Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: TOÁN 7

Được đăng lên bởi Uyên Uyên
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút ( không tính thời gian giao đề)

ĐIỂM:

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN:

I.TRẮC NGHIỆM( 3,0điểm): Em hãy viết vào bài làm một chữ cái đứng trước câu trả lời
đúng.
Câu 1: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 3xy 2
A. 3x 2 y
B. (3 xy ) y
C. 3( xy ) 2
D. 3xy
1
3

Câu 2: Đơn thức  y 2 z 4 9 x3 y có bậc là :
A. 6
B. 8
C. 10
D. 12
3
4
3
Câu 3: Bậc của đa thức Q  x  7 x y  xy  11 là :
A. 7
B. 6
C. 5
D. 4
2
2
Câu 4. Giá trị biểu thức 3x y + 3y x tại x = -2 và y = -1 là:
A. 12
B. -9
C. 18
D. -18
Câu 5: Độ dài hai cạnh góc vuông liên tiếp lần lượt là 3cm và 4cm thì độ dài cạnh huyền là
A.5
B. 7
C. 6
D. 14
Câu 6: Nếu AM là đường trung tuyến và G là trọng tâm của tam giác ABC thì :
A. AM  AB

B. AG 

2
AM
3

C. AG 

3
AB
4

D. AM  AG

II. TỰ LUẬN(7,0 điểm)
Câu 7( 1,5 ®iÓm). Điểm thi đua trong các tháng của 1 năm học của lớp 7A được liệt kê trong
bảng sau:
Tháng
9
10
11
12
1
2
3
4
5
Điểm
80
90
70
80
80
90
80
70
80
a) Dấu hiệu là gì?
b) Tìm mốt của dấu hiệu.
c) Tính điểm trung bình thi đua của lớp 7A.
Câu 8(1,5 điểm).
3
Q  x   5 x 3  2 x  3  2 x  x 2  2
Cho hai đa thức P  x   5 x  3x  7  x
và
a)Thu gọn hai đa thức P(x) và Q(x).
b)Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) và N(x) = P(x) – Q(x)
c)Tìm nghiệm của đa thức M(x).
Câu 9(3,0 điểm).
Cho tam giác ABC có góc B = 900, vẽ trung tuyến AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm
E sao cho ME = MA. Chứng minh:
a)  ABM =  ECM
b) AC > CE.
c)BAM MAC

d) EC BC

Câu 10(1,0 điểm). Chứng tỏ rằng đa thức P(x) = x4 + 2x2 + 1 không có nghiệm

..........................Hết ............................

Lưu ý: Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm

ĐÁP ÁN
I.TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm)
Câu
1
2
Đấp án
B
C
Điểm
0,5
0,5

3
C
0,5

4
D
0,5

5
A
0,5

6
B
0,5

II.TỰ LUẬN ( 7,0 điểm)

Câu
Câu 1
1,5 đ
Câu 8
(1,5 đ)

Câu 9
3,0 đ

Nội dung
a)Điểm thi đua trong 1 tháng của một năm học của lớp 7A
b)Tìm M = 80
c)Tính được giá trị trung bình đúng là 80
a)Thu gọn hai đa thức P(x) = 5x -4x + 7
và Q(x).= -5x - x + 4x - 5
b)Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) = -x + 2
và N(x) = P(x) – Q(x) = 10x + x - 8x +12
c)Tìm nghiệm của đa thức M(x) = 0 -x + 2 = 0
x = 2  x= 
Vẽ hình và ghi gt,kl đúng

A

Điểm
0,5
0,25
0,75
0,25
0,25
0,5
0,5
0,25
0,25
0,5

C

M
B
E

a) Chứng minh ABM = ECM Vì AM = ME (gt) MB = MC (gt)
gócAMB= góc CME( đối đỉnh)
MB = MC (gt)

0,5

b) Chứng minh AC > CE.

Vì ABM vuông tại B=> cạnh AC lớn nhất => AC > AB (1)
Mà ABM = ECM nên AB = CE(2)
Từ (1) ...
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút ( không tính thời gian giao đề)
ĐIỂM: LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN:
I.TRẮC NGHIỆM( 3,0điểm): Em hãy viết vào bài làm một chữ cái đứng trước câu trả lời
đúng.
Câu 1: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức
2
3xy
A.
2
3x y
B.
( 3 )xy y
C.
2
3( )xy
D.
3xy
Câu 2: Đơn thức
2 4 3
1
9
3
y z x y
có bậc là :
A. 6 B. 8 C. 10 D. 12
Câu 3: Bậc của đa thức
3 4 3
7 11Q x x y xy
là :
A. 7 B. 6 C. 5 D. 4
Câu 4. Giá trị biểu thức 3x
2
y + 3y
2
x tại x = -2 và y = -1 là:
A. 12 B. -9 C. 18 D. -18
Câu 5: Độ dài hai cạnh góc vuông liên tiếp lần lượt là 3cm và 4cm thì độ dài cạnh huyền là
A.5 B. 7 C. 6 D. 14
Câu 6: Nếu AM là đường trung tuyến và G là trọng tâm của tam giác ABC thì :
A.
AM AB
B.
C.
3
4
AG AB
D.
AM AG
II. TỰ LUẬN(7,0 điểm)
Câu 7( 1,5 ®iÓm). Điểm thi đua trong các tháng của 1 năm học của lớp 7A được liệt kê trong
bảng sau:
Tháng 9 10 11 12 1 2 3 4 5
Điểm 80 90 70 80 80 90 80 70 80
a) Dấu hiệu là gì?
b) Tìm mốt của dấu hiệu.
c) Tính điểm trung bình thi đua của lớp 7A.
Câu 8(1,5 điểm).
Cho hai đa thức
3
5 3 7P x x x x
3 2
5 2 3 2 2Q x x x x x 
a)Thu gọn hai đa thức P(x) và Q(x).
b)Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) và N(x) = P(x) – Q(x)
c)Tìm nghiệm của đa thức M(x).
Câu 9(3,0 điểm).
Cho tam giác ABC có góc B = 90
0
, vẽ trung tuyến AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm
E sao cho ME = MA. Chứng minh:
a)
ABM =
ECM b) AC > CE.
c)BAM MAC d) EC BC
Câu 10(1,0 điểm). Chứng tỏ rằng đa thức P(x) = x
4
+ 2x
2
+ 1 không có nghiệm
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: TOÁN 7 - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: TOÁN 7 - Người đăng: Uyên Uyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: TOÁN 7 9 10 249