Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra hóa 1 tiết

Được đăng lên bởi Phan Quốc Hùng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học : 2013 – 2014
Môn : Hóa Học 9
Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề)
A/ Mục tiêu :
1/ Kiến thức : Nhằm đánh giá chất lượng về học tập , và khả năng tiếp thu kiến thức của các em
học sinh trong học kì II .
2/ Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng làm bài độc lập , nhanh và chính xác .
3/ Thái độ : Nghiêm túc , trung thực , có tinh thần phê và tự phê .
B/ Chuẩn bị :
- Giaó viên : Soạn đề và đáp án , ma trận .
- Học sinh : Nghiên cứu trước bài , chuẩn bị giấy kiểm tra .
C/ Tiến trình :
I. Hình thức đề kiểm tra
Kết hợp hai hình thức: TNKQ (30%) và TL (70%)
II. Ma trận đề kiểm tra :
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Chủ đề 1
Biết được
Dựa vào đặc điểm cấu
HiđroCacbonhiđrocacbon và
tạo để suy ra tính chất
Nhiên liệu
dẫn xuất của
hóa học
hiđrocacbon
Số câu
2
1
Số câu
3
Số điểm
1
0,5
Số điểm
1,5
Tỉ lệ %
10%
5%
Tỉ lệ
15%
Chủ đề 2
Phản
Điều
Phương pháp phân biệt Bài toán xác
ứng với
kiện
dung dịch glucozơ với định CTPT
natriphản
rượu etylic và axit
và viết
Dẫn xuất
axetic
CTCT của
hiđrocacbon độ rượu ứng hóa
học
HCHC
Số câu
2
1
1
1
Số câu
5
Số điểm
1
0,5
1,5
3
Số điểm
6
Tỉ lệ %
10%
5%
15%
30%
Tỉ lệ
60%
Chủ đề 3
Hiểu được mối liên hệ
giữ các chất tinh bột,
glucozơ, rượu etylic,
Tổng hợp
axit axetic, etyl axetat.
Số câu
1
Số câu
1
Số điểm
2,5
Số điểm
2,5
Tỉ lệ %
25%
Tỉ lệ
25%
Tổng số câu
Tổng số điểm

4
2

1
0,5

1
0,5

2
4

1
3

Số câu
Số điểm

9
10

Tỉ lệ %

20%

5%

5%

40%

30%

Tỉ lệ

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2013-2014

100%

MÔN: HÓA HỌC
LỚP 9
A. TRẮC NGHIỆM (3 đ): Khoanh tròn vào các chữ cái A, B, C, D trước đáp án đúng
Câu 1: Dãy nào gồm các chất là dẫn xuất của hiđrocacbon ?
A. CH3NO2; CH4; C2H5Cl
B. C3H6; C4H10; CH3NO2
C. C2H5OH; CH4; C3H7Cl
D. C2H5OH; C6H12O6; C12H22O11
Câu 2: Dãy các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch nước brôm?
A. CH4, C2H4
B. C2H4, C2H2
C. C2H6, C2H4
D. C2H6, C2H2
Câu 3: Dãy các chất nào đều phản ứng với kim loại Na?
A. C2H5OH, CH3COOH B. C2H5OH, C6H6 C. C6H6, CH3COOH D.C2H6, CH3COOH
Câu 4: Cho 90 ml rượu etylic nguyên chất vào 110 ml nước thì độ rượu lúc này là?
A. 1000
B. 500
C. 450
D. 310
Câu 5: Cặp chất nào sau đây không phản ứng được với nhau?
A. Na2CO3 và dung dịch CH3COOH B. Zn và dung dịch C2H5OH
B. Ca và dung dịch CH3COOH
D. Dung dịch AgNO3/NH3 và dung dịch C6H12O6
Câu 6: Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu tối đa 50ml dung dịch brom. Nếu dùng
0,1 lít khí axetilen (đktc) thì thể tích dung dịch brom trên có thể bị mất màu tối đa là
A. 50...
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học : 2013 – 2014
Môn : Hóa Học 9
Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề)
A/ Mục tiêu :
1/ Kiến thức : Nhằm đánh giá chất lượng về học tập , và khả năng tiếp thu kiến thức của các em
học sinh trong học kì II .
2/ Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng làm bài độc lập , nhanh và chính xác .
3/ Thái độ : Nghiêm túc , trung thực , có tinh thần phê và tự phê .
B/ Chuẩn bị :
- Giaó viên : Soạn đề và đáp án , ma trận .
- Học sinh : Nghiên cứu trước bài , chuẩn bị giấy kiểm tra .
C/ Tiến trình :
I. Hình thức đề kiểm tra
Kết hợp hai hình thức: TNKQ (30%) và TL (70%)
II. Ma trận đề kiểm tra :
Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
TN TL TN TL TN TL
Chủ đề 1
Biết được
hiđrocacbon và
dẫn xuất của
hiđrocacbon
Dựa vào đặc điểm cấu
tạo để suy ra tính chất
hóa học
HiđroCacbon-
Nhiên liệu
Số câu 2 1 Số câu 3
Số điểm 1 0,5 Số điểm 1,5
Tỉ lệ % 10% 5% Tỉ lệ 15%
Chủ đề 2 Phản
ứng với
natri-
độ rượu
Điều
kiện
phản
ứng hóa
học
Phương pháp phân biệt
dung dịch glucozơ với
rượu etylic và axit
axetic
Bài toán xác
định CTPT
và viết
CTCT của
HCHC
Dẫn xuất
hiđrocacbon
Số câu 2 1 1 1 Số câu 5
Số điểm 1 0,5 1,5 3 Số điểm 6
Tỉ lệ % 10% 5% 15% 30% Tỉ lệ 60%
Chủ đề 3 Hiểu được mối liên hệ
giữ các chất tinh bột,
glucozơ, rượu etylic,
axit axetic, etyl axetat.
Tổng hợp
Số câu 1 Số câu 1
Số điểm 2,5 Số điểm 2,5
Tỉ lệ % 25% Tỉ lệ 25%
Tổng số câu 4 1 1 2 1 Số câu 9
Tổng số điểm 2 0,5 0,5 4 3 Số điểm 10
Đề kiểm tra hóa 1 tiết - Trang 2
Đề kiểm tra hóa 1 tiết - Người đăng: Phan Quốc Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra hóa 1 tiết 9 10 997