Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra hóa 1 tiết 10 lần 1

Được đăng lên bởi Uy Nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 757 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT LỘC NINH
Tổ Hóa

KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN hóa

Thời gian làm bài: 45 phút;
Mã đề thi

Họ, tên học sinh:..........................................................................
Lớp:........................Điểm:.......................................................
I. Phần trắc nghiệm : 6 điểm
Câu 1: Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là:
75
75
110
A. 110 M
B. 185 M
C. 75 M
D.

185
75

M

Câu 2: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:
A. nơtron và electron.
B. proton và nơtron.
C. electron và proton.
D. electron, proton và nơtron
Câu 3: Cho cấu hình electron của các nguyên tố sau:
a .1s2 2s2 2p6 3s2
c. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
2
2
6
2
6
b .1s 2s 2p 3s 3p
d. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
Các nguyên tố kim loại là trường hợp nào sau đây?
A. a, c, d.
B. a, b, d.
C. b, a
D. a, b, c.

Câu 4: Trong nguyên tử hạt mang điện tích dương là :
A. proton.
B. electron.
C. nơtron.
Câu 5: Nguyên tố cacbon có hai đồng vị bền:
bình của nguyên tố cacbon là:
A. 12,500
B. 12,055.

12
6

C chiếm 98,89% và

C. 12,022.

D. electron và proton.
13
6

C chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung

D. 12,011.

16
8

Câu 6: Nguyên tử O có số electron được phân bố trên các lớp là :
A. 2, 2, 4.
B. 2, 6.
C. 2, 8, 4, 2.
D. 2, 8, 6.
Câu 7: Tìm câu phát biểu sai :
A. nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân
B. Tổng số proton và electron được gọi là số khối.
C. Trong một nguyên tử, số proton bằng số electron và bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.
D. Số đơn vị điện tích dương trong nhân bằng số đơn vị điện tích âm trên vỏ nguyên tử.
Câu 8: lớp M có tối đa bao nhiêu electron
A. 18
B. 8
C. 32
D. 2
2
2
6
2
Câu 9: cho nguyên tử X có cấu hình 1s 2s 2p 3s X thuộc nguyên tố
A. s
B .p
C.d
D. f
Câu 10: Trong khi tính khối lượng nguyên tử thì khối lượng của hạt nào có thể bỏ qua .
A. proton
B. electron
C. notron
D. không có hạt nào hết
Câu 11: Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 15 thì cấu hình electron của X là:
A. 1s2 2s1 2p2.
B. 1s2 2s2 2p2.
C. 1s2 2s2 2p1
D. 1s2 2s2 2p6
Câu 12: Hidro có 3 đồng vị : 11 H , 12 H , 13 H Số phân tử H2 được hình thành 3đồng vị trên là :
A. 8 phân tử.
B. 2 phân tử.
C. 4 phân tử.
D. 6 phân tử.

II. Phần tự luận: 4 điểm
27
X
Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố X có kí hiệu 13
a.Viết cấu hình electron của X
b.Trả lời X là kim loại hay phi kim
Câu 2: Tổng số hạt proton, nơtron, electron có trong một loại nguyên tử của nguyên tố X là 34, trong đó
tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10.
a....
TRƯỜNG THPT LỘC NINH
Tổ Hóa
KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN hóa
Thời gian làm bài: 45 phút;
Mã đề thi
Họ, tên học sinh:..........................................................................
Lớp:........................Điểm:.......................................................
I. Phần trắc nghiệm : 6 điểm
Câu 1: Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là:
A.
M
75
110
B.
M
75
185
C.
M
110
75
D.
M
185
75
Câu 2: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:
A. nơtron và electron. B. proton và nơtron.
C. electron và proton. D. electron, proton và nơtron
Câu 3: Cho cấu hình electron của các nguyên tố sau:
a .1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
c. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
b .1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
d. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2
Các nguyên tố kim loại là trường hợp nào sau đây?
A. a, c, d. B. a, b, d. C. b, a D. a, b, c.
Câu 4: Trong nguyên tử hạt mang điện tích dương là :
A. proton. B. electron. C. nơtron. D. electron và proton.
Câu 5: Nguyên tố cacbon hai đồng vị bền:
C
12
6
chiếm 98,89%
C
13
6
chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung
bình của nguyên tố cacbon là:
A. 12,500 B. 12,055. C. 12,022. D. 12,011.
Câu 6: Nguyên tử
O
16
8
có số electron được phân bố trên các lớp là :
A. 2, 2, 4. B. 2, 6. C. 2, 8, 4, 2. D. 2, 8, 6.
Câu 7: Tìm câu phát biểu sai :
A. nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân
B. Tổng số proton và electron được gọi là số khối.
C. Trong một nguyên tử, số proton bằng số electron và bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.
D. Số đơn vị điện tích dương trong nhân bằng số đơn vị điện tích âm trên vỏ nguyên tử.
Câu 8: lớp M có tối đa bao nhiêu electron
A. 18 B. 8 C. 32 D. 2
Câu 9: cho nguyên tử X có cấu hình 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
X thuộc nguyên tố
A. s B .p C.d D. f
Câu 10: Trong khi tính khối lượng nguyên tử thì khối lượng của hạt nào có thể bỏ qua .
A. proton B. electron
C. notron D. không có hạt nào hết
Câu 11: Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 15 thì cấu hình electron của X là:
A. 1s
2
2s
1
2p
2
. B. 1s
2
2s
2
2p
2
. C. 1s
2
2s
2
2p
1
D. 1s
2
2s
2
2p
6
Câu 12: Hidro có 3 đồng vị :
H
1
1
,
H
2
1
,
H
3
1
Số phân tử H
2
được hình thành 3đồng vị trên là :
A. 8 phân tử. B. 2 phân tử. C. 4 phân tử. D. 6 phân tử.
II. Phần tự luận: 4 điểm
Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố X có kí hiệu
a.Viết cấu hình electron của X
b.Trả lời X là kim loại hay phi kim
Câu 2: Tổng số hạt proton, nơtron, electron có trong một loại nguyên tử của nguyên tố X là 34, trong đó
tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10.
a.Xác định kí hiệu nguyên tử X
b.Cho 2.3 gam X tác dụng hoàn toàn với nước tính thể tính khí thoát ra ở đktc
[Type text] [Type text] Trang 1/2 - Mã đề thi
đề kiểm tra hóa 1 tiết 10 lần 1 - Trang 2
đề kiểm tra hóa 1 tiết 10 lần 1 - Người đăng: Uy Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề kiểm tra hóa 1 tiết 10 lần 1 9 10 308