Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Địa lý

Được đăng lên bởi thotuyetvd
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o huyÖn ®oan hïng
KiÓm tra kho s¸t häc k× I n¨m häc 2013 2014
§Ò Ch½n §Ò m«n: ®Þa lÝ 7
Thêi gian lµm bµi: 45 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
1 - C©u 1 (3 ®iÓm)
Tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch sù ph©n bè d©n c trªn thÕ giíi?
2 - C©u 2 (4 ®iÓm): H·y cho biÕt:
a. Ch©u Phi n»m kho¶ng gi÷a c¸c vÜ ®é nµo? VÞ trÝ ®ã cã ®Æc ®iÓm g× ®Æc biÖt?
b. Nªu ¶nh hëng cña vÞ trÝ ®ã ®èi víi khÝ hËu?
3 - C©u 3 (3 ®iÓm):
Cho biÕt biÓu ®å nhiÖt ®é vµ lîng ma díi ®©y thuéc kiÓu m«i trêng nµo? Gi¶i thÝch
v× sao?
mm
300 - - 30
200 - - 20
100 - - 10
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Địa lý - Người đăng: thotuyetvd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Địa lý 9 10 448