Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kỳ II môn văn 12

Được đăng lên bởi Tiên Phạm
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 104 lần   |   Lượt tải: 0 lần
so crAo DUC vA oAo
QUANC

r4o

KrEM TRA Hec xV
NIm hoc 2012-2013

NAM

u

n

vrON xciIvAN -rfip
Thdi gian: 120 phit (IftOng te tnOi gian ch6p ho4c giao cl€)
r. rHAN cHUNG cHo rAr cA Hgc srNH ( 5,0 tri6m )
Cflu 1: (2,0 tli6m)
Qua s6ng tdc, H6-minh-u6 s6ng t4o n6n nguycn ly "thng bdng tr6i". Anh
(chf) hiCu thti nio vd nguy6n ly "thngbdng trdi" ?
CAu 2: (3,0 tli6m)

Anh (Chi) hdy vi6t mQt

bii vdn nghi lufln ngin &hQ"s

qud 400 tir)

tr\nhbiry

nhfrng suy nghi cria minh vdi;; kii5n sau:
"Vdo dqi hoc ld con dwdng ti€n thdn duy nhtit cila tu6i ftd ngdy nay."

rI. PHAN RITNG (5,0 tli6m)
Hgc sinh chi dugc chgn mQt trong hai c6u (cdu 3a ho6c c6u 3b)

Cflu 3.a. Theo chutrng trinh Chu6n (5,0 tli6m)
Anh (chi) hdy phdn tich nhan vat Tring trong truyQn ngan vq nhdt ci.r-

Kim Ldn.
Cflu 3.b. Theo chucrng trinh NAng cao (5,0 tli6m)
Anh (chi) hdy phdn tich sp thay d6i trong nhfln thrlc cria nghQ si Phirng vi
ch6nh 6n Edu trong truyQn nghn Chi€c thuyin ngodi xa ciaNguy6n Minh Ch6u.

----npr---

,

SO

KIEM TRA HQc rY tl
Nimhqc 2012-7013

GIAO DUC VA DAO TAO
QUANGNAM

NciIvAN -r,aP n
HUoNG oAx cnAtvt uON
vi
!
ph6p, kI n6*g, chtr dOng
. - 1. .
A. Hu6mg din chqng
vO nh6n thtc' phuong
sintr
hqc
ctra
tq5le
y- ttrAy cO gi6o can c"Jti ol'h 99
chim n]v'
irrtrii"uiu,r v4n d+ng Huqlg d[n Uai iari'.a"g t4o,.c6
sic c6 nhan'
11u
vi chri i"tir"V?""tf,i"f,
Tran fi9ng
- Di€m 16 toanbai

theo quv dinh'

_

ti'f;;El0';iJi?;jilao;h"' trdn s6
(s'0 di6m)
JliffitJllttfrttro tAt crHQc srNrr
I':j$itilif
fri",;;.,Hacsi*"q*:*':i:::T?xhiaucichnhrmg'Hirffl
ffi"t':il*:H;
chi c6 *0t phl
tusngJu.+je:'t#;ffi:'Iui-Ti'.:"u"
dusc hi6u nhu sau:
Dua viro hiQn
96
,rr.*ngruig tr61" tronr.*ti*.oi*rJ"'i
tnng nghia 6n gi6u trons
i*g
rt
,
fi*
minh-u6 sturg t*o n.n nguy.n
rffi6
rrm
.r'.
ia"ir*
y.u
_ Nhe v6n nh6n menh v,o
dugc "biyp\in chim"
nhtrE *;;n r;#crra vanban'
oi tac gii moi kham ph6

;T*;ffi
tdtit't'
"a;:'rr-ruxir-!:ii;$!
*"iiffi;;;;fia"
diy

#'ffi

ki'h;h,;*#r'i6"uic'lac

t4o ra trong t6c ph6m'

nhirne

tAp

j-;;g"#'fi

dat'

mQt vhi t6i diSn
th6
,ic nrricu
rine dusc y.u c'u tr€n,96
3b1mic
ktrdng dav dtr' co th6 m
.ii"i1t
,,u,
i"+.
- oicm 1: chi neu dusc mo.t
"o
qi.
t6i diSn
m dugc
duoc gi'
ho[c chua lim
thrlc
ti6n
t'A
toim
hoin
- OiCm 0: Sai
Ciu 2 (l,O Oi6m)
oai e'ia v's
yeu cau co biur
cac y'au'ce*'co
dim cap
bio d6nr
a. YCu ciu l'6 $; uing:
vi
hai
Rii lim,cin
lim ci'n b6o
---L:,i r,,An
Bii
h.i.
x6
luan
Hqc sinh.fGr;i"t, lirm bii,vlnhgh,'
ti- o'rt' lfp Iufln JJiE"a+t
ban nghilua"
"t
nhrmg cdn chari
biy t...
so
crAo
DUC
vA
oAo
r4o
KrEM
TRA
Hec
xV
u
QUANC
NAM
NIm
hoc 2012-2013
vrON
xciIvAN
-rfip
n
Thdi
gian:
120 phit (IftOng
te tnOi gian
ch6p
ho4c
giao
cl€)
r. rHAN
cHUNG
cHo rAr
cA Hgc
srNH
(
5,0 tri6m
)
Cflu
1:
(2,0
tli6m)
Qua
s6ng
tdc, H6-minh-u6
s6ng
t4o n6n
nguycn
ly
"thng
bdng
tr6i". Anh
(chf)
hiCu
thti nio
vd
nguy6n
ly
"thngbdng
trdi"
?
CAu
2:
(3,0
tli6m)
Anh
(Chi)
hdy
vi6t
mQt
bii vdn
nghi
lufln
ngin
&hQ"s
qud
400
tir) tr\nhbiry
,
nhfrng
suy nghi
cria minh
vdi;;
kii5n
sau:
"Vdo
dqi hoc
ld
con dwdng
ti€n thdn
duy
nhtit
cila tu6i
ftd ngdy
nay."
rI.
PHAN
RITNG
(5,0
tli6m)
Hgc
sinh
chi dugc
chgn
mQt
trong hai
c6u
(cdu
3a ho6c
c6u
3b)
Cflu
3.a. Theo
chutrng
trinh
Chu6n
(5,0
tli6m)
Anh
(chi)
hdy
phdn
tich nhan
vat Tring
trong
truyQn
ngan
vq nhdt
ci.r-
Kim
Ldn.
Cflu
3.b. Theo
chucrng
trinh
NAng
cao
(5,0
tli6m)
Anh
(chi)
hdy
phdn
tich
sp thay
d6i trong
nhfln
thrlc
cria nghQ
si Phirng vi
ch6nh
6n Edu
trong
truyQn
nghn
Chi€c thuyin
ngodi
xa
ciaNguy6n
Minh
Ch6u.
----npr---
Đề kiểm tra học kỳ II môn văn 12 - Trang 2
Đề kiểm tra học kỳ II môn văn 12 - Người đăng: Tiên Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kỳ II môn văn 12 9 10 895