Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2013

Được đăng lên bởi Hung Nguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 814 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ

KHOA: LUẬT

(Được sử dụng tài liệu)

Năm học: 2013

Thời gian: 60’

Môn: LUẬT ĐẤT ĐAI
Câu 1: Nhận định sau đây đúng hay sai? (1đ/câu)
a) Chủ sở hữu Đất đai có quyền định đoạt đất bằng cách bán, tặng cho đất.
b) Người đang sử dụng đất nếu có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích phù
hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
phê duyệt thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
c) Người sử dụng đất hợp pháp thì có quyền được bồi thường về đất khi
Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào lợi ích công cộng.
d) Tổ chức kinh tế trong nước thuê đất của Nhà nước một cách hợp pháp sau
ngày 1/7/2004 thì không có quyền sử dụng đất để góp vốn.
e) Quyền của chủ thể sử dụng đất không thay đổi nếu không thay đổi về đối
tượng sử dụng đất.
Câu 2: Tình huống
Doanh nghiệp ABC là tổ chức kinh tế trong nước. Doanh nghiệp này đang sử
dụng lô đất có diện tích 1000 mét vuông để làm kho chứa hàng, nhưng chưa
được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác
gắn liền với đất. Hỏi:
a) Doanh nghiệp có được quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên không? Nêu cơ
sở pháp lí và giải thích tại sao? (1,75 đ)
b) Trong trường hợp doanh nghiệp ABC được cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, doanh
1

nghiệp có quyền sử dụng quyền sử dụng đất để góp vốn không? Nêu cơ
sở pháp lí và giải thích vì sao? (1,75 đ)
c) Em đánh giá như thế nào về các quy định của pháp luật đến việc cấp Giấy
chứng nhận hoặc (và) quyền góp vốn? (1,25 đ).
HẾT

Bài giải: (tham khảo)
Câu 1:
a) Nhận định sai
Theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai 2003 thì đất đai thuộc sở hữu toàn dân do
Nhà nước đại diện chủ sở hữu, như vậy đất đai sẽ được chủ sỡ hữu của nó là
toàn dân thông qua đại diện là nhà nước thực hiện quyền đinh đoạt theo khoản 2
điều này bao gồm: Quyết định mục đích sử dụng thông qua quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất; quy định về hạn mức giao đất và thời hạn giao đất; quyết định giao
đất, cho thue đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; định giá
đất. Tóm lại, chủ sở hửu đất đai chỉ thực hiện các quyền đinh đoạt của mình chỉ
khi có sự phê duyệt của người đại diện của mình - nhà nước.
Nhận định đúng phải là: Chủ sở hữu đất đai có quyền định đoạt đất đai thông qua người
đại diện là nhà nước.
b) Nhận định sai.
Người đang sử dụng đất phải thỏa...
Môn: LUẬT ĐẤT ĐAI
Câu 1: Nhận định sau đây đúng hay sai? (1đ/câu)
a) Chủ sở hữu Đất đai có quyền định đoạt đất bằng cách bán, tặng cho đất.
b) Người đang sử dụng đất nếu nhu cầu sử dụng đất vào mục đích phù
hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan n nước có thẩm quyền
phê duyệt thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
c) Người sử dụng đất hợp pháp thì có quyn được bồi thưng về đất khi
Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào lợi ích công cộng.
d) Tổ chức kinh tế trong nưc thuê đất của Nhà nước một cách hp pháp sau
ngày 1/7/2004 thì không có quyền sử dụng đất để góp vốn.
e) Quyền của chủ thể sử dụng đất không thay đổi nếu không thay đổi vđối
tượng sử dụng đất.
Câu 2: Tình huống
Doanh nghiệp ABC tổ chức kinh tế trong c. Doanh nghiệp này đang sử
dụng đất diện tích 1000 mét vuông để làm kho chứa hàng, nhưng chưa
được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác
gắn liền với đất. Hỏi:
a) Doanh nghiệp được quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nvà tài sản khác gắn liền với đất nêu trên không? Nêu
sở pháp lí và giải thích tại sao? (1,75 đ)
b) Trong trường hợp doanh nghiệp ABC được cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, doanh
1
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ
(Được sử dụng tài liệu)
Thời gian: 60’
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
KHOA: LUẬT
Năm học: 2013
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2013 - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2013 - Người đăng: Hung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2013 9 10 39