Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 4 năm học 2011-2012

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1585 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ 1
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán – Lớp 4
Thời gian : 40 phút
Phần I: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Số 47032 đọc là:
A. Bốn mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi.
B. Bốn mươi bảy nghìn ba trăm linh hai
C. Bốn mươi bảy nghìn không trăm ba mươi hai
D. Bốn mươi bảy nghìn ba trăm không mươi hai
Câu 2: Trong các số 678387 chữ số 6 ở hàng ……, lớp……
A. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn
B. Hàng chục nghìn, lớp nghìn
C. Hàng nghìn, lớp nghìn
D. Hàng trăm nghìn, lớp đơn vị
Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm của:
a. 5 tạ 8kg =…..kg
A. 500
B.580
C.508
D.518
b. 2 phút 10 giây =………giây
A. 110
B. 120
C. 130
D.140
Câu 4: Kết quả của các phép tính là:
a) 769564 + 40526
A. 810090
B. 810190
C. 811090
D. 810091
b) 62975 – 24138
A. 38837
B. 37837
C. 38937
D. 37847
Câu 5: Tìm x
a) x – 425 = 625
1200 – x = 666
…………………………
……………………………….
…………………………
……………………………….
…………………………
……………………………….
Phần II.
Trong thư viện có 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc
thêm 1000 cuốn.Hỏi trong thư viện có bao nhiêu cuốn sách mỗi loại?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ĐỀ 2
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán – Lớp 4
Bµi 1. §iÒn vµo chç chÊm :

Thời gian : 40 phút
®äc sè

ViÕt sè

Mêi triÖu t¸m tr¨m linh ba ngh×n s¸u tr¨m hai m¬i.
..............................................................................................................
Sè gåm : Hai m¬i triÖu, b¶y m¬i ngh×n vµ t¸m ®¬n vÞ

.....................
33775184
......................

Bµi 2. §Æt tÝnh råi tÝnh :
37865 + 161928

368517 - 74639

……………………..

……………………

Bµi 3. §iÒn tªn gäi t¬ng øng dưới mçi gãc sau ®©y :

…………………..
…………………..
Bµi 4. Cho h×nh ch÷ nhËt (Nh h×nh vÏ bªn)
a) C¹nh AB song song víi c¹nh ..........
b) DiÖn h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ :
...............................................................................

A

…………………..
21cm
B
9cm

D

C

Bµi 5. Khoanh vµo ch÷ ®Æt trước c©u tr¶ lêi ®óng :
a) 3tÊn 5kg = ....... kg. Sè ®iÒn vµo chç ....... lµ :
A. 350
B. 3050
C. 3005
D. 30050
b) 2giê 15phót = ......... phót. Sè ®iÒn vµo chç ........ lµ :
A. 215
B. 17
C. 135
c) Trung b×nh céng cña c¸c sè : 364 ; 290 vµ 636 sè lµ :

D. 35

A. 327
B. 463
C. 430
D. 360
d) So s¸nh : 123102
97899. DÊu thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng lµ :
A. <
B. >
C. =
Bµi 6. Mét trêng tiÓu häc cã 445 häc sinh, sè häc sinh n÷ Ýt h¬n sè häc sinh nam lµ 13
b¹n. ...
ĐỀ 1
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán – Lớp 4
Thời gian : 40 phút
Phần I: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Số 47032 đọc là:
A. Bốn mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi.
B. Bốn mươi bảy nghìn ba trăm linh hai
C. Bốn mươi bảy nghìn không trăm ba mươi hai
D. Bốn mươi bảy nghìn ba trăm không mươi hai
Câu 2: Trong các số 678387 chữ số 6 ở hàng ……, lớp……
A. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn
B. Hàng chục nghìn, lớp nghìn
C. Hàng nghìn, lớp nghìn
D. Hàng trăm nghìn, lớp đơn vị
Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm của:
a. 5 tạ 8kg =…..kg
A. 500 B.580
C.508 D.518
b. 2 phút 10 giây =………giây
A. 110 B. 120
C. 130 D.140
Câu 4: Kết quả của các phép tính là:
a) 769564 + 40526
A. 810090 B. 810190
C. 811090 D. 810091
b) 62975 – 24138
A. 38837 B. 37837
C. 38937 D. 37847
Câu 5: Tìm x
a) x – 425 = 625 1200 – x = 666
………………………… ……………………………….
………………………… ……………………………….
………………………… ……………………………….
Phần II.
Trong thư viện có 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc
thêm 1000 cuốn.Hỏi trong thư viện có bao nhiêu cuốn sách mỗi loại?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 4 năm học 2011-2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 4 năm học 2011-2012 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 4 năm học 2011-2012 9 10 774