Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 MÔN TOÁN KHỐI 11

Được đăng lên bởi truongtantaisphk33
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 89 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Xuân Hưng
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN TOÁN KHỐI 11
Thời gian :90 phút
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Câu I:(3đ) 1.Tìm tập xác định của hàm số
2.Giải các phương trình
a. sin 2 x  sin x  2 0

c.

y

3 sin x  1
cos x  1

cos x  sin x  2 cos 3 x

Câu II:(0.5đ) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển

3

x 
x


8

Câu III:(1,5đ) Gieo một con súc sắc cân đối, đồng chất hai lần liên tiếp .Tính xác suất để số
chấm xuất hiện trong hai lần gieo đều là số lẻ
Câu IV:(1đ) Cho cấp số cộng

(u n )

thỏa mãn

 u 6 4

 u10 10

.Tính

u50

Câu V:(1.5đ)
a.Trong mặt phẳng Oxy ,cho đường thẳng d có phương trình x-y-2=0
.Hãy tìm phương trình đường thẳng d / là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến v(1, 3)
b.Cho ABC .Dựng về phía ngoài của ABC các tam giác đều ABD và ACE .Chứng
minh rằng góc giữa CD và BE bằng 60 0 .
Câu VI :(2,5đ) .Cho tứ diện ABCD .Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC
,trên cạnh AD lấy điểm P thỏa mãn AP=2AD
a.Xác định giao tuyến của (MNP) và (ABD)
b.Tìm giao điểm của CD và (MNP).

...
Trường THPT Xuân Hưng
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN TOÁN KHỐI 11
Thời gian :90 phút
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu I:(3đ) 1.Tìm tập xác định của hàm số
1cos
1sin3
x
x
y
2.Giải các phương trình
a.
02sinsin
2
xx
c.
xxx 3cos2sincos
Câu II:(0.5đ) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển
8
3
x
x
Câu III:(1,5đ) Gieo một con súc sắc cân đối, đồng chất hai lần liên tiếp .Tính xác suất để số
chấm xuất hiện trong hai lần gieo đều là số lẻ
Câu IV:(1đ) Cho cấp số cộng
)(
n
u
thỏa mãn
10
4
10
6
u
u
.Tính
50
u
Câu V:(1.5đ)
a.Trong mặt phẳng Oxy ,cho đường thẳng d có phương trình x-y-2=0
.Hãy tìm phương trình đường thẳng
/
d
là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến
)3,1( v
b.Cho
.Dựng về phía ngoài của
các tam giác đều
ABD
.Chứng
minh rằng góc giữa CD và BE bằng
0
60
.
Câu VI :(2,5đ) .Cho tứ diện ABCD .Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC
,trên cạnh AD lấy điểm P thỏa mãn AP=2AD
a.Xác định giao tuyến của (MNP) và (ABD)
b.Tìm giao điểm của CD và (MNP).
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 MÔN TOÁN KHỐI 11 - Người đăng: truongtantaisphk33
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 MÔN TOÁN KHỐI 11 9 10 878