Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra hóa 9 tiết 53

Được đăng lên bởi Phan Quốc Hùng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1057 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tiết 53:

KIỂM TRA VIẾT – BÀI SỐ BA
Môn : HÓA HỌC – LỚP 9
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT

Mức độ kiến thức, kĩ năng

Cấp độ
Nội dung
Phi kim. Sơ lược
bảng tuần hoàn các
nguyên tố hóa học
Số câu
Số điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng
cộng

Nhận
được
Biết tính chất
CO2, H2, Cl2
hóa học của
thông qua bài
CO2, H2, Cl2
tập nhận biết.
0,5 đ
Viết được các
phương trình
phản ứng

1,0đ

Cấu tạo phân tử hợp
chất hữu cơ

0,5 đ
Nắm được đặc
điểm cấu tạo
phân tử hợp
chất hữu cơ.

Số câu
Số điểm

1,5 đ

1,5 đ

3,0 đ

Các hiđrôcacbon

Số câu
Số điểm
Tính toán hóa học
Số câu
Số điểm
Tổng số câu
Tổng số điểm

Nhận biết
tính chất của
mêtan, êtilen,
axetilen.

0,5 đ

Nắm vững
tính chất của
Thực
hiện
mêtan, êtilen,
được
các
axetilen để
chuỗi biến hóa
nhận biết các
chất hữu cơ
1,5 đ

Nắm được các
công thức tính
m, V, CM
0,5 đ
2 câu
3,0 đ

3 câu
3,5 đ

1,5 đ
Biết cách tính
toán để tìm
công thức hợp
chất hữu cơ

3,5 đ

2,0 đ
3câu
3,5 đ

2,5 đ
10,0 đ

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
Môn: HÓA HỌC
I. Trắc nghiệm (2 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng
1. Trong các chất sau, chất nào là hidro cacbon:
a. C2H6O
b. C2H4O2
c. C2H4
d. C2H5Cl
2. Chất có phần trăm khối lượng cacbon cao nhất:
a. CH4
b. C2H4
c. C2H5Cl
d. C2H6
3. Chất có 1 liên kết ba trong phân tử là:
a. CH4
b. C2H4
c. C2H2
d. C6H6
4 Cho phản ứng hóa học: C2H4 + O2 → CO2 + H2O
Hệ số cân bằng phản ứng lần lượt là:
a. 2:3:4:2
b. 1:3:2:2
c. 2:1:3:4 d. 1:2:3:3
II. Tự luận
Câu 1: (2đ)
Viết các phương trình hóa học biểu diễn các chuyển hóa sau:
CaC2  C2H2  C2H6  C2H5Cl
Câu 2: (2đ)
Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những chất khí sau: CH 4, C2H4, H2. Hãy
nêu phương pháp hóa học để nhận biết được 3 chất khí trên.
Câu 3: (4đ)
Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A thu được khí CO 2 và hơi nước có thể tích
bằng nhau và bằng 8,96 lít (đo ở đktc).
a) Viết phương trình phản ứng đốt cháy A ở dạng tổng quát. Tính khối lượng của
khí CO2 và khối lượng hơi nước tạo thành.
b) Tìm công thức phân tử của A. Biết tỉ khối hơi của A so với H2 là 14.
c) Hấp thu toàn bộ sản phẩm vào dung dịch Ca(OH)2. So sánh khối lượng dung dịch
sau phản ứng với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu.

Chuyên môn duyệt

GV ra đề:

Nguyễn Khắc San

Lê Kim Cúc

KIỂM TRA GIỮA KÌ HAI – BÀI SỐ 3
Môn : HÓA HỌC – LỚP 9G
Mã đề: 02
Câu 1: (3đ)
Viết các phương trình hóa học biểu diễn các chuyển hóa sau:
CaC2  C2H2  C2H4  ( - CH2 – CH2 - )n
Câu 2: (3đ)
Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những chất khí sau: CH 4, C2H4, CO2. Hãy
nêu phương phá...
Tiết 53:
KIỂM TRA VIẾT – BÀI SỐ BA
Môn : HÓA HỌC – LỚP 9
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
Cấp độ
Nội dung
Mức độ kiến thức, kĩ năng
Tổng
cộng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Phi kim. Sơ lược
bảng tuần hoàn các
nguyên tố hóa học
Biết tính chất
hóa học của
CO
2
, H
2
, Cl
2
Nhận được
CO
2
, H
2
, Cl
2
thông
qua bài
tập nhận biết.
Số câu
Số điểm 0,5 đ 0,5 đ 1,0đ
Cấu tạo phân tử hợp
chất hữu cơ
Nắm được đặc
điểm cấu tạo
phân tử hợp
chất hữu cơ.
Viết được các
phương trình
phản ứng
Số câu
Số điểm
1,5 đ
1,5 đ 3,0 đ
Các hiđrôcacbon
Nhận biết
tính chất của
mêtan, êtilen,
axetilen.
Thực hiện
được các
chuỗi biến hóa
Nắm vững
tính chất của
mêtan, êtilen,
axetilen để
nhận biết các
chất hữu cơ
Số câu
Số điểm 0,5 đ 1,5 đ 1,5 đ 3,5 đ
Tính toán hóa học
Nắm được các
công thức tính
m, V, C
M
Biết cách tính
toán để tìm
công thức hợp
chất hữu cơ
Số câu
Số điểm 0,5 đ 2,0 đ 2,5 đ
Tổng số câu
Tổng số điểm
2 câu
3,0 đ
3 câu
3,5 đ
3câu
3,5 đ
10,0 đ
Đề kiểm tra hóa 9 tiết 53 - Trang 2
Đề kiểm tra hóa 9 tiết 53 - Người đăng: Phan Quốc Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra hóa 9 tiết 53 9 10 524