Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I SINH 9 NĂM HỌC 2014 - 2015

Được đăng lên bởi Nguyen Hoan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC HẢI AN
TRƯỜNG THCS ĐÔNG HẢI
ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC KỲ I SINH 9
Năm học : 2014 – 2015
Thời gian: 45 phút

MA TRẬN
Các
chương
Chương 1
Các ĐLDT
Chương 2
NST
Chương 3
AND &gen
Chương 4
Biến dị
Chương 5
DT học
người
Tổng

Nhận biết

(30%)

Thông hiểu

(50%)

TN KQ

TL

TN KQ

TL

1 câu
(0,25 đ)
1 câu
(0,25 đ)
1 câu
(0,25 đ)

1 câu
(1đ)

1 câu
(0,25 đ)
1 câu
(0,25 đ)
2 câu
(0.5 đ)

1 câu
(2 đ)
1 câu
(2 đ)

Vận
dụng
TNKQ

(20%)
TL
1 câu
(2 đ)

2đ
2.5 đ

1 câu
(1 đ)

3.5
1,75 đ

1 câu
(0,25 đ)
1đ

Tổng

0,25 đ
1đ

1đ

4đ

1đ

2đ

10 đ

I / Trắc nghiệm : 3 điểm Chọn đáp án đúng
Câu 1: NST là cấu trúc có ở:
a. Bên ngoài tế bào
b. Trong các bào quan
c. Trong nhân tế bào
d. Trên màng tế bào
Câu 2 : Ở người có bộ NST 2n = 46. Số NST của một tế bào người đang ở kỳ trước của
nguyên phân là :
a. 46 NST đơn
b. 46 NST kép
c. 23 NST đơn `
d. 23 NST kép
Câu 3 : Đơn phân cấu tạo nên phân tử ARN là :
a. Glucôzơ
b. Axit amin
c. Nuclêôtit
d. Nuclêôxôm
Câu 4 : Kết quả nào sau đây là đúng về số lượng nuclêôtit trong cấu trúc của ADN :
a. A + G = T + X

b. A + T = G + X
c. A – X = G – T
d. A= G, X = T
Câu 5. Biến dị không di truyền được là :
a. Đột biến gen
b. Đột biến NST
c. Thường biến
d. Biến dị tổ hợp.
Câu 6: Bộ NST 2n của 1 loài là 46. Số lượng NST ở thể tứ bột ( 4n) là :
a. 120 NST
b. 98 NST
c. 92 NST
d. 16 NST
Câu 7 : Dạng đột biến cấu trúc NST gây hậu quả lớn nhất là :
a. Dang lặp đoạn NST và đảo đoạn NST
b. Dạng đảo đoạn NST
c. Dạng mất đoạn NST
d. Cả a và b.
Câu 8 : Phương pháp nghiên cứu đặc trưng về di truyền người là :
a. Phương pháp nghiên cứu phả hệ
b. Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh.
c. Phương pháp tạo đột biến.
d. Cả a và b.
Câu 9 : 1 gen có 270 nuclêôtit và có hiệu số giữa A với G là 27. Số lượng từng loại Nu clêôtit
của gen bằng bao nhiêu :
a. A = T = 81 nuclêôtit và G = X = 54 nuclêôtit
b. A = T = 41 nuclêôtit và G = X = 27 nuclêôtit
c. A = T = 162 nuclêôtit và G = X = 108 nuclêôtit
d. A = T = 122 nuclêôtit và G = X = 81 nuclêôtit
II / Tự luận : 7 điểm
Câu 1.( 2 điểm )
Ở một loài thực vật gen A quy định thân cao là trội hoàn toàn so với gen a là lặn quy định cây
thân thấp và nằm trên NST thường. Cho cây thân cao thuần chủng giao phấn với cây thân thấp thì
kết quả về kiểu gen , kiểu hình ở F1 và F2 như thế nào
Câu 2.( 2đ)
Trình bày cơ chế sinh con trai , con gái ở người. Quan niệm cho rằng mẹ quyết định việc sinh con
trai hay con gái là đúng hay sai ?
Câu 3.( 2đ)
Nêu bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ :
(1)
(2)
(3)
Ge...
PHÒNG GIÁO DỤC HẢI AN
TRƯỜNG THCS ĐÔNG HẢI
ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC KỲ I SINH 9
Năm học : 2014 – 2015
Thời gian: 45 phút
MA TRẬN
Các
chương
Nhận biết (30%) Thông hiểu (50%)
Vận
dụng
(20%) Tổng
TN KQ TL TN KQ TL TNKQ TL
Chương 1
Các ĐLDT
1 câu
(2 đ)
2 đ
Chương 2
NST
1 câu
(0,25 đ)
1 câu
(0,25 đ)
1 câu
(2 đ)
2.5 đ
Chương 3
AND &gen
1 câu
(0,25 đ)
1 câu
(0,25 đ)
1 câu
(2 đ)
1 câu
(1 đ)
3.5
Chương 4
Biến dị
1 câu
(0,25 đ)
1 câu
(1đ)
2 câu
(0.5 đ)
1,75 đ
Chương 5
DT học
người
1 câu
(0,25 đ)
0,25 đ
Tổng 1 đ 1 đ 1 đ 4 đ 1 đ 2 đ 10 đ
I / Trắc nghiệm : 3 điểm Chọn đáp án đúng
Câu 1: NST là cấu trúc có ở:
a. Bên ngoài tế bào
b. Trong các bào quan
c. Trong nhân tế bào
d. Trên màng tế bào
Câu 2 : Ở người có bộ NST 2n = 46. Số NST của một tế bào người đang ở kỳ trước của
nguyên phân là :
a. 46 NST đơn
b. 46 NST kép
c. 23 NST đơn `
d. 23 NST kép
Câu 3 : Đơn phân cấu tạo nên phân tử ARN là :
a. Glucôzơ
b. Axit amin
c. Nuclêôtit
d. Nuclêôxôm
Câu 4 : Kết quả nào sau đây là đúng về số lượng nuclêôtit trong cấu trúc của ADN :
a. A + G = T + X
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I SINH 9 NĂM HỌC 2014 - 2015 - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I SINH 9 NĂM HỌC 2014 - 2015 - Người đăng: Nguyen Hoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I SINH 9 NĂM HỌC 2014 - 2015 9 10 422