Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra hình học 6 chương 2

Được đăng lên bởi tqdien8388
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Họ và tên:…………………………………
Lớp 6A 3
Điểm

KIỂM TRA CHƯƠNG II Hình học 6
Thời gian : 45 phút
Lời phê của giáo viên

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm): Hãy Khoanh tròn trước đáp án em cho là đúng
1.Góc bẹt là góc có số đo
A. bằng 900.
B. bằng 1000.
C. bằng 450.
D. bằng 1800.
·
2.Ở hình vẽ bên dưới ta có CAB
là:
A. góc tù.
B. góc vuông.
C. góc bẹt.
D. góc nhọn.

C

A

B

·
·
3.Khi nào ta có xOy
?
 ·yOz  xOz
A. Tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz.
B. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.
·
C. Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.
D. xOy
 ·yOz
4.Trên hình vẽ bên, cho ·AOC =x. Vậy x có số đo độ bằng:
A. 600.
B. 700.
C
C. 500.
D. 400.
x
A

·
·
5.Ở hình vẽ bên, biết BOA
= 450, ·AOC = 320. Khi đó số đo BOC
bằng:
0
0
C
A. 13 .
B.77 .
0
0
C. 23 .
D. 87 .

O

130
O

B

A

32
45
B

6. Điểm M thuộc đường tròn (O; 1,5 cm). Khi đó
A. OM = 1,5 cm.
B. OM > 1,5 cm.
C. OM < 1,5 cm.
D. Không xác định được độ dài OM.
II.PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm)
Bài 1 . (1,5 điểm) Vẽ một ABC biết : BC = 5 cm , AB = 4 cm , AC = 3 cm .
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

·
·
·
Bài 2. (5,5 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia ox, cho xOy
= 650, xOz
= 1300 . Góc zOt
kề bù
· .
xOz
a) Tia Oy...
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm KIỂM TRA CHƯƠNG II Hình học 6
Họ và tên:………………………………… Thời gian : 45 phút
Lớp 6A 3
Điểm Lời phê của giáo viên
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm): Hãy Khoanh tròn trước đáp án em cho là đúng
1.Góc bẹt là góc có số đo
A. bằng 90
0
. B. bằng 100
0
.
C. bằng 45
0
. D. bằng 180
0
.
2.Ở hình vẽ bên dưới ta có
·
CAB
là:
A. góc tù. B. góc vuông.
C
B
A
C. góc bẹt. D. góc nhọn.
3.Khi nào ta có
· ·
·
xOy yOz xOz
?
A. Tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz. B. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.
C. Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.
D.
· ·
xOy yOz
4.Trên hình vẽ bên, cho
·
AOC
=x. Vậy x có số đo độ bằng:
A. 60
0
. B. 70
0
.
x
130
C
A
B
O
C. 50
0
. D. 40
0
.
5.Ở hình vẽ bên, biết
·
BOA
= 45
0
,
·
AOC
= 32
0
. Khi đó số đo
·
BOC
bằng:
A. 13
0
. B.77
0
.
32
45
C
A
B
O
C. 23
0
. D. 87
0
.
6. Điểm M thuộc đường tròn (O; 1,5 cm). Khi đó
A. OM = 1,5 cm. B. OM > 1,5 cm.
C. OM < 1,5 cm. D. Không xác định được độ dài OM.
II.PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm)
Bài 1 . (1,5 điểm) Vẽ một
ABC
biết : BC = 5 cm , AB = 4 cm , AC = 3 cm .
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Đề kiểm tra hình học 6 chương 2 - Trang 2
Đề kiểm tra hình học 6 chương 2 - Người đăng: tqdien8388
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra hình học 6 chương 2 9 10 604