Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra định kỳ lần I lớp 9 năm học 2014 - 2015 tỉnh Bắc Ninh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH BẮC NINH

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 1 NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Tiếng Anh - Lớp 8

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (3 điểm)
Em hãy nêu tính chất hóa học của kim loại. Viết phương trình hóa học minh họa (nếu có).
Câu 2 (3 điểm)
Viết các phương trình hóa học biểu diễn các chuyển đổi sau đây:
Al→Al2O3→AlCl3→Al(OH)3→Al2O3→Al→Al2(SO4)3
Câu 3 (4 điểm)
Ngâm bột sắt dư trong 10 ml dung dịch đồng(II) sunfat 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc được chất
rắn A và dung dịch B.
a.

Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư. Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.

b. Tính thể tích dung dịch NaOH 1M vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dung dịch B.
c.

Lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng chất rắn sau khi

nung.
Cho: Fe: 56; H: 1; S: 32; O: 16; Cu: 64; Cl: 35,5.

...
UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 1 NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Tiếng Anh - Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (3 điểm)
Em hãy nêu tính chất hóa học của kim loại. Viết phương trình hóa học minh họa (nếu có).
Câu 2 (3 điểm)
Viết các phương trình hóa học biểu diễn các chuyển đổi sau đây:
Al→Al
2
O
3
→AlCl
3
→Al(OH)
3
→Al
2
O
3
→Al→Al
2
(SO
4
)
3
Câu 3 (4 điểm)
Ngâm bột sắt trong 10 ml dung dịch đồng(II) sunfat 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc được chất
rắn A dung dịch B.
a. Cho A tác dụng với dung dịch HCl . nh khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.
b. Tính thể tích dung dịch NaOH 1M vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dung dịch B.
c. Lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi. nh khối lượng chất rắn sau khi
nung.
Cho: Fe: 56; H: 1; S: 32; O: 16; Cu: 64; Cl: 35,5.
Đề kiểm tra định kỳ lần I lớp 9 năm học 2014 - 2015 tỉnh Bắc Ninh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra định kỳ lần I lớp 9 năm học 2014 - 2015 tỉnh Bắc Ninh 9 10 813