Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra cuối kỳ môn Toán lớp 4

Được đăng lên bởi Tín Văn Phan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường TH Đông Yên 1
Họ và tên: .............................................
Lớp : ...........
Điểm

Bài 1 (1 điểm):

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn: Toán – Lớp 4
Năm học: 2014-2015
Thời gian: 45 phút

Nhận xét:

Người chấm

Người coi KT

Số 7 635 672 được đọc là:

a. Bảy triệu sáu trăm ba mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.
b. Bảy triệu sáu trăm ba lăm nghìn sáu trăm hai mươi bảy.
c. Bảy triệu sáu trăm nghìn ba mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.
d. Bảy triệu sáu trăm ba mươi năm nghìn sáu bảy hai.
Bài 2 (1 điểm): Số lớn nhất trong các số 684 257; 684 275 ; 684 752 ; 684 572 là:
a. 684 257

b. 684 275

Bài 3 (1 điểm): Trong các số : 75;

c. 684 752
3457;

4570;

925;

d. 684 572
2464;

2438.

a. Số chia hết cho 2 là:.................................................................................................
b. Số chia hết cho 5 là:.................................................................................................
Bài 4 (1 điểm):

4 kg 3 g = ………..g

a. 43

b. 403

c. 4003

d. 40003

Bài 5 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:
a. 2 346 × 42

b. 9 744 : 28

................................................

...................................................

................................................

...................................................

................................................

...................................................

................................................

...................................................

................................................

...................................................

................................................

...................................................

Bài 6: (1 điểm): Tính giá trị của biểu thức
4852– 357 x 6 = ......................................................................
=................................................................

Bài 7 (1 điểm): Một hình chữ nhật có chiều dài 25cm, chiều rộng 15cm.
a. Chu vi hình chữ nhật là:......................................................................................
a. Diện tích hình chữ nhật là:..................................................................................
Bài 8 (2 điểm): Hai đội trồng cây trồng được 1575 cây. Đội thứ nhất trồng ít hơn
đội thứ hai 265 cây. Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiêu cây?
Bài giải
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

...
Trường TH Đông Yên 1 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Họ và tên: ............................................. Môn: Toán – Lớp 4
Lớp : ........... Năm học: 2014-2015
Thời gian: 45 phút
Bài 1 (1 điểm): Số 7 635 672 được đọc là:
a. Bảy triệu sáu trăm ba mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.
b. Bảy triệu sáu trăm ba lăm nghìn sáu trăm hai mươi bảy.
c. Bảy triệu sáu trăm nghìn ba mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.
d. Bảy triệu sáu trăm ba mươi năm nghìn sáu bảy hai.
Bài 2 (1 điểm): Số lớn nhất trong các số 684 257; 684 275 ; 684 752 ; 684 572 là:
a. 684 257 b. 684 275 c. 684 752 d. 684 572
Bài 3 (1 điểm): Trong các số : 75; 3457; 4570; 925; 2464; 2438.
a. Số chia hết cho 2 là:.................................................................................................
b. Số chia hết cho 5 là:.................................................................................................
Bài 4 (1 điểm): 4 kg 3 g = ………..g
a. 43 b. 403 c. 4003 d. 40003
Bài 5 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:
a. 2 346 × 42 b. 9 744 : 28
................................................ ...................................................
................................................ ...................................................
................................................ ...................................................
................................................ ...................................................
................................................ ...................................................
................................................ ...................................................
Bài 6: (1 điểm): Tính giá trị của biểu thức
4852– 357 x 6 = ......................................................................
=................................................................
Điểm Nhận xét: Người chấm Người coi KT
Đề kiểm tra cuối kỳ môn Toán lớp 4 - Trang 2
Đề kiểm tra cuối kỳ môn Toán lớp 4 - Người đăng: Tín Văn Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra cuối kỳ môn Toán lớp 4 9 10 633