Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA HK II Môn: Ngữ văn 6 - Năm học 09-10

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Yến
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường : THCS Đinh Bộ Lĩnh
Tên:…………………………
Lớp:……….
I.TRẮC NGHIỆM ( 3Đ - 15 phút)

ĐỀ KIỂM TRA HK II
Môn: Ngữ văn 6 - Năm học 09-10
Thời gian: 90 phút

ĐỀ 1

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Trong bài kí “ Cô Tô”, để quan sát cảnh mặt trời mọc tác giả đã chọn vị trí là:
A. bên cái giếng nước ngọt
B. trên dốc đồn
C. đầu mũi đảo
D. nóc đồn Cô Tô
Câu 2: Câu : Qua truyện “ Dế Mèn phiêu lưu kí” cho thấy Dế Mèn biết phục thiện mắc lỗi:
A. sai về quan hệ ngữ nghĩa.
B. thiếu cả chủ ngữ, vị ngữ
C. thiếu chủ ngữ
D. thiếu vị ngữ
Câu 3: Điền vị ngữ thích hợp vào câu sau:
Buổi sáng,mặt trời……………………………………..
Câu 4: Điền chủ ngữ thích hợp vào câu sau:
……………………….cười đùa vui vẻ.
Câu 5: Những yếu tố thường có trong truyện là:
A. cốt truyện,nhân vật
B. lời kể,cốt truyện
C. nhân vật,lời kể
D. cốt truyện,nhân vật,lời kể
Câu 6: Văn bản “ Lòng yêu nước” nêu lên ý: Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất
(…). Lòng yêu nhà ,yêu làng xóm,yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc. Điều này :
A.
B. sai
C.
D. đúng
Câu 7: Trong những câu sau, câu tồn tại là câu:
A. Những đóa hoa thi nhau khoe sắc
B. Chim hót líu lo
C. Trên đồng ruộng,những cánh cò trắng phau bay
D. Trên đồng ruộng,trắng phau những cánh cò.
lượn
Câu 8: Ở văn bản “ Cây tre Việt Nam”,để nêu lên phẩm chất của cây tre tác giả đã sử dụng chủ yếu biện pháp
tu từ:
A. so sánh
B. hoán dụ
C. nhân hóa
D. ẩn dụ
Câu 9: Trong văn bản “ Lượm”, tác giả sử dụng các phương thức biểu đạt:
A. Miêu tả,tự sự
B. Tự sự,biểu cảm
C. Biểu cảm,miêu tả
D. Miêu tả,tự sự,biểu cảm.
Câu 10: Ý nghĩa của các phó từ : đã ,sẽ,đang là:
A. chỉ quan hệ thời gian
B. chỉ khả năng
C. chỉ sự cầu khiến
D. chỉ mức độ
Câu 11: Văn bản “ Cây tre Việt Nam” thuộc thể loại:
A. truyện ngắn
B. thơ
C. tiểu thuyết
D. kí
Câu 12: Văn bản “ Lao xao” được trích từ tác phẩm:
A. Đất rừng phương Nam
B. Tuổi thơ im lặng
C. Quê nội
D. Tuổi thơ dữ dội
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. TỰ LUẬN ( 7Đ – 75 phút)
Ngữ văn 6 (HKII O9-10)
ĐỀ I
Câu 13: a. So sánh điểm giống và khác nhau giữa truyện và kí ( 1.5 Đ)
b. Kể tên một số truyện và kí em đã học ( kể theo thể loại) ( 0.5Đ)
Câu 14(5Đ ) Tả cảnh một đêm trăng đẹp ở quê em.
----------------HẾT

Trang 1

---------------------

Trường : THCS Đinh Bộ Lĩnh
Tên:…………………………
Lớp:……….
I.TRẮC NGHIỆM ( 3Đ - 15 phút)

ĐỀ KIỂM TRA HK II
Môn: Ngữ văn 6 - Năm học 09-10
Thời gian: 90 phút

ĐỀ 2

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Điền chủ n...
Trang 1
Trường : THCS Đinh B Lĩnh ĐỀ KIM TRA HK II
Tên:………………………… Môn: Ng văn 6 - Năm hc 09-10
Lp:………. Thi gian: 90 phút ĐỀ 1
I.TRC NGHIM ( 3Đ - 15 phút) Chn câu tr li đúng nht.
Câu 1: Trong bài kí “ Cô Tô”, để quan sát cnh mt tri mc tác gi đã chn v trí là:
A. bên cái giếng nước ngt B. trên dc đồn
C. đầu mũi đảo D. nóc đồn Cô Tô
Câu 2: Câu : Qua truyn “ Dế Mèn phiêu lưu kí” cho thy Dế Mèn biết phc thin mc li:
A. sai v quan h ng ngh
ĩa. B. thiếu c ch ng, v ng
C. thiếu ch ng D. thiếu v ng
Câu 3: Đin v ng thích hp vào câu sau:
Bui sáng,mt tri……………………………………..
Câu 4: Đin ch ng thích hp vào câu sau:
……………………….cười đùa vui v.
Câu 5: Nhng yếu t thường có trong truyn là:
A. ct truyn,nhân vt B. li k,ct truyn
C. nhân vt,li k D. ct truyn,nhân vt,li k
Câu 6: Văn bn “ Lòng yêu nước” nêu lên ý: Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu nhng vt tm thường nht
(…). Lòng yêu nhà ,yêu làng xóm,yêu min quê tr nên lòng yêu T quc. Điu này :
A. B. sai C. D. đúng
Câu 7: Trong nhng câu sau, câu tn ti là câu:
A. Nhng đóa hoa thi nhau khoe sc B. Chim hót líu lo
C. Trên đồng rung,nhng cánh cò trng phau bay
lượn
D. Trên
đồng rung,trng phau nhng cánh cò.
Câu 8: văn bn “ Cây tre Vit Nam”,để nêu lên phm cht ca cây tre tác gi đã s dng ch yếu bin pháp
tu t:
A. so sánh B. hoán d C. nhân hóa D. n d
Câu 9: Trong văn bn “ Lượm”, tác gi s dng các phương thc biu đạt:
A. Miêu t,t s B. T s,biu cm
C.
Biu cm,miêu t D. Miêu t,t s,biu cm.
Câu 10: Ý nghĩa ca các phó t : đã ,s,đang là:
A. ch quan h thi gian B. ch kh năng
C. ch s cu khiến D. ch mc độ
Câu 11: Văn bn “ Cây tre Vit Nam” thuc th loi:
A. truyn ngn B. thơ C. tiu thuyết
D.
Câu 12: Văn bn “ Lao xaođược trích t tác phm:
A. Đất rng phương Nam B. Tui thơ im lng
C. Quê ni D. Tui thơ d di
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. T LUN
( 7Đ – 75 phút) Ng văn 6 (HKII O9-10) ĐỀ I
Câu 13
: a. So sánh đim ging và khác nhau gia truyn và kí ( 1.5 Đ)
b. K tên mt s truyn và kí em đã hc ( k theo th loi) ( 0.5Đ)
Câu 14
(5Đ ) T cnh mt đêm trăng đẹp quê em.
----------------- HT ---------------------
ĐỀ KIỂM TRA HK II Môn: Ngữ văn 6 - Năm học 09-10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ KIỂM TRA HK II Môn: Ngữ văn 6 - Năm học 09-10 - Người đăng: Nguyễn Thanh Yến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA HK II Môn: Ngữ văn 6 - Năm học 09-10 9 10 727