Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - CKI (2007-2008) MÔN TOÁN – LỚP 5

Được đăng lên bởi Sea Rum
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2635 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Truờng tiểu học
Họ và tên:………………………………….
Lớp 5…………………………………………..

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - CKI (2007-2008)
MÔN TOÁN – LỚP 5
Thời gian : 60 phút

Điểm ……………………(Bằng chữ)…………………………………………………………………
Bài 1. ( 1điểm): Khoanh vào chữ đứng trước kết quả đúng
Chữ số 5 trong số thập phân 879,457 có giá trị là:
a.

5
10

b.

5
100

c.

5
1000

Bài 2.(1điểm): Khoanh vào chữ đứng trước kết quả đúng.
Tìm 1% của 6000km2.
a. 6000km2
b. 600km2
c. 60km2
Bài 3.(1điểm): Khoanh vào chữ đứng trước kết quả đúng.
75982m2 bằng bao nhiêu hm2
a. 7,5982 hm2
b. 75,982 hm2
c. 759,82 hm2
Bài 4.(4điểm). Đặt tính rồi tính:
a. 25,06 + 3,27
b. 476,54 - 357,25

c. 5,24 x 3,6

d. 50

d. 6km2

d. 7598,2 hm2

d. 78,24 : 1,2

Bài 5.(1điểm) Viết số thập phân hoặc hỗn số thích hợp vào chỗ chấm.
a. 5 km 215m = . . .
km
b. 5 phút 20 giây = . . . phút
Bài 6. (2 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD .Tính diện tích hình tam giác ABD
A
4cm
B

3cm
D

C

1

Truờng tiểu học
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - CKI (2007-2008)
Họ và tên:………………………………….
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5
Lớp 5…………………………………………..
Điểm ……………………(Bằng chữ)…………………………………………………………………
BÀI KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

1/ Đọc thành tiếng:(5đ).
Đọc bài “Người gác rừng tí hon” và trả lời câu hỏi như SGK, TV5. Tập 1 trang 124 – 125.
( Đọc: 4điểm, trả lời câu hỏi: 1điểm).
2/ Đọc thầm và làm bài tập sau:(5điểm).
• Đọc thầm bài “ Buôn Chư Lênh đón cô giáo” SGK, TV5. Tập 1 trang 144 và làm bài tập sau:
* Khoanh vào chữ đứng trước kết quả đúng nhất.
1/ Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh để làm gì?
a. Thăm già Rok, trưởng buôn.
b. Mở trường dạy học.
c. Viết cái chữ cho lũ làng xem.
2/ Già Rok, trưởng buôn đã trao cho cô giáo một vật gì để thể hiện lời thề?
a. Một tấm lông thú.
b. Một con dao.
c. Một cây cột nóc.
3/ Buôn Chư Lênh đã đón tiếp cô giáo trang trọng và thân tình như thế nào?
a. Bằng nghi thức trang trọng nhất dành cho khách quý.
b. Bằng những tiếng hò reo vui mừng của các cô gái và các em nhỏ.
c. Bằng những tiếng cồng chiêng ngày và đêm rộn ràng.
4/ Sau khi cô giáo chém một nhát thật sâu vào cột, già Rok làm gì?
a. Xoa tay lên vết chém, khen ngợi.
b. Đi vòng quanh cây cột và cười thật to.
c. Im lặng, không nói gì.
5/ Tình cảm yêu quý của người dân Tây Nguyên đối với cô giáo rất chân thành, vì:
a. Biết trọng vă...
Truôøng tieåu hoïc ÑEÀ KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ - CKI (2007-2008)
Hoï vaø teân:…………………………………. MOÂN TOAÙN – LÔÙP 5
Lôùp 5………………………………………….. Thôøi gian : 60 phuùt
Ñieåm ……………………(Baèng chöõ)…………………………………………………………………
Baøi 1. ( 1ñieåm): Khoanh vaøo chöõ ñöùng tröôùc keát quaû ñuùng
Chöõ soá 5 trong soá thaäp phaân 879,457 coù giaù trò laø:
a.
5
10
b.
5
100
c.
5
1000
d. 50
Baøi 2.(1ñieåm): Khoanh vaøo chöõ ñöùng tröôùc keát quaû ñuùng.
Tìm 1% cuûa 6000km
2
.
a. 6000km
2
b. 600km
2
c. 60km
2
d. 6km
2
Baøi 3.(1ñieåm): Khoanh vaøo chöõ ñöùng tröôùc keát quaû ñuùng.
75982m
2
baèng bao nhieâu hm
2
a. 7,5982 hm
2
b. 75,982 hm
2
c. 759,82 hm
2
d. 7598,2 hm
2
Baøi 4.(4ñieåm). Ñaët tính roài tính:
a. 25,06 + 3,27 b. 476,54 - 357,25 c. 5,24 x 3,6 d. 78,24 : 1,2
Baøi 5.(1ñieåm) Vieát soá thaäp phaân hoaëc hoãn soá thích hôïp vaøo choã chaám.
a. 5 km 215m = . . . km b. 5 phuùt 20 giaây = . . . phuùt
Baøi 6. (2 ñieåm) Cho hình chöõ nhaät ABCD .Tính dieän tích hình tam giaùc ABD
A 4cm B
3cm
D C
1
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - CKI (2007-2008) MÔN TOÁN – LỚP 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - CKI (2007-2008) MÔN TOÁN – LỚP 5 - Người đăng: Sea Rum
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - CKI (2007-2008) MÔN TOÁN – LỚP 5 9 10 270