Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra hóa học lớp 9

Được đăng lên bởi phatlinh27
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
Lớp: 9A…….
Họ và tên: ………………………………
Điểm

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ ( Bài số 1 )
Môn : Hóa học 9
Thời gian làm bài : 45’

Lời phê của giáo viên.

GV coi KT

I- TRẮC NGHIỆM ( 4, 0 điểm):
Câu 1 ( 3,0 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
1- Dãy nào gồm công thức hóa học của các oxit bazơ:
A- CuO , SiO2, MgO, K2O
C- MgO, FeO, Mn2O7, CuO
B- CuO , FeO, MgO, K2O
D- Cả A,B,C đều đúng.
2- Dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với dunh dịch axit clohiđric:
A- CuO, Cu, Cu(OH)2, NaOH
C- CO2, SiO2, ZnO, NaOH
B- Zn, ZnO, Zn(OH)2, NaOH
D- Cả A và B đều đúng.
3- Cặp chất nào sau đây khi tác dụng với nhau thì sinh ra khí lưu huỳnh đi oxit.
A- Lưu huỳnh và khí O2
C- Kim loại Cu và H2SO4 đặc.
B- Na2SO3 và H2SO4
D- Cả A,B,C đều đúng.
4- Để phân biệt 2 dung dịch: H2SO4 loãng và Na2SO4 thì có thể dùng chất nào để thử ?
A- Dùng quỳ tím.
C- Dùng kim loại Zn
B- Dùng dung dịch BaCl2
D- Cả A và C đều đúng.
5- Dãy nào gồm các oxit đều tác dụng được với nước:
A- CaO , SiO2, BaO, K2O
C- MgO, K2O, BaO, CuO
B- P2O5, CaO, SO2, K2O
D- Cả A,B,C đều sai.
6- Trộn dung dịch chứa 0,25mol H 2SO4 với dung dịch chứa 0,3 mol NaOH thì dung dịch thu được có tính
chất như thế nào ?
A. Làm quỳ tím hoá xanh.
C. Quỳ tím không đổi màu.
B. Làm quỳ tím hoá đỏ.
D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 2 ( 1,0 điểm): Hãy ghép mỗi thí nghiệm ở cột A tương ứng với một hiện tượng ở cột B.
Thí nghiệm( cột A )
Hiện tượng ( cột B )
1- Cho một mẫu CuO vào cốc đựng dung a) Tạo ra dung dịch màu xanh lam, có khí mùi hắc bay ra.
dịch HCl.
b) Tạo ra dung dịch màu xanh lam.
2- Cho một mẫu Cu vào cốc đựng dung c) Không có hiện tượng gì.
dịch H2SO4 đặc nóng.
e) Tạo ra dung dịch màu xanh lam, có khí không mùi bay ra.
Kết quả ghép :

1- ……. ;

2- ……. ;

II- TỰ LUẬN ( 6,0 điểm ) : Học sinh làm bài phần tự luận này vào mặt sau.
Câu 1 ( 2,5 điểm): Hoàn thành dãy chuyển hóa hóa học sau đây ( ghi rõ điều kiện nếu có )
(2)
(4)
S
 (1) 
SO
 2


SO3 
 (3) H

 2SO4
SO 2 (5) Na 2SO3
Câu 2 ( 1,0 điểm): Có 2 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch : HCl, H2SO4
Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết chúng ? Viết các phương trình hóa học xảy ra.
Câu 3 ( 2,5 điểm): Cho 8 gam Fe2O3 tan hết trong 192 gam dung dịch HCl ( vừa đủ).
a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.
b) Tính khối lượng muối tạo thành.
c) Tính nồng độ % của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng.
( Cho biết nguyên tử khối : Fe = 56, O = 16 , H = 1 , Cl = 35,5 )
--------------Hết--------------

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
--------...
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
Lớp: 9A
…….
Họ và tên: ………………………………
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ ( Bài số 1 )
Môn : Hóa học 9
Thời gian làm bài : 45’
Điểm Lời phê của giáo viên. GV coi KT
I- TRẮC NGHIỆM ( 4, 0 điểm):
Câu 1 ( 3,0 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
1- Dãy nào gồm công thức hóa học của các oxit bazơ:
A- CuO , SiO
2
, MgO, K
2
O
B- CuO , FeO, MgO, K
2
O
C- MgO, FeO, Mn
2
O
7
, CuO
D- Cả A,B,C đều đúng.
2- Dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với dunh dịch axit clohiđric:
A- CuO, Cu, Cu(OH)
2
, NaOH
B- Zn, ZnO, Zn(OH)
2
, NaOH
C- CO
2
, SiO
2
, ZnO, NaOH
D- Cả A và B đều đúng.
3- Cặp chất nào sau đây khi tác dụng với nhau thì sinh ra khí lưu huỳnh đi oxit.
A- Lưu huỳnh và khí O
2
B- Na
2
SO
3
và H
2
SO
4
C- Kim loại Cu và H
2
SO
4
đặc.
D- Cả A,B,C đều đúng.
4- Để phân biệt 2 dung dịch: H
2
SO
4
loãng và Na
2
SO
4
thì có thể dùng chất nào để thử ?
A- Dùng quỳ tím.
B- Dùng dung dịch BaCl
2
C- Dùng kim loại Zn
D- Cả A và C đều đúng.
5- Dãy nào gồm các oxit đều tác dụng được với nước:
A- CaO , SiO
2
, BaO, K
2
O
B- P
2
O
5
, CaO, SO
2
, K
2
O
C- MgO, K
2
O, BaO, CuO
D- Cả A,B,C đều sai.
6- Trộn dung dịch chứa 0,25mol H
2
SO
4
với dung dịch chứa 0,3 mol NaOH thì dung dịch thu được có tính
chất như thế nào ?
A. Làm quỳ tím hoá xanh.
B. Làm quỳ tím hoá đỏ.
C. Quỳ tím không đổi màu.
D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 2 ( 1,0 điểm): Hãy ghép mỗi thí nghiệm ở cột A tương ứng với một hiện tượng ở cột B.
Thí nghiệm( cột A ) Hiện tượng ( cột B )
1- Cho một mẫu CuO vào cốc đựng dung
dịch HCl.
2- Cho một mẫu Cu vào cốc đựng dung
dịch H
2
SO
4
đặc nóng.
a) Tạo ra dung dịch màu xanh lam, có khí mùi hắc bay ra.
b) Tạo ra dung dịch màu xanh lam.
c) Không có hiện tượng gì.
e) Tạo ra dung dịch màu xanh lam, có khí không mùi bay ra.
Kết quả ghép : 1- ……. ; 2- ……. ;
II- TỰ LUẬN ( 6,0 điểm ) : Học sinh làm bài phần tự luận này vào mặt sau.
Câu 1 ( 2,5 điểm): Hoàn thành dãy chuyển hóa hóa học sau đây ( ghi rõ điều kiện nếu có )
(1) (2) (3) (4) (5)
2 2 3
SO Na SO
2 3 2 4
S SO SO H SO     
Câu 2 ( 1,0 điểm): Có 2 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch : HCl, H
2
SO
4
Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết chúng ? Viết các phương trình hóa học xảy ra.
Câu 3 ( 2,5 điểm): Cho 8 gam Fe
2
O
3
tan hết trong 192 gam dung dịch HCl ( vừa đủ).
a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.
b) Tính khối lượng muối tạo thành.
c) Tính nồng độ % của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng.
( Cho biết nguyên tử khối : Fe = 56, O = 16 , H = 1 , Cl = 35,5 )
--------------Hết--------------
Đề kiểm tra hóa học lớp 9 - Trang 2
Đề kiểm tra hóa học lớp 9 - Người đăng: phatlinh27
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra hóa học lớp 9 9 10 743