Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra HKI môn Hóa học lớp 12

Được đăng lên bởi Tiên Phạm
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 103 lần   |   Lượt tải: 0 lần
[.

Ki6m tra hgc ky I - NIm hqc 2012-2013

GD-DT Tinh Quf,ng Nam
Trudng THPT Trin Cao VAn

SO

Ho t€n hoc

hi

Hfa Hgc 12 Ban ICI-TN
Thoi gian: 60 phrit

MOn:

sinh:

.SBD:

......

. . .Phdng

thi .............Lop: . . .

\i gi6m kh6o...........
Phdn trd tdi : Sd n* ry cdu trd tdi duoi itdy rt'ng voi sd ** fi.r cdu triic nghi(m trong di .odi voi mdi cilu tuic

Chft

gi6m thf

..................Chfr

nghiQm , hgc sinh chgn vd tO kin mQt 6 trbn tuong

o

*ng voi phtong dn trd tdi drtng ft6 bdng bfu chi)

o

@

rr@@O@

21.@ @

@

12.@ @ @

22.@ @ @

@

13.@ @

04.@ @ @

@

r+.@ @ @

o
06.@ @ o
07.@ @ o
0s.@ @ o
0e.@ @ o
10.@ @ o

(D

15.@ @

01.@ @

02.@ @ @
03.@ @

o

0s.@ @

oo

@

o
16.@ @ o

@

17.@ @ @

@

@
@

o
1e.@ @ o
20.@ @ o
18.@ @

@

o
24.@ @ o
25.@ @ o
26.@ @ o
27.@ @ o
28.@ @ o
2e.@ @ o
30.@ @ o

23.@ @

@

@
@
@
@

@
@

@

o@
32.@ @ o @
33.@ @ o"o
34.@ @ o @

@

35.@ @ @

@

36.@ @

@

@
@

31.@ @

@

o
37.@ @ o

@

38.

@

3e.@ @

@

40,@ @ @

DIEM

@
@

@

@ @ o',@

o

@
@

Md d6:227

Ciu

1. Chet ndo sau dAy trong ph6n tir c6 li€n fet u-t ,4-glicozit
A. Mantozo vd xenlulozo
B. Mantozo vd tinh b6t C. Saccarozo vd tinh b6t
D. Tinh bQt va xenlulozcy
CAu 2. PS ldr sin phAm c0a ph6n fng trUng hop monome ndo sau dAy
A. CHr=611-CH=CHz B. C6H5[H=CHz C.
D. CHr=g116'
Cdu 3. Mot este dsn chuc A co t! kh6i hoi so v0i khi metan td 5,5.Cho 17,6 gam A t6c dung vdi 300 ml
dung dich NaOH 1M dun n6ng ,C0 can h6n hEp sau phiin ring thu duEc 20,4 gam cnSt r5n khan ,tdn crla
este A ld :
A:
B. metylpropionat , C.
D. etylfomat
- - 4. Tu 4 tAnb2Ha c6 chrla 30% tap chAt c6 th6 di6u ch6 duEc bao nhi€u t6n PE ?Fiet. hiQu su6t phin
Cdu
*ng trUng hqp li
B. 2,8 t6n
C. 2,55 t6n
D. 3,6 t5n
CAu 5, HEp kirn ndo sau diy kh6ng bi dn mon
A. Al-Cu-Mn-lvlg B.
C. W-Co
D. Bi-Pb-Sn
Cdu 6. Trong phan tir glyxylalanylvalyllysin , animoaxit d6u N ldr:
A.
B.
C.
D. Valin
Ciu 7. Cho 1 1,9 gam h6n hEp Al vdr Zn vdo m gam dung dich HzSO4 lodng du ,sau khi phin r?ng hodn
todn kir6i luEng dung dich ld (m+11,1) gam.Kn6i tuqng C0a Rt vdr Zn lir :
A.2,7 gam vd 9,2 gam B,5,4 gam vd 6,5 gamC.2,0 gamvd 9,9 gam D. 1,35 gam vd 3,25 gam
Ciu 8, Lf do ldm cho protein bi d6ng tU :(1) do nhiet, (2) do axit, (3) do bazo , (4) do mu6ic0a kim loai
nang.
A. (1), (2)
B. (1), (2), (3),
C.
D. (2), (3), (4)

CHr=61-1,
etylaxetat

Pjlnylf9q1t
90%) '
A.2,52tAn
Glyxin

Fe-Cr-Mn
Alanin

(4)

Lysin

(1),(2),(4)

cau 9. cho 0,8.mol bOt Mg vdro dung dfh chri,a 0$ rnol Fecl. va oz rno
thu dwcyc chAt rin A vd dung dicr...
[.
SO GD-DT Tinh
Quf,ng
Nam
Trudng
THPT Trin
Cao VAn
01.@ @ o
@
02.@ @ @ @
03.@
@ o @
04.@
@ @ @
0s.@
@
o
(D
06.@ @ o
@
07.@ @
o @
0s.@ @ o @
0e.@ @ o @
10.@ @ o @
21.@ @
o
@
22.@ @ @ @
23.@ @ o
@
24.@
@ o @
25.@ @
o @
26.@
@
o
@
27.@ @
o @
28.@
@ o @
2e.@ @
o @
30.@ @
o @
31.@
@
o
@
32.@ @
o @
33.@ @ o"o
34.@ @ o @
35.@
@ @ @
36.@ @ o @
37.@
@ o @
38. @
@ o',@
3e.@
@ o @
40,@ @ @ @
D.
3,6 t5n
D. Bi-Pb-Sn
DIEM
Ki6m
tra
hgc ky
I
-
NIm
hqc 2012-2013
MOn:
Hfa
Hgc 12 Ban ICI-TN
Thoi
gian:
60
phrit
Ho
t€n hoc sinh:
.SBD:
. . .Phdng thi .............Lop: . . .
Chft hi
gi6m
thf ......
..................Chfr
\i
gi6m
kh6o...........
Phdn trd
tdi :
Sd n* ry cdu
trd tdi duoi itdy
rt'ng voi sd **
fi.r cdu triic
nghi(m
trong di .odi
voi
mdi cilu tuic
nghiQm
,
hgc
sinh chgn vd tO
kin mQt 6 trbn tuong
*ng
voi
phtong
dn trd tdi drtng
ft6
bdng bfu chi)
rr@@O@
12.@ @ @ @
13.@
@ o o
r+.@ @ @ @
15.@
@ o @
16.@ @ o @
17.@ @ @
@
18.@ @
o @
1e.@ @ o @
20.@ @ o
@
D.
Tinh bQt va
xenlulozcy
CAu 2.
PS ldr
sin
phAm
c0a
ph6n
fng trUng hop monome
ndo sau
dAy
A.
CHr=611-CH=CHz
B.
C6H5[H=CHz C.
CHr=61-1, D.
CHr=g116'
Cdu
3. Mot
este dsn
chuc A co
t! kh6i hoi so v0i
khi metan td
5,5.Cho 17,6
gam
A t6c dung vdi
300
ml
dung dich
NaOH 1M
dun n6ng
,C0
can h6n hEp
sau
phiin
ring
thu duEc 20,4
gam
cnSt r5n khan
,tdn
crla
este
A ld :
-
-
A:
Pjlnylf9q1t
B.
metylpropionat
,
C.
etylaxetat
D.
etylfomat
.
Cdu
4.
Tu 4
tAnb2Ha c6
chrla 30%
tap chAt c6 th6
di6u ch6 duEc
bao nhi€u t6n PE ?Fiet hiQu
su6t
phin
*ng trUng hqp
li 90%)
'
A.2,52tAn
B.
2,8
t6n
C.
2,55
t6n
Md
d6:227
Ciu 1.
Chet ndo
sau dAy
trong
ph6n
tir c6
li€n
fet u-t
,4-glicozit
A.
Mantozo vd
xenlulozo
B.
Mantozo vd
tinh b6t
C.
Saccarozo vd tinh b6t
CAu
5, HEp
kirn ndo
sau diy kh6ng
bi dn mon
A. Al-Cu-Mn-lvlg
B. Fe-Cr-Mn C.
W-Co
Cdu 6.
Trong
phan
tir
glyxylalanylvalyllysin
,
animoaxit
d6u N ldr:
A.
Glyxin
B.
Alanin
C.
Lysin
D. Valin
Ciu 7.
Cho 1 1,9
gam
h6n hEp
Al vdr Zn vdo m
gam
dung dich
HzSO4 lodng du
,sau
khi
phin
r?ng
hodn
todn kir6i luEng
dung dich
ld
(m+11,1) gam.Kn6i
tuqng
C0a Rt vdr Zn lir
:
A.2,7
gam
vd
9,2
gam
B,5,4
gam
vd
6,5
gamC.2,0
gamvd
9,9
gam
D.
1,35
gam
vd
3,25
gam
Ciu
8, Lf do ldm
cho
protein
bi d6ng tU :(1)
do
nhiet,
(2)
do axit,
(3)
do bazo
,
(4)
do
mu6ic0a
kim loai
nang.
A.
(1), (2)
B.
(1),
(2), (3), (4)
C.
(1),(2),(4)
D.
(2), (3), (4)
Đề kiểm tra HKI môn Hóa học lớp 12 - Trang 2
Đề kiểm tra HKI môn Hóa học lớp 12 - Người đăng: Tiên Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra HKI môn Hóa học lớp 12 9 10 175