Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kỳ I lớp 9 năm 2014 2015 phòng GD&ĐT Long Xuyên, tỉnh An Giang

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYÖN KR¤NG BUK

Kú thi KiÓm tra häc k× I LíP 9

PHßNG GI¸O DôC & §µO T¹O

M«n: VËt Lý
(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

---------------

§Ò sè: 172
C©u 1: Một nam châm vĩnh cửu có đặc tính nào dưới đây?
A. Khi bị cọ xát thì hút các vật nhẹ.
B. Khi bị nung nóng lên thì có thể hút các vụn sắt.
C. Có thể hút các vật bằng sắt.
D. Một đầu có thể hút, còn đầu kia thì đẩy các vụn sắt.
C©u 2: Việc làm nào dưới đây là an toàn khi sử dụng điện:
A. Mắc nối tiếp cầu chì loại bất kì cho mỗi dụng cụ điện.
B. Sử dụng dây dẫn không có vỏ bọc cách điện.
C. Làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện thế 50V.
D. Rút phích cắm đèn bàn ra khỏi ổ lấy điện khi thay bóng đèn.
C©u 3: Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm ba điện trở ( R1 // R2 // R3 ) và R1 = R2 = R3 =15 
là:
A. 5 
B. 10 
C. 15 
D. 20 
C©u 4: Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây
dẫn này thay đổi như thế nào ?
A. tăng 4 lần.
B. giảm 4 lần.
C. tăng 2 lần.
D. giảm 2 lần.
C©u 5: Trong các số kim loại đồng, nhôm, sắt và vonfram, kim loại nào dẫn điện kém nhất ?
A. Sắt
B. Nhôm
C. Vonfram
D. Đồng
C©u 6: Nếu cơ thể tiếp xúc với dây trần có điện áp nào dưới đây thì có thể gây nguy hiểm đối với cơ thể
người?
A. 6V.
B. 12V.
C. 39V.
D. 220V.
C©u 7: Hai dây bằng nhôm có cùng tiêt diện . Dây thứ nhất dài 6m có điện trở R1 , dây thứ hai dài 3m có
điện trở R2. .Tính tỉ số

R1
=?
R2

A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
C©u 8: Khi nào hai thanh nam châm hút nhau?
A. Khi hai cực Bắc để gần nhau.
B. Khi hai cực Nam để gần nhau.
C. Khi để hai cực khác tên gần nhau.
D. Khi cọ xát hai cực cùng tên vào nhau.
C©u 9: Có ba dây dẫn với chiều dài và tiết diện như nhau. Dây thứ nhất bằng bạc có điện trở R1,dây thứ
hai bằng đồng có điện trở R2 và dây thứ ba bằng nhôm có điện trở R3. Khi so sánh các điện trở này ta có:
A. R1> R2> R3

B. R1> R3> R2

C. R2> R1> R3

D. R3> R2> R1

C©u 10: Trong các kim loại : đồng, nhôm, sắt, bạc, kim loại nào dẫn điện tốt nhất ?
A. Sắt
B. Nhôm
C. Bạc
D. Đồng
C©u 11: Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 4 và R2 = 12 mắc song song có
giá trị nào dưới đây?
A. 16.

B. 48.

C. 0,33.

D. 3.

C©u 12: Xét các dây dẫn làm từ cùng một loại vật liệu , nếu chiều dài dây dẫn giảm đi 3 lần và tiết diện
dây tăng 2 lần thì điện trở của dây dẫn thay đổi như thế nào?
A. Điện trở của dây dẫn tăng 6 lần
B. Điện trở của dây dẫn giảm 6 lần
C. Điện trở của dây dẫn được giử nguyên.
D. Điện trở của dây dẫn tăng 5 lần.
C©u 13: Công thức nào không phải là công thức...
UBND HUYÖN KR¤NG BUK
PHßNG GI¸O DôC & §µO T¹O
---------------
thi KiÓm tra häc I LíP 9
M«n: VËt
(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)
§Ò sè: 172
C©u 1: Một nam châm vĩnh cửu đặc tính nào dưới đây?
A. Khi bị c xát thì hút c vật nhẹ.
B. Khi bị nung nóng lên thì có thể hút các vụn sắt.
C. thể hút các vật bằng sắt.
D. Một đầu có thể hút, còn đầu kia thì đẩy các vụn sắt.
C©u 2: Việc m nào dưới đây an toàn khi sử dụng điện:
A. Mắc nối tiếp cầu chì loại bất cho mỗi dụng c điện.
B. Sử dụng dây dẫn không v bọc cách điện.
C. Làm thí nghiệm với nguồn điện hiệu điện thế 50V.
D. Rút phích cắm đèn bàn ra khỏi lấy điện khi thay bóng đèn.
C©u 3: Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm ba điện trở ( R
1
// R
2
// R
3
) R
1
= R
2
= R
3
=15
là:
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
C©u 4: Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 4 lần thì ờng độ dòng điện chạy qua dây
dẫn này thay đổi như thế nào ?
A. tăng 4 lần. B. giảm 4 lần. C. tăng 2 lần. D. giảm 2 lần.
C©u 5: Trong các số kim loại đồng, nhôm, sắt vonfram, kim loại nào dẫn điện m nhất ?
A. Sắt B. Nhôm C. Vonfram D. Đồng
C©u 6: Nếu cơ thể tiếp xúc với dây trần điện áp nào dưới đây thì thể gây nguy hiểm đối với thể
người?
A. 6V. B. 12V. C. 39V. D. 220V.
C©u 7: Hai dây bằng nhôm cùng tiêt diện . Dây thứ nhất dài 6m điện tr R
1
, dây thứ hai dài 3m
điện trở R
2.
.Tính tỉ số
2
1
R
R
= ?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 6
C©u 8: Khi nào hai thanh nam châm hút nhau?
A. Khi hai cực Bắc để gần nhau. B. Khi hai cực Nam để gần nhau.
C. Khi để hai cực khác tên gần nhau. D. Khi cọ xát hai cực cùng tên vào nhau.
C©u 9: ba dây dẫn với chiều dài tiết diện như nhau. Dây thứ nhất bằng bạc điện trở R
1
,dây thứ
hai bằng đồng điện trở R
2
dây thứ ba bằng nhôm điện trở R
3
. Khi so nh các điện trở này ta có:
A. R
1
> R
2
> R
3
B. R
1
> R
3
> R
2
C. R
2
> R
1
> R
3
D. R
3
> R
2
> R
1
C©u 10: Trong các kim loại : đồng, nhôm, sắt, bạc, kim loại nào dẫn điện tốt nhất ?
A. Sắt B. Nhôm C. Bạc D. Đồng
C©u 11: Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R
1
= 4 R
2
= 12 mắc song song
giá trị nào dưới đây?
A. 16. B. 48. C. 0,33. D. 3.
Đề kiểm tra học kỳ I lớp 9 năm 2014 2015 phòng GD&ĐT Long Xuyên, tỉnh An Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra học kỳ I lớp 9 năm 2014 2015 phòng GD&ĐT Long Xuyên, tỉnh An Giang - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đề kiểm tra học kỳ I lớp 9 năm 2014 2015 phòng GD&ĐT Long Xuyên, tỉnh An Giang 9 10 787