang mà process đã tham chi ếu
d. Là tập hợp các trang data mà process tham chiếu gần đây nhất
3. Phát biểu “Trong hệ thống, khi một process đã được quyền sử dụng tài nguyên X thì nó sẽ
được giữ X cho đến khi thực thi xong mà không bị hệ thống lấy lại” là một trường hợp của điều
kiện
a. Mutual exclusion
b. Hold and wait
c. No preemption
d. Circular wait
4. Ưu điểm của cấu trúc hệ thống file acyclic graph:
a. Dễ chia sẻ file với người dùng khác
b. Kích thước tối đa của một file lớn hơn so với cấu trúc khác
c. Dễ hiện thực hệ thống file
d. Làm giảm kích thước của FCB (File Control Block)
Dữ liệu sau dùng cho câu hỏi 5 – 6:
Xét một không gian địa chỉ luận lý bao gồm 32 pages, mỗi page gồm 2048 words, được ánh x ạ vào trong
bộ nhớ vật lý gồm 128 frames.
5. Cho biết địa chỉ vật lý có bao nhiêu bit:
a. 5
b. 12
c. 16 d. 18
6. Cho biết địa chỉ luận lý có bao nhiêu bit:
a. 5
b. 16
c. 11 d. 17
7. Địa chỉ thật của câu lệnh trong bộ nhớ chính có thể được xác định tại thời đi ểm
a. Compile time b. Load time
c. Execution time
d. Cả 3 câu trên đều đúng

ĐỀ 8410
5/8

8. Cho một hệ thống có 4 process và 6 tài nguyên cùng loại. M ỗi process không c ần quá x tài
nguyên. Với x lớn nhất bằng bao nhiêu thì hệ thống không thể bị deadlock?
a. x = 2 b. x = 3
c. x = 4 d. x = 5
Dữ liệu sau dùng cho câu hỏi 9 – 11:
Hệ thống có 5 process: P0, P1, P2, P3, P4 và 4 loại tài nguyên: A (7 instance), B (10 instance), C (4
instance), D (9 instance).
Tại thời điểm T0, trạng thái cấp phát tài nguyên như sau:

P0
P1
P2
P3
P4

A

Allocation
B
C

D

A

B

C

D

1
1
3
0
1

3
3
0
1
0

0
1
2
2
2

3
2
5
4
2

8
5
1
4
5

1
3
3
0
2

0
2
3
2
6

0
1
1
0
0

Max
A

Availa...
5/8
H n :..........................................................
MSSV:........................................... ................
Đ 8410
Sinh viên đ c phép s d ng tài li u, không đ c phép s d ng máy tính xáchượ ượ
tay.
Sinh viên PH I n p l i đ thi
Ch có duy nh t m t đáp án cho m i câu
1. M i file đ c xác đ nh b ng m t i-node, trong đó có 11 entry ch a đ a ch block, m i đ a ch ượ
32 bit. Trong đó, 10 entry đ u tr đ n data block, entry th 11 tr đ n single indirect block, kích ế ế
th c m i block là 512 byte. Kích th c t i đa c a file là:ướ ướ
a. 67 KB b. 68 KB
c. 69 KB d. 70 KB
2. Ch n phát bi u SAI v working set.
a. Là t p h p các trang đ c s d ng g n đây nh t ượ
b. Ph n ánh program locality
c. Khi ch n Δ vô h n, working set chính là t p h p t t c các trang mà process đã tham chi u ế
d. Là t p h p các trang data mà process tham chi u g n đây nh t ế
3. Phát bi u “Trong h th ng, khi m t process đã đ c quy n s d ng tài nguyên X thì nó s ượ
đ c gi X cho đ n khi th c thi xong mà không b h th ng l y l i” là m t tr ng h p c a đi uượ ế ườ
ki n
a. Mutual exclusion b. Hold and wait
c. No preemption d. Circular wait
4. u đi m c a c u trúc h th ng file acyclic graph:Ư
a. D chia s file v i ng i dùng khác ườ
b. Kích th c t i đa c a m t file l n h n so v i c u trúc khácướ ơ
c. D hi n th c h th ng file
d. Làm gi m kích th c c a FCB (File Control Block) ư
D li u sau dùng cho câu h i 5 – 6:
Xét m t không gian đ a ch lu n lý bao g m 32 pages, m i page g m 2048 words, đ c ánh x vào trong ượ
b nh v t lý g m 128 frames.
5. Cho bi t đ a ch v t lý có bao nhiêu bit:ế
a. 5 b. 12
c. 16 d. 18
6. Cho bi t đ a ch lu n lý có bao nhiêu bit:ế
a. 5 b. 16
c. 11 d. 17
7. Đ a ch th t c a câu l nh trong b nh chính có th đ c xác đ nh t i th i đi m ư
a. Compile time b. Load time
c. Execution time d. C 3 câu trên đ u đúng
Đ 8410
Đ KI M TRA CU I K
N H ĐI U NH – Ngày thi: 0 5/06/2007
Th i gian: 90 pt
Đề kiểm tra cuối kỳ môn hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra cuối kỳ môn hệ điều hành - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề kiểm tra cuối kỳ môn hệ điều hành 9 10 602