Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 6

Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Các chủ đề/ nội dung

Các mức độ tư duy
Nhận biết

Thông
hiểu

1. Hệ quả chuyển động của

Câu 1a

Câu 1b

Trái Đất quanh Mặt Trời

(0,5 đ)

(0,5 đ)

Vận dụng/

Tổng
điểm

kĩ năng
1, 0 điểm

2. Hệ quả của hình dạng Trái

Câu 3b

Câu 3a

Đất và chuyển động tự quay

(2,0 đ)

(1,0 đ)

3,0 điểm

quanh trục của Trái Đất
3. Sự phân bố lục địa và đại

Câu 1c

dương trên bề mặt Trái Đất

(0,5 đ)

4. Tác động của nội lực và

Câu 2

ngoại lực đến địa hình bề mặt

(2,0 đ)

0,5 điểm
2,0 điểm

Trái Đất
5. Địa hình bề mặt Trái Đất

0,5 điểm

Câu 1d
(0,5 đ)

6. Cấu tạo của Trái Đất
Tổng điểm

3,0 điểm

1

Câu 4b

Câu 4a

(1,0 đ)

(2,0 đ)

4,0 điểm

3,0 điểm

3,0 điểm
10 điểm

B. NỘI DUNG ĐỀ
I . Trắc nghiệm khách quan ( 4 điểm)
Câu 1 (2 điểm)
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng ở đầu ý đúng trong các câu sau:
a) Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là:
A. 365 ngày.
B. 366 ngày.
C. 365 ngày 6 giờ.
D. 366 ngày 6 giờ.
b) Vào những ngày nào trong năm, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một
lượng nhiệt và ánh sáng như nhau?
A. 21 tháng 3 và 22 tháng 6.
B. 21 tháng 3 và 23 tháng 9.
C. 23 tháng 9 và 22 tháng 12.
D. 22 tháng 6 và 22 tháng 12.
c) Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương phân bố ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam là
A. bằng nhau.
B. tỉ lệ diện tích lục địa ở nửa cầu Nam lớn hơn ở nửa cầu Bắc.
C. tỉ lệ diện tích đại dương ở nửa cầu Nam lớn hơn ở nửa cầu Bắc.
D. tỉ lệ diện tích đại dương ở nửa cầu Bắc lớn hơn ở nửa cầu Nam.
d) Đặc điểm hình thái của núi trẻ là
A. đỉnh nhọn, sườn dốc.
B. đỉnh tròn, sườn thoải.
C. đỉnh nhọn, sườn thoải.
D. đỉnh tròn, sườn dốc.
Câu 2 (2 điểm)
Ghép mỗi ý bên trái với một ý bên phải cho phù hợp:
1. Nội lực và ngoại lực

a. do nội lực sinh ra

2. Núi lửa và động đất

b. là hai lực đối nghịch nhau

3. Núi lửa

c. là hiện tượng các lớp đất đá gần mặt đất bị rung chuyển

4. Động đất

d. do nội và ngoại lực sinh ra
e. là hình thức phun trào mắc ma ở dưới sâu lên mặt đất

2

II . Tự luận ( 6 điểm)
Câu 3: (3 điểm):
Dựa vào hình vẽ bên và kiến thức đã
học, hãy cho biết:
a) Vì sao có hiện tượng ngày và
đêm trên Trái Đất?
b) Vì sao ở mọi nơi trên Trái Đất đều
lần lượt có ngày và đêm?

Câu 4 (3 điểm)
a) Quan sát hình vẽ bên và mô tả cấu
tạo của Trái Đất.
b) Vì sao nói lớp vỏ Trái Đất có vai
trò quan trọng đối với tự nhiên và với
đời sống của con người?

3

...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN ĐỊA , HC I, LP 6
Đề s 2 (Thi gian làm bài: 45phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Các mc độ tư duy Các ch đề/ ni dung
Nhn biết
Thông
hiu
Vn dng/
kĩ năng
Tng
đim
1. H qu chuyn động ca
Trái Đất quanh Mt Tri
Câu 1a
(0,5 đ)
Câu 1b
(0,5 đ)
1, 0 đim
2. H qu ca hình dng Trái
Đất chuyn động t quay
quanh trc ca Trái Đất
Câu 3b
(2,0 đ)
Câu 3a
(1,0 đ)
3,0 đim
3. S phân b lc địa đại
dương trên b mt Trái Đất
Câu 1c
(0,5 đ)
0,5 đim
4. Tác động ca ni lc
ngoi lc đến địa hình b mt
Trái Đất
Câu 2
(2,0 đ)
2,0 đim
5. Địa hình b mt Trái Đất
Câu 1d
(0,5 đ)
0,5 đim
6. Cu to ca Trái Đất
Câu 4b
(1,0 đ)
Câu 4a
(2,0 đ)
3,0 đim
Tng đim 3,0 đim 4,0 đim 3,0 đim 10 đim
Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6 - Trang 2
Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6 9 10 603