Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn tiếng Anh- Đề số 1

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 147 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ I, LỚP 6
Đề số 1 ( Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU)
Néi dung

NhËn biÕt
KQ
TL

Th«ng hiÓu
KQ
TL

VËn dông
KQ
TL

5

I. Listening

Tæng sè:
5

0,5

2,5

5

II. Reading

5
0,5

2,5

III.
Language 10
0,25
focus
IV. Writing

10
2,5
5

5
0,5

Tæng sè:

10

10
2,5

5
5

2,5
25

2,5

10

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. LISTENING
Listen to the passage and tick T (True) or F (False) to the following
statements. (2.5 pts)
T

F

1. Mr. Quang lives in a small house.
2. In front of the house, there is a small yard.
3. He grows vegetables in the garden.
4. There is a tall tree behind the house.
5. There is a well to the right of the house.
II. READING
Read the passage and circle the best option (A, B or C) to complete the
sentences. (2.5 pts)
There are four people in Minh's family, his parents, his sister and him. Minh’s father is
an engineer. Everyday he goes to work at 7 o’clock. Minh’s mother is a doctor. She
works in a hospital in the town. She goes to work at 6.30. Minh’s sister is a student at
Hanoi National University. She is twenty years old. Minh is twelve. He is a student at
Quang Trung School.
1. There are __________ people in Minh’s family.
A. three
B. four
2. His father is a(n) __________.
1

C. five

A. worker
B. driver
3. His mother goes to work at __________.
A. 6.30
B. 6.45
4. Minh’s sister is __________ years old.
A. 12
B. 20
5. Minh studies at __________.
A. Tran Phu School
B. Le Duan School

C. engineer
C. 6.50
C. 22
C. Quang Trung School

III. LANGUAGE FOCUS
Match one question in column A with an appropriate answer in column B.
(2.5 pts)
A
1. What is your name?
2. How old are you?
3. Where do you live?
4. What’s your father’s name?
5. How old is he?
6. Where does he work?
7. How many students are there in your class?
8. Which class are you in?
9. What time is it?
10. What time do you get up?

B
A. He’s forty.
B. My name is Long.
C. There are fifty.
D. I am twelve.
E. I get up at six.
F. It is seven o’clock.
G. I live in Hanoi.
H. He works in Ha Tay.
I. I am in class 6A6.
J. His name is Quan.

IV. WRITING
Suppose you are Nguyen Quoc Anh,. Write a short passage about yourself,
using the following suggestions. (2.5 pts)
• Name
• Age
• Living place
• Name of the school
• Class
• Number of students in the class
My name is Nguyen Quoc Anh.______________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________________________________...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN TING ANH, HC K I, LP 6
Đề s 1 ( Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG 2 CHIU)
NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông Néi dung
KQ TL KQ TL KQ TL
Tæng sè:
I. Listening
5
0,5
5
2,5
II. Reading
5
0,5
5
2,5
III. Language
focus
10
0,25
10
2,5
IV. Writing
5
0,5
5
2,5
Tæng sè: 10
2,5
10
5
5
2,5
25
10
B. NI DUNG ĐỀ
I. LISTENING
Listen to the passage and tick T (True) or F (False) to the following
statements. (2.5 pts)
T F
1. Mr. Quang lives in a small house.
2. In front of the house, there is a small yard.
3. He grows vegetables in the garden.
4. There is a tall tree behind the house.
5. There is a well to the right of the house.
II. READING
Read the passage and circle the best option (A, B or C) to complete the
sentences. (2.5 pts)
There are four people in Minh's family, his parents, his sister and him. Minh’s father is
an engineer. Everyday he goes to work at 7 o’clock. Minh’s mother is a doctor. She
works in a hospital in the town. She goes to work at 6.30. Minhs sister is a student at
Hanoi National University. She is twenty years old. Minh is twelve. He is a student at
Quang Trung School.
1. There are __________ people in Minhs family.
A. three B. four C. five
2. His father is a(n) __________.
Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn tiếng Anh- Đề số 1 - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn tiếng Anh- Đề số 1 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn tiếng Anh- Đề số 1 9 10 67