Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra GDCD 7,8

Được đăng lên bởi hanhduc-1984
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 0 lần
H v tên ……………………….
L p ………8… §Ò kiÓm tra mét tiÕt
Môn : GDCD
Th i gian : 45 pht
§iÓm
L i phê c a gio
§Ò bµi
I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (3 ®iÓm) : Khoanh trßn vµo chữ cái trước c©u tr¶ lêi ®óng
nhÊt
C©u1 : (0, 25 ®iÓm). Tệ nạn xã hội bao gồm những hành vi nào sau đây?
A. Những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội.
B. Vi phạm đạo đức và xã hội.
C. Gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.
D. Cả ba ý kiến trên.
C©u 2 : ( 0,25 ®iÓm ). NÕu t×nh cê ph¸t hiÖn cã kÎ bu«n ma tuý, em sÏ lùa chän c¸c
øng xö nµo sau ®©y :
A. Lê ®i coi nh kh«ng biÕt v× sî bÞ tr¶ thï.
B. Ph©n tÝch cho ngêi ®ã hiÓu viÖc lµm ®ã lµ vi ph¹m ph¸p luËt vµ téi ¸c.
C. BÝ mËt theo dâi kÎ ®ã, khi ph¸t hiÖn ra chøng cø sÏ b¸o cho c«ng an ®Ó gãp phÇn
phßng chèng ma tuý.
D. B¸o ngay cho cha mÑ, hoÆc thÇy c« gi¸o hay ngêi cã tr¸ch nhiÖm biÕt.
C©u 3 : ( 0,25 ®iÓm ).
NghÜa vô t«n träng, b¶o vÖ tµi s¶n cña ngêi kh¸c thÓ hiÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc nµo díi
®©y ?
A.Trung thùc, thËt thµ B. Liªm khiÕt
C. Tù träng D. C¶ a,b,c ®Òu ®óng.
C©u 4 :( 0,25 ®iÓm ).
Tµi s¶n nµo díi ®©y kh«ng ph¶i lµ tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña c«ng d©n.
A.TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng lao ®éng.
B. Xe m¸y, tivi tróng thëng.
C. Cæ vËt ®îc t×m thÊy khi ®µo mãng lµm nhµ.
D.TiÒn tiÕt kiÖm cña ngêi d©n göi trong ng©n hµng nhµ níc.
C©u 5: (0,25 đim). Hµnh vi nµo díi ®©y vi ph¹m quy ®Þnh vÒ phßng ngõa tai n¹n vò
khÝ ch¸y næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i ?
A. C«ng an sö dông vò khÝ ®Ó trÊn ¸p téi ph¹m .B. Bé ®éi b¾n ph¸o hoa nh©n ngµy lÔ
lín
C. Ca bom, ®¹n, ph¸o cha næ ®Ó lÊy thuèc næ . D. C¶ a,b,c ®Òu ®óng .
Câu 6: HIV không lây truyền qua con đường nào sau đây.
A. Truyền máu. B. Từ mẹ sang con.
C. Dùng chung bát, đĩa. D. Quan hệ tình dục.
Câu 7:( 0.5 điểm). Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm.
- HIV là tên một loại vi rút.....................................................................ở người.
Đề kiểm tra GDCD 7,8 - Trang 2
Đề kiểm tra GDCD 7,8 - Người đăng: hanhduc-1984
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra GDCD 7,8 9 10 769