Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra HKII môn GDCD6 Ma trận

Được đăng lên bởi phamtam0505
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 552 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN: GDCD LỚP 6

Câu 1: (4 điểm) Trình bày những quy định của pháp luật đối với người đi bộ, đi xe đạp khi
tham gia giao thông đường bộ?
Câu 2: (2 điểm) Trình bày nội dung nhóm quyền được sống còn và nhóm quyền được phát
triển trong công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em?
Câu 3: ( 2 điểm) Nêu trách nhiệm của HS trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình
đối với nhà nước?
Câu 4: (2 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Nam là học sinh ngoan. Nhà nghèo, dưới Nam còn có hai em. Đang học lớp 6 thì bố mất, còn
mẹ đau yếu luôn. Nam có thể phải nghỉ học để giúp đỡ gia đình.
a. Nếu là Nam, trong hoàn cảnh đó em sẽ giải quyết khó khăn như thế nào ?
b. Là bạn cùng lớp, em sẽ làm gì để giúp đỡ Nam?

* MA TRẬN ĐỀ

Các cấp độ tư duy
Nội dung chủ đề
Tổng
Nhận
Thông
Vận
biết
hiểu
dụng
Biết những quy định của pháp luật đối Câu
1
4điểm
với người đi bộ, đi xe đạp khi tham gia (4đ)
giao thông.
Trình bày được một số nhóm quyền của
Câu
2
2điểm
trẻ em trong Công ước Liên hợp quốc
(2đ)
về quyền trẻ em
Hiểu được trách nhiệm của HS trong
Câu
3
2điểm
việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đối
(2đ)
với nhà nước
Đề xuất cách ứng xử trước một tình
Câu
4 2điểm
huống thực tế liên quan đến quyền học
(2đ)
tập
Tổng điểm (%)
4điểm
4điểm
2điểm
10điể
40 %
40 %
20 %
m
100%

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 1(6a2, 6a4)
Câu

1

Gợi ý
Điểm
* Quy định đối với người đi bộ: (2 đ)
- Phải đi trên hè phố, lề đường, trường hợp đường không có hè phố, lề
1,0đ
đường thì phải đi sát mép đường.
- Người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ
đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín 1,0đ
hiệu chỉ dẫn.
*
Đối
với
người
đi
xe
đạp: 1,0đ
- Không đi xe dàn hàng ngang, lạng lách đánh võng; không đi vào đường
dành cho người đi bộ hoặc phương tiện khác.
- Không sử dụng ô, điện thoại di động; không sử dụng xe để kéo, xe đẩy 1,0đ
khác, mang vác và chở vật cồng kềnh; không buông cả hai tay hoặc đi xe
một bánh
- Nhóm quyền sống còn: là những quyền được sống và được đáp ứng các
nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, được chăm sóc sức khoẻ

2

(1đ)

- Nhóm quyền phát triển: Là những quyền được đáp ứng các nhu cầu cho
sự phát triển một cách toàn diện như học tập, vui chơi giải trí, tham gia các (1đ)
hoạt
động
văn
hoá,
nghệ
thuật
...(1đ)
Trách nhiệm của HS trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối
với nhà nước là:
- Cố gắng học tập tốt để nâng cao kiến thức, rèn luyện phẩm chất, đạo đức
để trở thành người công dân hữu ích cho đất nước
- Góp phầ...


 !"#$%
&'( )
 *+&,-./+&,-
0'(12-,,3#&)
40&526&78'696,:;&
)
4<=>.?@A<
5&>.'B5C'!*5&/+#&B=>D&E!/
&FG(B5&+0?H>0IJB
B5G5&!''?+#&.K?G%+%LG')
B1$M!#&.K&0IJ5&)
Đề kiểm tra HKII môn GDCD6 Ma trận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra HKII môn GDCD6 Ma trận - Người đăng: phamtam0505
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đề kiểm tra HKII môn GDCD6 Ma trận 9 10 809