Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì 1 năm học 20122013 lớp 8

Được đăng lên bởi Lúa Gấu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN TÂN BÌNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN TOÁN - LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề)
Bài 1: Thực hiện phép tính (1.5đ)
1)  x  5  x  x  10 
2

6 6
5 5
3 5
3 5
2)  18 x y  12 x y  24 x y  : 6 x y

Bài 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: (1.5đ)
1) a 2  b2  12a  12b
2) 4 x 2  4 x  1  25 y 2
3) x 2  3x  10
Bài 3: Cho biểu thức : A =

4 x 2  12 x  9
4x2  9

1) Thu gọn biểu thức A

(0.75đ)
3
4

(0.75đ)

  x  2   x  5  26

(0.75đ)

2) Tính giá trị của biểu thức A với x = 
Bài 4: 1) Tìm x biết:

 x  3

2) Thực phép tính sau:

2

18  4 x
5

2
x 9 x3

(0.75đ)

Bài 5: Cho ABC vuông tại A có AH là đường cao. Từ H vẽ HD vuông góc với cạnh AB tại D,
vẽ HE vuông góc với cạnh AC tại E. Biết AB = 15cm, BC = 25cm
1) Tính độ dài cạnh AC và diện tích tam giác ABC (1.5đ)
2) Chứng minh tứ giác ADHE là hình chữ nhật (1đ)
3) Trên tia đối của tia AC lấy điểm F sao cho AF = AE.
Chứng minh tứ giác AFDH là hình bình hành. (1đ)
4) Gọi K là điểm đối xứng của B qua A, gọi M là trung điểm của AH
Chứng minh: CM  HK ( 0.5đ)
HẾT

HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN MÔN TOÁN - LỚP 8
Bài 1:

1)  x  5  x  x  10 
2

= x 2  10 x  25  x 2  10 x
= 25

6 6
5 5
3 5
3 5
2)  18 x y  12 x y  24 x y  : 6 x y

= 3x 3 y  2 x 2  4
Bài 2: 1) a 2  b 2  12a  12b

(0.75đ)
(0.75đ)

=  a  b   a  b   12  a  b 
=  a  b   a  b  12 
2) 4 x  4 x  1  25 y
2

=  2 x  1   5 y 
2

(0.5đ)
2

2

=  2x  1  5y   2x  1  5y

(0.5đ)

3) x 2  3x  10  x 2  2 x  5 x  10

 x  x  2   5  x  2    x  2   x  5

(0.5đ)

4 x 2  12 x  9
Bài 3: 1) A =
4x2  9

 2 x  3
=
2
 2 x   32
 2 x  3  2 x  3
=
 2 x  3  2 x  3
2

=

2x  3
2x  3

2) Với x = 

(0.75đ)
3
4

 3
2    3  3  3  9
2x  3
4
 
 2
 2  3
A=
3
3
2x  3
 3
2    3   3 
2
2
 4

Bài 4:

(0.75đ)

1)  x  3   x  2   x  5  26
2

 x 2  6 x  9   x 2  5 x  2 x  10   26
 x 2  6 x  9  x 2  5 x  2 x  10  26
 9 x  19  26
 9 x  26  19  45
 x  45 : 9  5

(0.75đ)

2)

18  4 x
5

2
x 9 x3
18  4 x
5


( x  3)( x  3) x  3



5  x  3
18  4 x

( x  3)( x  3) ( x  3)( x  3)



18  4 x  5 x  15
x3
1


( x  3)( x  3)
( x  3)( x  3) x  3

(0.75đ)

Bài 5:

1) Vì ABC vuông tại A (gt)
 BC 2  AB 2  AC 2 ( Đ/lý Pytago)
 AC 2  BC 2  AB 2  252  152  625  225  400
 AC = 20(cm)
(0.75đ)
Diện tí...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN TÂN BÌNH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN TOÁN - LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề)
Bài 1: Thực hiện phép tính (1.5đ)
1)
2
5 10x x x
2)
6 6 5 5 3 5 3 5
18 12 24 : 6x y x y x y x y
Bài 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: (1.5đ)
1)
2 2
12 12a b a b
2)
2 2
4 4 1 25x x y
3)
2
3 10x x
Bài 3: Cho biểu thức : A =
2
2
4 12 9
4 9
x x
x
1) Thu gọn biểu thức A (0.75đ)
2) Tính giá trị của biểu thức A với x =
3
4
(0.75đ)
Bài 4: 1) Tìm x biết:
2
3 2 5 26x x x  
(0.75đ)
2) Thực phép tính sau:
2
18 4 5
9 3
x
x x
(0.75đ)
Bài 5: Cho ABC vuông tại A AH là đường cao. Từ H vẽ HD vuông góc với cạnh AB tại D,
vẽ HE vuông góc với cạnh AC tại E. Biết AB = 15cm, BC = 25cm
1) Tính độ dài cạnh AC và diện tích tam giác ABC (1.5đ)
2) Chứng minh tứ giác ADHE là hình chữ nhật (1đ)
3) Trên tia đối của tia AC lấy điểm F sao cho AF = AE.
Chứng minh tứ giác AFDH là hình bình hành. (1đ)
4) Gọi K là điểm đối xứng của B qua A, gọi M là trung điểm của AH
Chứng minh: CM HK ( 0.5đ)
HẾT
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề kiểm tra học kì 1 năm học 20122013 lớp 8 - Trang 2
Đề kiểm tra học kì 1 năm học 20122013 lớp 8 - Người đăng: Lúa Gấu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì 1 năm học 20122013 lớp 8 9 10 243