Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 1 năm học 2011

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ 1
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian : 40 phút
Câu 1: Số?

Câu 2: Số?
1

Câu 3:
>
< ?
=

3
3+2

Câu 4: Tính
4
3
+
+
1
2
......

.......

Câu 5: Tính
3+2=
4+1=

0

2

10

8

4 ;
5 ;

8

9;

7

2+2 ;

5
+

5

2
+

10 ;

2
+

0

2

3

........

.........

..........

5+0=
2+2

Câu 6:Hình dưới có…hình tam giác.

2+2+1=
3+2+0=

9

9

ĐỀ 2
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian : 40 phút
Câu 1:
a. Viết các số từ 0 đến 10:…………………………………………………
b. Viết theo mẫu:
2 : hai
3:……….
7:………..
Câu 2: Điền dấu thích hợp vào ô trống
1
3
4
2

<
> ?
=

8

1 0

Câu 3: Tính
a. 1 + 1 =…....
3 + 2 = …….
b. 4
+2
+1
2
……
……
c. 2 + 1 + 1 =……
Câu 4: Số?

………….

7

9

3

2+1

4+1

1+4

2 + 0 = ……..
1 + 2 = …….
3
2
+
+
0
3
……
……
3 + 0 + 2 =……

…………..

…………….

Câu 5: Khoanh vào số lớn nhất
a.
2
5

7

9

b.

6

8

4

1

ĐỀ 3
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian : 40 phút
Bài 1:
a)Viết số
2

0

4

5

b) Đọc số theo mẫu : 3: ba
Bài 2:

a) Tính: 2 + 1 = …..
1 + 2 = …...

7

; 7:…..

8

10

; 10:…..

2 + 3 = …..
5 + 0 = …..

2 + 2 = …..
3 + 0 = …..

b) Tính:
3
+ 1

.......

+

2
3

1
+ 2

......

+

.......

0
4

......

Bài 3: Điền ( >, <, = ) ?
>
< ?
=

4……5

2 + 2……4

3…….2

3 + 2.. …..3

Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Bài 5: Viết số: ?

Có

hình tròn ;

có

hình vuông ;

có

hình tam giác;

ĐỀ 4
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian : 40 phút

Bài 1. Viết các số 7; 2; 5; 8; 3; 6;9 theo thứ tự bé dần:
Bài 2.số ?

……………

……………

…………..

Bài 3 . Viết các số 7, 1, 5, 9, 3 theo thứ tự từ lớn dần
Bài 4 . Tính:
1
+

2
+

3
+

2

0

……

……

2
+

1
…….

2
……

Bài 5 .
>
< ?
=

3…..2
10….7

Bài 6 .
Hình bên có:
Có……….hình tam giác
Có……….hình vuông

6…..6
1 + 2…..3

4….5
4……1 + 2

ĐỀ 5
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian : 40 phút
Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:
0

3

6

9

8

5

2

Bài 2: Số?

Bài 3:
10  4
35
18

>
<
=
Bài 4:

59
51
89

10  10
72
2+21+4

?
2+2=

3 + 2=

4–2=

+2=5

2=

+1

3=2+

Bài 5: Tính:
+

2
3

+

.......

4
0
......

Bài 6: Hình vẽ bên có mấy hình tam giác ?
Có ................. hình tam giác.

+

3

+

1
......

3
2
......

ĐỀ 6
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian : 40 phút
Bài 1: Tính
2+1=
3+0=
Bài 2: Tính
2
+
3
.......

3+2=
0+4=
4
+

2+2=
1+1=

0
+

0
......

1+3=
5+0=

5
+

1
......

0
......

3
+

+
...
ĐỀ 1
KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC I -
NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán Lớp 1
Thời gian : 40 phút
Câu 1: Số?
Câu 2: Số?
Câu 3:
? 3 4 ; 8 9 ; 5 10 ; 9 9
3 + 2 5 ; 7 2 + 2 ;
Câu 4: Tính
4 3 5 2 2
+ + + + +
1 2 0 2 3
...... ....... ........ ......... ..........
Câu 5: Tính
3 + 2 = 5 + 0 = 2 + 2 + 1 =
4 + 1 = 2 + 2 3 + 2 + 0 =
Câu 6:Hình dưới có…hình tam giác.
1
0 2
10 8
>
<
=
Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 1 năm học 2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 1 năm học 2011 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 1 năm học 2011 9 10 264